Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Prodajajte svoje biocide še
pred konkurenco!

V 48 urah vam izdelamo dosje za uspešno priglasitev vašega biocida!

V 21 letih delovanja smo uspešno priglasili preko 30 % vseh biocidov
na slovenskem trgu. In zato vam lahko pomagamo kar najhitreje doseči rezultate,
ki so pomembni za vas - prodaja v najkrajšem možnem času!


Kaj v okviru registracij
biocidov naredimo za vas?

Pogovor z vami nam omogoča, da spoznamo vaše želje in pričakovanja. Na ta način prilagodimo svoje delo tako, da izpolnimo vaše cilje v zastavljenih rokih, ob enem pa predlagamo rešitve, ki so morda za vas še bolj ugodne in vam dajejo več manevrskega prostora. V drugem koraku vam pomagamo, da hitro in brez zapletov pridobite ustrezne informacije. To pomeni:

Priglasitev v prehodnem obdobju

Pomagamo vam pridobiti dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo v najkrajšem možnem času. To zajema:

 • pregled vaše dokumentacije,
 • ocena trenutnega stanja,
 • pomoč in svetovanje pri pridobivanju manjkajoče dokumentacije,
 • priprava dokumentacije.

Vedno imate ob strani strokovnjaka za biocidne proizvode, ki vam pomaga z ustreznimi nasveti in vas vodi do pridobitve potrebne dokumentacije. Na ta način si prihranite veliko časa in nam omogočite celotno storitev uspešne priglasitve biocidnega proizvoda.

V procesu priglasitve pripravimo tudi etikete, ki so del registracijske vloge. Na koncu ustrezno pripravljeno dokumentacijo oddamo pristojnim organom in vodimo postopek priglasitve biocidnega proizvoda pri pristojnih organih!


Avtorizacija biocidnega proizvoda

Pridobitev dovoljenja za biocidni proizvod je veliko bolj zahteven in dolgotrajen projekt, ki se ga je vedno treba lotiti previdno. S pravilnim pristopom lahko odpravite veliko težav. Ponujamo vse sledeče storitve:

 • izdelava poslovnega načrta,
 • pregled zahtevane dokumentacije,
 • priprava časovnic,
 • ocena stroškov,
 • izdelava študij,
 • izdelava ocene tveganja,
 • priprava poročila o oceni proizvoda – PAR (Product Assessment Report),
 • priprava povzetka lastnosti biocidnega proizvoda – SPC (Summary of Product Characteristics),
 • priprava IUCILD dosjeja,
 • priprava varnostnega lista in etikete,
 • vodenje postopka registracije v sistemu R4BP,
 • komuniciranje s pristojnimi organi,
 • pridobitev odločbe od pristojnih organov,
 • širitev trga z zaporednim medsebojnim priznavanjem – MRS (Mutual Recognition in Sequence)
 • uvedba sprememb avtoriziranih proizvodov (administrativne, manjše, večje).

Z našim obsežnim znanjem vam pomagamo, da se izognete nepotrebnim zapletom in proces optimiziramo tako, da čimbolj ustreza vašim željam in potrebam. Zagotavljamo celovito storitev in nudimo popolno podporo za vsak korak v procesu avtorizacije.

Pokličite 041 979 800 in se še danes dogovorite za sestanek

Registracija biocida Sanosil Super 25 Ag ter njegovih pripravkov je bila zaradi specifične sestave proizvoda izredno zahteven projekt. Vendar smo z vašim kvalitetnim in strokovnim pristopom k delu, ter profesionalnim odnosom uspešno zaključili postopke registracije ter izdelavo potrebnih etiket in listin. Celotno delo je bilo opravljeno v izredno kratkem časovnem intervalu, kar nam sedaj omogoča hiter prihod na trg in nemoteno delovanje.


Ivan Sodnik, CEO
Valter d.o.o.

Pogosta vprašanja in odgovoriKaj so biocidni proizvodi?

Biocidni proizvod pomeni kakršno koli snov ali zmes v obliki, v kakršni se dobavlja uporabniku, ki je sestavljena iz aktivnih snovi, jih vsebuje ali se uporablja za pridobivanje ene ali več aktivnih snovi in je namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.

Kriterija za uvrstitev izdelka med biocidne proizvode sta dva:

 • Proizvod mora vsebovati aktivno snov, ki je dovoljena za enega ali več biocidnih namenov. Aktivna snov nadzorovano učinkuje na škodljive organizme z biološkim ali kemijskim načinom delovanja.
 • Proizvod se mora dejansko uporabljati za določen namen, npr. za uničevanje bakterij, odganjanje komarjev. Pri biocidnih proizvodih je vsebina etikete ključnega pomena. Samo ena beseda na etiketi lahko naredi razliko.

Katere vrste biocidnih proizvodov poznamo?

Poznamo 22 različnih vrst biocidnih proizvodov. Najpogostejši biocidni proizvodi so:

 • Insekticidi: proizvodi, namenjeni uničevanju muh, komarjev in drugega mrčesa;
 • Konzervansi: kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi v proizvodih in materialih (npr.: barve in laki, detergenti, mehčalci,...);
 • Dezinfekcijska sredstva: čistila in podobni proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje (dezinfekcijo) površin, materialov in opreme ter sredstva za dezinfekcijo rok in podobni proizvodi za človeško osebno higieno;
 • Atraktanti, repelenti: proizvodi, ki se uporabljajo za odganjanje ali privabljanje škodljivcev (npr. insektov).

Kdaj se biocidni proizvod lahko da v promet v Sloveniji?

Biocidni proizvod se lahko da v promet v Sloveniji, če je vpisan v register biocidnih proizvodov.

Kaj je priglasitev biocidnih proizvodov?

Dovoljenje za dostopnost biocidnega proizvoda na trgu v Sloveniji izdano po postopku priglasitve velja do datuma odobritve zadnje aktivne snovi tega biocidnega proizvoda na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije. Če biocidni proizvod vsebuje več aktivnih snovi, se za datum vključitve aktivne snovi na seznam šteje datum vključitve aktivne snovi, ki je bila vključena zadnja.

Če kot imetnik dovoljenja za biocidni proizvod po postopku priglasitve želite nadaljevati z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnega proizvoda, morate najpozneje na dan odobritve aktivne snovi ali aktivnih snovi na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije pri uradu vložiti vlogo za nacionalno dovoljenje (avtorizacijo) ali medsebojno priznavanje dovoljenja skladno s 17. členom BPR.

V primeru, da biocidni proizvodi vsebujejo več kot eno aktivno snov, je potrebno vlogo vložiti najpozneje na dan odobritve zadnje aktivne snovi.

Če vloga za nadaljevanje dostopnosti na trgu v Sloveniji ne bo vložena:

 • biocidni proizvod 180 dni po datumu odobritve aktivne/aktivnih snovi ne sme biti več dostopen na trgu,
 • uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je še naprej dovoljena 365 dni po datumu odobritve aktivne/aktivnih snovi.

Katere podatke se potrebuje za priglasitev biocidov?

Za uspešno priglasitev biocidnega proizvoda v Sloveniji potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • Varnostni list biocidnega proizvoda
 • 100% sestava biocidnega proizvoda
 • Varnostni listi za vse aktivne in nevarne snovi v biocidnem proizvodu
 • Podatki o učinkovitosti biocidnega proizvoda
 • Potrdilo pristojnega organa druge članice EU o priglasitvi biocidnega proizvoda
 • Tehnične informacije
 • Etiketa
 • Informacije o dobavitelju aktivne snovi: od 1. septembra 2015 naprej mora biti vsak dobavitelj aktivne snovi vključen v listo dobaviteljev iz 95. člena BPR za vrsto uporabe, kateri proizvod pripada.

Katere dokumente se uporablja za sledljivost aktivnih snovi?

Obrazca izjave o potrditvi dobave, ki ju uporabijo podjetja s seznama iz 95. člena BPR:

Obrazca izjav za podjetja, ki dajejo biocidne proizvode v promet:

Kateri so postopki po vključitvi aktivne snovi na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije?

 1. Nacionalno dovoljenje (avtorizacija)

  Nacionalno dovoljenje je upravni akt, s katerim pristojni organ države članice dovoli dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda ali družine biocidnih proizvodov na njenem ozemlju ali delu njenega ozemlja.

 2. Medsebojno priznavanje – zaporedno

  Zaporedno medsebojno priznavanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod je dejanje, ko vlagatelj želi v eni ali več državah članicah zaprositi za dovoljenje, za katerega je druga država članica že izdala dovoljenje v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 528/2012

 3. Medsebojno priznavanje – vzporedno

  Vzporedno medsebojno priznavanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod je dejanje, ko vlagatelj želi zaprositi za dovoljenje, za katerega še ni bilo izdano dovoljenje v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 528/2012.

 4. Dovoljenje za enake biocidne proizvode

  Dovoljenje za enak biocidni proizvod ali družino proizvodov se izda za enake / identične proizvode istega ali drugega podjetja pod enakimi določili in pogoji že izdanega dovoljenja.

 5. Vzporedno trgovanje

  Dovoljenje za vzporedno trgovanje se izda (v Sloveniji - država članica vnosa) za biocidni proizvod, za katerega je bilo izdano dovoljenje v drugi državi članici (država članica porekla) in je ta biocidni proizvod identičen proizvodu, ki je že dovoljen v Sloveniji (referenčni proizvod).

  Zahteve za identičnost so:

  • proizvedla ju je ista družba, povezano podjetje ali pa sta bila proizvedena po licenci v skladu z enakim proizvodnim postopkom
  • identična sta po specifikaciji in vsebini, kar zadeva aktivne snovi, ter po vrsti formulacije
  • sta enaka glede na vsebnost neaktivnih snovi
  • sta enaka ali enakovredna glede velikosti, materiala ali oblike embalaže v smislu možnega neželenega vpliva na varnost proizvoda, kar zadeva zdravje človeka, zdravje živali ali okolje.
 6. Dovoljenje Unije

  Dovoljenje Unije je upravni akt, s katerim evropska Komisija dovoli dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda ali družine biocidnih proizvodov na ozemlju Unije ali delu ozemlja Unije.

 7. Poenostavljeni postopek

  Dovoljenje po poenostavljenem postopku se lahko izda za biocidne proizvode, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu so na seznamu iz Priloge I Uredbe (EU) št. 528/2012 in izpolnjujejo vse omejitve, navedene v navedeni prilogi
  • biocidni proizvod ne vsebuje nobene nevarne snovi
  • biocidni proizvod ne vsebuje nobenih nanomaterialov
  • biocidni proizvod je dovolj učinkovit
  • za ravnanje z biocidnim proizvodom in njegovo predvideno uporabo ni potrebna osebna zaščitna oprema.

Kdo izvaja nadzor nad prometom z biocidnimi proizvodi?

Nadzor nad biocidnimi proizvodi, ki so na trgu, izvajajo inšpektorji za kemikalije.

Najprej preverijo, ali je izdelek vpisan v register biocidnih proizvodov. Nato preverijo navedbe na etiketi in varnostni list. Etiketa mora biti v skladu z etiketo, ki jo je odobril Urad za kemikalije med postopkom pridobitve dovoljenja.

Preverijo tudi oglaševanje biocidov (katalogi, letaki). V primeru nepravilnosti inšpektorji ustavijo promet in odredijo odpravo pomanjkljivosti. Tudi denarne kazni za prekrške so lahko zelo visoke.

Kako se lahko oglašuje biocidne proizvode?

Oglaševati, priporočati in svetovati se sme le uporaba biocidnih proizvodov, ki so v prometu in so v registru biocidnih proizvodov.

Kadar se oglašujejo biocidni proizvodi, mora vsak oglas vsebovati naslednje besedilo:
"Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu." Stavka morata biti jasno vidna in berljiva glede na celoten oglas.

Oglaševalci lahko v predpisanih stavkih besedo "biocidi" nadomestijo z jasnim sklicevanjem na vrsto proizvoda, ki se oglašuje.

Oglasi za biocidne proizvode ne smejo predstavljati proizvoda na način, ki je zavajajoč glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali njegove učinkovitosti.

V nobenem primeru oglasi za biocidni proizvod ne smejo vsebovati navedb „biocidni proizvod z manjšim tveganjem“, „nestrupen“, „neškodljiv“, „naraven“, „okolju prijazen“, „živalim prijazen“ ali katero drugo podobno oznako.

Kaj so tretirani proizvodi?

„Tretirani izdelek“ pomeni kakršno koli snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namenoma vsebuje. Tretirani izdelek, katerega primarna funkcija je biocidna, velja za biocidni proizvod.

Tretirani izdelek se ne sme dati na trg, razen če so vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu, ki se uporabijo za tretiranje izdelka ali jih tretirani izdelek vsebuje, vključene v seznam odobrenih aktivnih snovi za to vrsto proizvoda in so dobavljene od dobaviteljev, ki so na seznamu iz 95. člena BPR.

Oseba, ki je odgovorna za dajanje tretiranega izdelka na trg, mora na etiketi zagotoviti:

 • izjavo, da tretirani izdelek vsebuje biocidne proizvode;
 • biocidno lastnost tretiranega izdelka, če je utemeljena;
 • brez poseganja v člen 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008 (CLP) imena vseh aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi;
 • imena vseh nanomaterialov, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, ki jim sledi beseda „nano“ v oklepaju;
 • vsa zadevna navodila za uporabo, vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi biocidnih proizvodov, s katerimi je bil tretirani izdelek tretiran ali jih tretirani izdelek vsebuje.
X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.