Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Hitro in strokovno pripravljeni
varnostni listi z garancijo

Potrebujete hitro, kvalitetno in strokovno izdelane varnostne liste z garancijo ali iščete pravo orodje za izdelavo varnostnih listov? Če nimate časa ali potrebnih sredstev, da bi sami kvalitetno in redno urejali dokumentacijo za kemikalije, potem vam ponujamo dve možnosti, ki sta prilagojeni vašemu načinu dela.

Izberite svojo storitev
Chemius.Classic

Prevod po trenutno veljavni zakonodaji — enkratna storitev

Izdelajte si svojo ponudbo

98,9 % strank
je izbralo
Chemius.Expert

Izdelava prevoda in vzdrževanje vaših varnostnih listov — kontinuirana storitev

Izdelajte si svojo ponudbo

Strokovni prevod originalnih varnostnih listov Da Da
Izdelava varnostnih listov, osnutkov etiket in navodil za varno delo Da Da
Varen 24 urni dostop do vaše dokumentacije - preko spletne aplikacije Chemius.net Da Da
Garancija za ustrezno izdelan varnostni list 12 mesecev Ves čas trajanja pogodbe.
Redno vsebinsko in zakonsko posodabljanje varnostnih listov Ne Da
To storitev izberite, če
Imate dovolj časa, da sami spremljate spremembe kemijskih predpisov Da Ne
Imate dovolj časa, da sami redno spremljate spremembe originalnih varnostnih listov Da Ne
Imate dovolj časa, ljudi ali energije, da to delate sami Da Ne
Če želite imeti vedno svežo dokumentacijo, ki ne zastara Ne Da
Če si želite zagotoviti inšpekcijske obiske brez stresa Ne Da
Plačilo?
V enkratnem znesku Da Ne
Plačilo po manjših mesečnih obrokih oz. plačilo „na kredit” Ne Da
Po opravljeni storitvi Da Da
Kako naročite?
Podpis pogodbe Ne Da
Na info@bens-consulting.eu pošljite originalne varnostne liste Da Da
Napišite, v katerih jezikih potrebujete varnostne liste Da Da
V manj kot dveh minutah si lahko izdelate svojo neobvezujočo ponudbo! Začni z izdelavo ponudbe Začni z izdelavo ponudbe

Imate še kakšno vprašanje? Pokličite 041 979 800 in se pogovorite z nami.
Pomagali vam bomo najti ustrezno rešitev za vas.

Zakaj bi nam zaupali vzdrževanje svojih varnostnih listov?

Podjetjem in posameznikom pomagamo, da se lažje osredotočijo na svoje poslovne izzive. Omogočamo vam oseben, strokoven in hiter dostop do kritičnih informacij za celotno področje kemijskega prava.


Vedno sveži varnostni listi

Celotno dokumentacijo vam po potrebi posodabljamo. Glavna razloga za spremembe VL sta dva: sprememba formulacije in novosti v zakonodaji. Tako se vam ne bo zgodilo, da vaši VL ne bodo ustrezali zadnjim predpisom. Vaši varnostni listi so sedaj vedno pripravljeni na inšpekcijski obisk. Kvaliteto jamčimo z neomejeno garancijo za čas trajanja storitve!


Individualna storitev,
dostopna vsakomur

Storitev se plačuje mesečno in glede na število varnostnih listov, ki so vključeni v storitev. Količinski popusti znašajo od 7 do 70 %, na jezikovne različice pa imate še dodatni 29 % popust!

 • Brez skritih stroškov ali vnaprejšnjih plačil!
 • Brez nameščanja programske opreme na vašem računalniku.
 • Brez licenc vezanih na število uporabnikov.

Izberite način distribucije,
ki vam najbolj ustreza

Kupcem ali partnerjem omogočite vpogled v najbolj „svežo” dokumentacijo preprosto tako, da:

 • jih povabite v sistem,
 • objavite varnostne liste na svoji spletni strani preko povezav,
 • varnostne liste pošljete sami direktno iz aplikacije.

Enostavno izberite način, ki vam ustreza, in ga uporabite. Hitro, preprosto in po vaši izbiri!


Kjerkoli in kadarkoli do varnostnih listov

Za 24 urni varni dostop do spletne aplikacije Chemius, kjer vam je na voljo celotna dokumentacija v vseh izbranih jezikih, prejmete uporabniško ime in geslo. Do dokumentacije lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli — vse, kar potrebujete, je računalnik s povezavo do interneta.

Pripravite si svojo ponudbo!

V manj kot dveh minutah si lahko izdelate svojo neobvezujočo ponudbo!

Pogosta vprašanja in odgovori • Kemijska dokumentacija
 • Skladiščenje
 • Detergenti

Katere kemikalije so razvrščene kot nevarne?

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti. O vrsti nevarnosti nas opozarjajo stavki o nevarnosti – H stavki (Hazard statements).

Glede na vrsto nevarnosti se nevarne kemikalije razvršča v naslednje kategorije:
1. FIZIKALNE NEVARNOSTI:
 • Eksplozivi
 • Vnetljivi plini
 • Aerosoli
 • Oksidativni plini
 • Plini pod tlakom
 • Vnetljive tekočine
 • Vnetljive trdne snovi
 • Samoreaktivne snovi/zmesi
 • Piroforne tekočine
 • Piroforne trdne snovi
 • Samosegrevajoče se snovi / zmesi
 • Snovi/zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline
 • Oksidativne tekočine
 • Oksidativne trdne snovi
 • Organski peroksidi
 • Jedko za kovine

2. NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE:
 • Akutna strupenost
 • Jedkost za kožo / draženje kože
 • Hude poškodbe oči / draženje oči
 • Preobčutljivost dihal ali kože
 • Mutagenost za zarodne celice
 • Rakotvornost
 • Strupenost za razmnoževanje
 • Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (STOT SE)
 • Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost (STOT RE)
 • Nevarnost pri vdihavanju

3. NEVARNOSTI ZA OKOLJE:
 • Akutna strupenost za vodno okolje
 • Kronična strupenost za vodno okolje
 • Nevarno za ozonski plašč

Kako prepoznamo nevarno kemikalijo?

Ali je neka kemikalija nevarna ali ni, lahko ugotovimo na več načinov:

 • po etiketi na embalaži in/ali
 • po varnostnem listu.

Če je na etiketi naveden vsaj en H stavek ali piktogram nevarnosti, je izdelek razvrščen kot nevaren.

V varnostnem listu so podatki o nevarnosti navedeni v oddelku 2.1, in sicer na osnovi Uredbe št.1272/2008 (CLP), ki govori o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij.

Nevarne kemikalije so tiste, ki imajo na etiketi (na embalaži) vsaj en piktogram. Če piktograma ni, se nevarna kemikalija identificira po "H stavkih" – stavkih o nevarnosti (CLP). Nekateri H stavki namreč ne zahtevajo piktograma (npr. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po CLP uredbi se poleg H stavkov za označevanje nevarnosti uporabljajo tudi specifični EUH stavki.

Kaj je varnostni list?

Pri prometu s kemikalijami je varnostni list nepogrešljiv vir informacij. Varnostni list je osebna izkaznica kemikalije. Predstavlja pomembne informacije za osebe, ki prihajajo v stik z nevarno kemikalijo, in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi škodljivih učinkov nevarnih snovi.

Za katere izdelke je potrebno izdelati varnostni list?

Varnostni list je potrebno izdelati za vse kemikalije, ki so razvrščene kot nevarne.

Dobavitelj snovi ali zmesi mora dostaviti prejemniku snovi ali zmesi varnostni list, izpolnjen v skladu s Prilogo II Uredbe REACH kadar:
 • snov ali zmes izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ali
 • je snov obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena ali zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih v skladu s kriteriji iz Priloge XIII; ali
 • je snov zaradi drugih razlogov kot tistih iz točk (a) in (b) vključena na seznam, sestavljen v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH.

Prejemnik pa lahko od dobavitelja zahteva varnostni lis tudi kadar zmes ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev kot nevarna v skladu z naslovoma I in II Uredbe (ES) št. 1272/2008, toda vsebuje:
 • v posamezni koncentraciji ≥ 1 mas. % za neplinaste zmesi in ≥ 0,2 vol. % za plinaste zmesi vsaj eno snov, ki je nevarna za zdravje ljudi ali okolje, ali
 • v posamezni koncentraciji ≥ 0,1 mas. % za neplinaste zmesi vsaj eno snov, ki je rakotvorna iz kategorije 2, strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A, 1B in 2, povzroča preobčutljivost za kožo iz kategorije 1, povzroča preobčutljivost dihal iz kategorije 1 ali ima učinke na dojenje ali prek dojenja ali je obstojna, se lahko kopiči v organizmih in je strupena (PBT) v skladu s kriteriji iz Priloge XIII ali je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih (vPvB) v skladu s kriteriji iz Priloge XIII ali je zaradi drugih razlogov kot tistih iz točke (a) vključena na seznam, sestavljen v skladu s členom 59(1), ali
 • snov, za katero obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti.

Dobavitelj tudi v tem primeru prejemniku na zahtevo priskrbi varnostni list, izpolnjen v skladu s Prilogo II Uredbe REACH.

Varnostnega lista ni treba dostaviti, če so nevarne snovi ali zmesi, ki so v ponudbi ali prodaji za javnost, opremljene z zadostnimi informacijami, ki uporabnikom omogočajo sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede varovanja zdravja ljudi, varnosti in okolja, razen če jih ne zahteva nadaljnji uporabnik ali distributer.

V kakšnem jeziku mora biti napisan varnostni list?

Varnostni list mora biti na voljo v uradnem jeziku države, v katerem se nevarna kemikalija daje v promet.

Prevodi varnostnih listov za nenevarne kemikalije niso obvezni, so pa priporočljivi. Npr. pri nas večja podjetja zahtevajo varnostne liste v slovenščini, ne glede na nevarnost. Prav tako so prevodi varnostnih listov obvezni pri večini razpisov.

Kateri so vzroki za spremembe varnostnih listov?

Izkušnje kažejo, da dober varnostni list ni starejši od dveh let. Varnostni list je potrebno redno revidirati oz. spreminjati in dopolnjevati.

Vzroki za spremembe varnostnih listov so lahko:

 • spremembe v zakonodaji, ki določajo vsebino in obliko varnostnega lista,
 • spremembe recepture (nova sestava), kar lahko pomeni spremembo razvrstitve izdelka,
 • spremembe razvrstitve posameznih snovi v izdelku, kar lahko pomeni spremembo razvrstitve izdelka,
 • nova spoznanja o ravnanju z nevarno snovjo,
 • novi rezultati testiranj na živalih in v vodnem okolju (toksikološki in ekološki podatki),
 • nova določitev mejnih vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu,
 • nova določitev ustrezne zaščitne opreme,
 • novosti ADR (transport nevarnega blaga).

Na kakšen način sta določeni vsebina in oblika varnostnega lista?

Vsebina in oblika varnostnega lista je točno določena, in sicer z evropsko Uredbo št. 830/2015.

Varnostni list sestavlja 16 oddelkov:

 • Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
 • Določitev nevarnosti
 • Sestava/podatki o sestavinah
 • Ukrepi za prvo pomoč
 • Protipožarni ukrepi
 • Ukrepi ob nenamernih izpustih
 • Ravnanje in skladiščenje
 • Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
 • Fizikalne in kemijske lastnosti
 • Obstojnost in reaktivnost
 • Toksikološki podatki
 • Ekološki podatki
 • Odstranjevanje
 • Podatki o prevozu
 • Zakonsko predpisani podatki
 • Drugi podatki

Kako sta povezana varnostni list in etiketa?

Elementi etikete so določeni v oddelku 2.2 v varnostnem listu. V praksi velikokrat pride do neujemanja med etiketo in varnostnim listom. Najpogostejše napake so:

 • trgovsko ime na varnostnem listu se ne ujema s trgovskim imenom na etiketi,
 • v varnostnem listu so določeni drugi H in P stavki, kot na etiketi,
 • na etiketi ni navedenih dodatnih opozoril (npr. za aerosole, izocianate,...).

V primeru inšpekcijskega pregleda inšpektor odredi umik izdelkov iz prometa do odprave pomanjkljivosti, lahko pa predpiše tudi denarno kazen.

Kaj je namen označevanja kemikalij?

V skladu s kemijskimi predpisi je osnovni namen označevanja oz. etikete, da uporabnika (potrošnika) obvesti o nevarnostih kemikalije. Etiketa je zato tisti ključni element, s katerim se vsak uporabnik kemikalije najprej sreča. Prav zato mora biti vsaka nevarna kemikalija označena z ustrezno etiketo. Prodaja nepravilno ali neustrezno označenih nevarnih kemikalij je prekršek.

Kateri so osnovni elementi etikete?


Elementi etikete:
 • Trgovsko ime proizvoda
 • Piktogrami za nevarnost (če je potrebno)
 • Stavki o nevarnosti (H-stavki)
 • Previdnostni stavki (P stavki)
 • Opozorilna beseda "NEVARNO" ali "POZOR"
 • Neto količina
 • Naziv, naslov in telefonska številka dobavitelja

Kateri so lahko dodatni elementi etikete?

 • Opozorilo za aerosole, znak "3"
 • Posebno označevanje detergentov
 • Dodatne informacije za biocidne proizvode
 • Vsebnost hlapnih organski spojin (HOS kategorija in mejna vrednost)
 • Navedba nevarnih snovi
 • Opozorilo, da izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo
 • Opozorilo, da izdelek vsebuje posebne nevarne snovi (npr. izocianate, MDI, epokside, svinec, cianoakrilat, krom (IV), kadmij,...)
 • Opozorilo, da se pri uporabi lahko sproščajo nevarne snovi (npr. klor)
 • Opozorilo za tekoče voske, katerih zaužitje je zdravju škodljivo
Primer nove (CLP) etikete:

Trgovsko ime

1 l

Vsebuje: 2-butanon oksim.

Nevarno:(H225) Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. (H317) Lahko povzroči alergijski odziv kože. (H319) Povzroča hudo draženje oči. (H336) Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (EUH066) Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

(P102) Hraniti zunaj dosega otrok. (P210) Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano. (P305 + P351 + P338) PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (P333 + P313) Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P403 + P233) Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. (P501) Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS Consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija

Tel:+386 41 979 800


Primer večjezične etikete - navedbe morajo biti v vseh jezikih enake (isti H in P stavki): Večjezična etiketa

Kako sta povezana varnostni list in navodilo za varno delo?

Navodilo za varno delo je izvleček iz varnostnega lista (A4 format). Namenjeno je informiranju delavcev, ki lahko pridejo v stik z izdelkom. V navodilu za varno delo je določeno:

 • nevarne lastnosti izdelka
 • varnostni ukrepi (osebna varovalna oprema)
 • postopki v primeru nevarnosti (čiščenje, sredstev za gašenje požara)
 • simptomi zastrupitve
 • prva pomoč
 • ravnanje z odpadki (klasifikacijska številka odpadka)

Kdo opravlja nadzor nad kemijsko dokumentacijo?

Nadzor nad varnostnimi listi in etiketami opravljajo inšpektorji za kemikalije. Pri inšpekcijskem pregledu največkrat ugotovijo naslednje nepravilnosti:

 • zastarel varnostni list (neustrezna oblika in vsebina),
 • varnostni list ni v slovenskem jeziku,
 • neujemanje trgovskega imena na etiketi in na varnostnem listu,
 • neujemanje H- in P-stavkov na etiketi in na varnostnem listu,
 • nepravilni H- in P-stavki (besedilo H- oz. P-stavkov ni pravilno),
 • na embalaži ni slovenske etikete,
 • premajhen piktogram za nevarnost na etiketi,
 • nečitljiva etiketa (premajhne črke).

Inšpektorji odredijo pridobitev ustreznih varnostnih listov, umik nepravilno označenih izdelkov iz prometa, odpravo pomanjkljivosti. Izrečejo lahko tudi denarne kazni.

Nadzor nad varnostnimi listi in navodili za varno delo opravljajo tudi inšpektorji za delo. Pri inšpekcijskem pregledu največkrat ugotovijo naslednje nepravilnosti:

 • v varnostnem listu ni navedenih pravih mejnih vrednosti za izpostavljenost kemičnim snovem na delovnem mestu,
 • ni določene ustrezne zaščitne opreme,
 • poleg zaščitne opreme ni navedenih veljavnih slovenskih standardov,
 • ni navedenih bioloških mejnih vrednosti (biološki monitoring).

Inšpektorji odredijo pridobitev ustreznih varnostnih listov, pripravo ustreznih navodil za delo, odpravo pomanjkljivosti. Izrečejo lahko tudi denarne kazni.

Kaj je potrebno upoštevati pri oglaševanju in spletni prodaji kemikalij?

Pri oglaševanju snovi mora oglas vsebovati naslednje elemente:

 • razred nevarnosti in/ali
 • kategorijo nevarnosti

Primer navedbe: akutna oralna strupenost, kategorije 3

Pri oglaševanju zmesi pa mora oglas vsebovati naslednje elemente:

 • piktograme nevarnosti
 • opozorilno besedo
 • stavke o nevarnosti (H stavke, EUH stavke)

Oglas mora vsebovati vse zgoraj navedene elemente. P stavkov ni potrebno navajati.

Primer oglasa za dražilno kemikalijo:

POZOR
H319 Povzroča hudo draženje oči

Ali mora biti otipno opozorilo nameščeno na notranji ali na zunanji embalaži?

Tehnične zahteve za otipno opozorilo so navedene v standardu EN ISO 11683. Le-ta zahteva, da je otipno opozorilo nameščeno na primarni/notranji embalaži.

Kateri izdelki morajo biti opremljeni z otipnim opozorilom in varnim zapiralom?

Z otipnim opozorilom in varnim zapiralom morajo biti opremljeni izdelki, ki so namenjeni širši javnosti (splošna uporaba), in sicer glede na vrsto nevarnosti. To ne velja za aerosole, ki so označeni s H222 oz. H223.

Vrsta nevarnostiH stavkiVarno zapiraloOtipno opozorilo
Akutna strupenost (kategorije 1 do 3)H300, H310, H330, H301, H311, H331DADA
Akutna strupenost (kategorija 4)H302, H312, H332DA
STOT enkratna izpostavljenost (kategorija 1)H370DADA
STOT enkratna izpostavljenost (kategorija 2)H371DA
STOT ponavljajoča izpostavljenost (kategorija 1)H372DADA
STOT ponavljajoča izpostavljenost (kategorija 2)H373DA
Jedko (kategorije 1A, 1B in 1C)H314DADA
Preobčutljivost dihalnih poti (kategorije 1)H334DA
Nevarnost aspiracije (kategorija 1)H304DADA
Mutagenost (kategorija 2)H341DA
Rakotvornost (kategorija 2)H351DA
Reproduktivna toksičnost (kategorija 2)H361DA
Vnetljivi plini (kategoriji 1 in 2)H220, H221DA
Vnetljive tekočina (kategoriji 1 in 2)H224, H225DA
Vnetljive trdne snovi (kategoriji 1 in 2)H228DA

Katere nevarnosti označujejo piktogrami?

Piktogrami, ki označujejo nevarne fizikalne lastnosti:

Piktogram

Nevarnosti, ki jih piktogram označuje

 • Nestabilni eksplozivi
 • Eksplozivi
 • Samoreaktivne snovi in zmesi
 • Organski peroksidi
 • Vnetljivi plini
 • Vnetljivi aerosoli
 • Vnetljive tekočine
 • Vnetljive trdne snovi
 • Samoreaktivne snovi in zmesi
 • Piroforne tekočine
 • Piroforne trdne snovi
 • Samosegrevajoče se snovi in zmesi
 • Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline
 • Organski peroksidi
 • Oksidativni plini
 • Oksidativne tekočine
 • Oksidativne trdne snovi

  Plini pod tlakom:

 • Stisnjeni plini
 • Utekočinjeni plini
 • Ohlajeni utekočinjeni plini
 • Raztopljeni plini
 • Jedko za kovine

Piktogrami, ki označujejo zdravju nevarne lastnosti:

Piktogram

Nevarnosti, ki jih piktogram označuje

 • Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju)
 • Jedkost za kožo
 • Hude poškodbe oči
 • Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju) kategorije 4
 • Draženje kože
 • Draženje oči
 • Preobčutljivost kože
 • Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost
 • Draženje dihalnih poti
 • Narkotični učinki
 • Preobčutljivost dihal
 • Mutagenost za zarodne celice
 • Rakotvornost
 • Strupenost za razmnoževanje
 • Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost
 • Specifična strupenost za posamezne organe – ponavljajoča se izpostavljenost
 • Nevarnost pri vdihavanju (aspiracijska toksičnost)

Piktogrami, ki označujejo okolju nevarne lastnosti:

Piktogram

Nevarnosti, ki jih piktogram označuje

 • Nevarno za vodno okolje
 • Kategorija akutne nevarnosti
 • Kategoriji kronične nevarnosti
 • Nevarno za ozonski plašč

Katere so bistvene zahteve Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij?

 • Omogočen mora biti klic v sili in na vidnem mestu navedene telefonske številke za klic v sili.
 • Zaposlenim mora biti na voljo osebna varovalna oprema, ki mora biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na dostopnih in jasno označenih mestih.
 • V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke (H290, H314, H318) kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje (H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372), mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.
 • V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, razvrščene in označene z najmanj enim od naslednjih stavkov za nevarnost: H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372, morata biti zaposlenim zagotovljeni ločeni garderobni omarici za shranjevanje delovne in osebne garderobe.
 • Omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.
 • Tla morajo biti nepropustna.
 • Skladišča morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo.
 • Skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se hranijo tekoče kemikalije.
 • V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja kemikalij stalno zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo. Zagotovljena mora biti tudi posebna posoda za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij in drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
 • Kemikalije, ki so razvrščene in označene z najmanj enim od naslednjih stavkov za nevarnost: H300, H310, H330 ali če gre za snovi s seznama predhodnih sestavin za prepovedane droge iz skupin 1 in 2 morajo biti varovane in skladiščene tako, da je dostop do njih omejen, nadzorovan in omogočen le pooblaščenim osebam.
 • Če je v skladišču predviden delovni prostor za administrativna dela, mora biti fizično ločen in ustrezno prezračen v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Fizično ločen prostor ni potreben za trgovine, ki blago skladiščijo na prodajnih policah.
 • V skladišču je dovoljeno samo skladiščenje.

Kaj pomeni ločeno skladiščenje kemikalij?

Skladišča je potrebno opremiti tako, da je mogoče kemikalije različnih razredov, ki ne sodijo skupaj, skladiščiti ločeno.

Pravilnik razvršča nevarne kemikalije v 13. razredov skladiščenja glede na nevarnost. Pri razvrščanju kemikalij v razrede skladiščenja velja, da imajo nekatere nevarnosti prednost pred drugimi. Tako ima nevarnost zaradi požarne varnosti prednost pred nevarnostmi, ki opredeljujejo škodljive učinke na organizme.

Razredi skladiščenja:

 • 1 Eksplozivi
 • 2A Plini
 • 2B Aerosoli
 • 3 Vnetljive tekočine
 • 4.1A Kemikalije, ki lahko povzročijo eksplozijo
 • 4.1B Vnetljive trdne kemikalije
 • 4.2 Piroforne in samosegrevajoče kemikalije
 • 4.3 Kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
 • 5.1 Oksidativne tekočine in trdne kemikalije
 • 5.2 Organski peroksidi
 • 6.1A Gorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje
 • 6.1B Negorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje
 • 6.2 Infektivne snovi
 • 7 Radioaktivne snovi
 • 8A Gorljive jedke kemikalije
 • 8B Negorljive jedke kemikalije
 • 10 Gorljive tekoče kemikalije, razen 3
 • 11 Gorljivi trdni proizvodi
 • 12 Negorljivi proizvodi
 • 13 Negorljivi trdni proizvodi

Kaj so detergenti?

Detergent pomeni vsako snov ali pripravek, ki vsebuje mila in/ali druge površinsko aktivne snovi, namenjene za postopke pranja in čiščenja. Detergenti so lahko v katerikoli obliki (tekočina, prašek, pasta, paličica, pogača, ulit ali oblikovan kos itd.) in se lahko dajejo v promet ali uporabljajo v gospodinjstvu, ustanovah ali industriji.

Kakšne vrste detergentov poznamo?

 • Detergenti za ročno ali strojno pomivanje posode
 • Detergenti za pranje perila (pralni praški, geli)
 • Pomožni pralni pripravki, predvideni za namakanje (predpranje), splakovanje ali beljenje oblačil
 • Sredstva za mehčanje tkanin, namenjena spreminjanju otipa tkanin v postopkih, ki dopolnjujejo pranje tkanin
 • Pripravki za čiščenje, namenjeni za univerzalna gospodinjska čistila in/ali druge vrste čiščenja površin (npr. materiali, proizvodi, stroji, strojne naprave, prevozna sredstva in pripadajoča oprema, instrumenti, aparati)

Kdaj se detergent lahko da v promet?

Če je detergent razvrščen kot nevaren, se mora v prvi meri upoštevati predpise, ki se nanašajo na promet z nevarnimi kemikalijami (pridobitev dovoljenja za promet z nevarnimi kemikalijami, izdelava varnostnega lista, izdelava etikete, prijava na Urad za kemikalije oz. pridobitev sporočilne številke, sporočanje letnih količin...).

Vsi detergenti (nevarni in nenevarni) morajo biti pravilno označeni. Na embalaži detergentov, ki so namenjeni splošni uporabi, morajo biti navedene vse sestavine iz seznama v prilogi VII Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih, če njihova koncentracija presega 0,2 %.

Vsebnost encimov, optičnih belil, dišav in sestavin, namenjenih dezinfekciji, mora biti navedena ne glede na njihovo koncentracijo.

Posebna pravila veljajo tudi za navajanje alergenih dišav, ki so uvrščene na Prilogo III Uredbe ES 1223/2009 o kozmetičnih proizvodih. Te morajo biti na embalaži vedno navedene s konkretnimi imeni iz Uredbe o kozmetičnih proizvodih, kadar njihova koncentracija v proizvodu presega 0,01%.

Površinsko aktivne snovi morajo ustrezati zahtevam o biorazgradljivosti površinsko aktivnih snovi glede na Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Potrebno je upoštevati omejitve v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosforjevih spojin v gospodinjskih detergentih za pranje perila in detergentih za strojno pomivanje posode.

Kdo izvaja nadzor nad prometom detergentov?

Nadzor nad detergenti na trgu izvajajo inšpektorji za kemikalije. Preverjajo etiketo (navedba sestavin, alergenih dišav, konzervansov; navodila za doziranje pralnih praškov), varnostni list, sestavo detergentov, biorazgradljivost površinsko aktivnih snovi. Preverjajo tudi, če je na proizvajalčevi internetni strani naveden seznam sestavin detergentov.

V primeru nepravilnosti inšpektorji ustavijo promet in odredijo odpravo pomanjkljivosti. Tudi denarne kazni za prekrške so lahko zelo visoke.

Ali obstaja kakšno dodatno označevanje detergentov?

Potrošniku pri uporabi detergentov lahko pomagajo sličice za varno uporabo, tako imenovani A.I.S.E simboli, ki se jih navede na embalaži. Ta informacija je poljubna in omogoča, da se detergenti pravilno uporabljajo. Pri tem je potrebno slediti smernicam in upoštevati navodila, ki jih je izdalo združenje proizvajalcev mil in detergentov A.I.S.E. – International Association for Soaps, Detergents and Maintenance.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.