Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Brzo i stručno izrađeni bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi sa 100% garancijom!

Trebaju vam brzo, kvalitetno i stručno izrađeni bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi sa garancijom? Ili tražite pravi alat za izradu bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova? Ukoliko nemate vremena ili potrebne resurse da sami kvalitetno i redovno uređujete dokumentaciju za hemikalije, onda vam nudimo dvije mogućnosti prilagođene vašem načinu rada.

Odaberite svoju uslugu
Chemius.Classic

Izrada BTL/STL u skladu sa trenutno važećim zakonodavstvom — jednokratna usluga

Počni sa izradom ponude

98,9% kupaca
izabralo je
Chemius.Expert

Izrada i održavanje BTL/STL u skladu sa trenutno važećim zakonodavstvom — kontinuirana usluga

Počni sa izradom ponude

Stručni prevod originalnih bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova Da Da
Izrada bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova, nacrta etiketa i uputstava za bezbjedan rad Da Da
Bezbjedan pristup vašoj dokumentaciji 24 sata dnevno Da Da
Garancija za adekvatno izrađen bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list 12 mjeseci Neograničeno
Redovno ažuriranje sadržaja bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova i ažuriranje u skladu sa propisima Ne Da
Izaberite ovu uslugu ukoliko
Imate dovoljno vremena za redovno praćenje hemijskog zakonodavstva Da Ne
Imate dovoljno vremena za redovnu provjeru bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova Da Ne
Nemate dovoljno vremena, zaposlenih i energije da to radite sami Da Ne
Želite da uvijek imate uređenu dokumentaciju Ne Da
želite da imate inspekcijske nadzore bez stresa Ne Da
Plaćanje?
U jednom iznosu Da Ne
Plaćanje u manjim mjesečnim ratama, tj. plaćanje „na kredit“ Ne Da
Po obavljenoj usluzi Da Da
Kako da naručite?
Potpisivanje ugovora Ne Da
Pošaljite originalne bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove na nina.pajovic@bens-consulting.eu Da Da
Napišite na kojim jezicima su vam potrebni bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi Da Da
Za manje od dva minuta možete da dobijete neobavezujuću ponudu! Počni sa izradom ponude Počni sa izradom ponude

Imate li pitanja? Pozovite +387 65 641 373 i porazgovarajte sa nama.
Pomoći ćemo vam da pronađete rješenje za sebe.

Zbog čega biste nam povjerili održavanje svojih
bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova?

Kompanijama i pojedincima pomažemo da se lakše usredsrede na svoje poslovne izazove.
Omogućavamo vam lični, profesionalni i brz pristup ključnim informacijama za cijelo područje hemijskog prava.


Uvijek "svježi" bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi.

Kompletna dokumentacija se redovno ažurira. Tako vam se neće dogoditi da vaši bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi više ne odgovaraju originalnim, jer je neko zaboravio da vas obavijesti o izmjenama. Ili da nisu u skladu sa aktuelnim propisima. Vaši bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi su uvijek spremni za inspekcijski nadzor. Kvalitet garantujemo tokom cijelog trajanja usluge!


Individualna usluga
dostupna svakom

Uslugu plaćate mjesečno u zavisnosti od broja bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova koji su uključueni u uslugu. Količinski popusti iznose do 30%, dok sinonime dobijate besplatno! I to sve:

 • bez skrivenih troškova i plaćanja unaprijed,
 • bez instaliranja softvera na vašem računaru,
 • bez licenci povezanih sa brojem korisnika.

Izaberite način distribucije
koji vam najviše odgovara

Kupcima ili partnerima omogućavate uvid u posljednju revidiranu dokumentaciju tako da:

 • ih pozovete da se registruju u web aplikaciju,
 • objavite bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove na svojoj internet stranici preko linkova,
 • sami šaljete bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove direktno iz web aplikacije.

Jednostavno izaberite način koji vam najviše odgovara i upotrijebite ga. Brzo, jednostavno i po vašem izboru!


Bilo gdje i bilo kada do bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova

Za 24-časovni bezbjedan pristup internet aplikaciji Chemius, u kojoj vam je dostupna cjelokupna dokumentacija na svim izabranim jezicima, dobijate korisničko ime i lozinku. Pristupite svojoj dokumentaciji bilo gdje i bilo kada – sve što vam treba je pristup internetu.

Napravite ponudu za sebe!

Za manje od dva minuta možete da napravite neobavezujuću ponudu!

Često postavljana pitanja • Kemijska dokumentacija
 • Deterdženti

Koje hemikalije su klasifikovane kao opasne?

Opasne hemikalije su supstance ili smješe koje imaju najmanje jedno od opasnih svojstava. O vrsti opasnosti nas upozoravaju obavještenja o opasnosti – H oznake (hazard statements).


S obzirom na vrstu opasnosti, opasne hemikalije klasifikujemo u sljedeće klase:
1. FIZIČKE OPASNOSTI:
 • Eksplozivi
 • Zapaljivi gasovi
 • Aerosoli
 • Oksidirajući gasovi
 • Gasovi pod pritiskom
 • Zapaljive tečnosti
 • Zapaljive čvrste supstance i smješe
 • Samoreaktivne supstance i smješe
 • Samozapaljive tečnosti
 • Samozapaljive čvrste supstance i smješe
 • Samozagrijavajuće supstance i smješe
 • Supstance i smješe koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove
 • Oksidirajuće tečnosti
 • Oksidirajuće čvrste supstance i smješe
 • Organski peroksidi
 • Supstance i smješe korozivne za metale

2. OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE:
 • Akutna toksičnost
 • Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
 • Teško oštećenje oka/iritacija oka
 • Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože
 • Mutagenost germinativnih ćelija
 • Karcinogenost
 • Toksičnost po reprodukciju
 • Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost (STOT SE)
 • Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost (STOT SE)
 • Opasnost od aspiracije

3. OPASNOSTI ZA ŽIVOTNU SREDINU:
 • Akutna toksičnost po vodenu životnu sredinu
 • Hronična toksičnost po vodenu životnu sredinu
 • Opasnost po ozonski omotač

Kako prepoznajemo opasnu hemikaliju?

Da li je neka hemikalija opasna ili ne možemo da utvrdimo na više načina:

 • po etiketi na ambalaži i/ili
 • po bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu.

Ako je na etiketi navedena barem jedna H oznaka ili piktogram opasnosti, proizvod je klasifikovan kao opasan

U bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu podaci o opasnosti navedeni su naslovu 2.1.

Opasne hemikalije su one koje na etiketi (na ambalaži) imaju barem jedan od standardnih piktograma. Ako piktogram ne postoji, opasna hemikalija može da se identifikuje po upozorenjima, odnosno po poznatim "H oznakama". One moraju da budu navedene na svakoj jedinici ambalaže. Prema propisima o klasifikaciji, pored H oznaka, za obilježavanje potencijalne opasnosti koriste se i specifične EUH oznake.

Šta je bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list?

Prilikom prometa hemikalija, bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list je neizostavan izvor informacija. Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list je lična karta hemikalije. Predstavlja važne informacije za lica koja dolaze u kontakt sa opasnom hemikalijom i za medicinsko osoblje koje brine o pojedincu ukoliko je došlo do opasnih zdravstvenih stanja usljed štetnih efekata opasnih supstanci.

Za koje proizvode je potrebno izraditi bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list?

Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list je potrebno izraditi za sve hemikalije koje su klasifikovane kao opasne.

Snabdjevač supstance ili smješe mora primaocu supstance ili smješe dostaviti bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list izrađen u skladu sa propisima o hemikalijama kada:
 • supstanca ili smješa ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao opasna u skladu sa propisima o hemikalijama ili je supstanca perzistentna,
 • bioakumulativna i toksična (PBT) ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna (vPvB) ili je supstanca iz drugih razloga uključena na Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci.

Primalac od snabdjevača može da zahtijeva bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list i kada smješa ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao opasne ali sadrži:
 • najmanje jednu supstancu klasifikovanu kao opasnu po ljudsko zdravlje i životnu sredinu u koncentraciji koja je veća ili jednaka od 1% po masi smješe koja nije u gasovitom stanju, odnosno koja je veća ili jednaka od 0,2% po zapremini smješe koja je u gasovitom stanju,
 • ili najmanje jednu supstancu koja je klasifikovana kao karcinogena kategorije 2 ili toksična po reprodukciju kategorije 1A, 1B i 2, senzibilizator kože kategorije 1, senzibilizator respiratornih organa kategorije 1, ili ima efekte na laktaciju ili preko laktacije, ili ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, ili je uvrštena u Spisak supstanci koje su kandidati za uključivanje na Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci, u koncentraciji koja je veća ili jednaka od 0,1% po masi smješe koja nije u gasovitom stanju,
 • ili supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnoj sredini.

Snabdjevač mora i u ovom slučaju na zahtjev primaoca da dostavi bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list izrađen u skladu sa propisima o hemikalijama.

Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list ne mora da se dostavi ako je za opasne supstance ili smješe koje se nude ili prodaju u opštoj upotrebi pruženo dovoljno informacija (npr. putem etikete) koje korisnicima omogućavaju preduzimanje svih potrebnih mjera za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine, osim ako to ne zatraži dalji korisnik ili distributer.

Na kojem jeziku mora da bude napisan bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list?

Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list mora da bude na raspolaganju na službenom jeziku države u kojoj se opasna hemikalija stavlja u promet.

Prevodi bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova za hemikalije u nekim slučajevima nisu obavezni. Takođe, prevodi bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listova obavezni su kod većine javnih nabavki.

Koji su razlozi za izmjenu bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova?

Iskustva pokazuju da dobar bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list nije stariji od dvije godine. Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list treba redovno pregledati, odnosno pratiti i dopunjavati.

Razlozi za izmjene bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova mogu da budu:

 • izmjene u propisima koje određuju sadržaj i format bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista,
 • izmjene recepture (novi sastav), što može dovesti i do promjene klasifikacije proizvoda,
 • promjene klasifikacije pojedinačnih supstanci u proizvodu, što može dovesti i do promjene klasifikacije proizvoda,
 • nova saznanja o postupanju sa opasnom supstancom,
 • novi rezultati ispitivanja na životinjama i u vodenoj životnoj sredini (toksikološki i ekološki podaci),
 • definisanje novih graničnih vrijednosti izloženosti na radnom mjestu,
 • novo određivanje odgovarajuće zaštitne opreme,
 • novosti ADR (prevoz opasnih materija).

Na koji način su određeni sadržaj i format bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista?

Sadržaj i oblik bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista su jasno definisani, i to Pravilnikom o sadržaju bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista.

Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list sastoji se iz 16 naslova/odjeljaka:

 • Identifikacija supstance ili smješe i podaci o snabdjevaču
 • Identifikacija opasnosti
 • Mjere prve pomoći
 • Mjere za suzbijanje požara
 • Mjere u slučaju akcidentnog ispuštanja hemikalije
 • Rukovanje i skladištenje
 • Nadzor nad izloženošću i lična zaštita
 • Fizička i hemijska svojstva
 • Stabilnost i reaktivnost
 • Toksikološki podaci
 • Ekološki podaci
 • Podaci o odlaganju
 • Podaci o prevozu
 • Podaci o propisima
 • Ostali podaci

Kako su bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list i etiketa povezani?

Elementi etikete određeni su u naslovu 2. bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista. U praksi često dolazi do nepodudaranja između etikete i bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista. Najčešće greške su:

 • trgovački naziv u bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu ne podudara se sa trgovačkim nazivom na etiketi,
 • u bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu su navedene H i P oznake koje su drugačije od onih na etiketi,
 • na etiketi nisu navedena dodatna upozorenja (npr. za aerosol, izocijanate...).

Koja je svrha obilježavanja hemikalija?

U skladu sa hemijskim propisima, osnovna svrha obilježavanja, odnosno etikete je da korisnika (potrošača) obavijesti o opasnostima hemikalije. Zato je etiketa onaj ključni element sa kojim se svaki korisnik hemikalije prvo susretne. Upravo zato svaka opasna hemikalija mora biti obilježena odgovarajućom etiketom. Prodaja nepravilno ili neadekvatno obilježenih opasnih hemikalija predstavlja kršenje propisa.

Koji su osnovni elementi etikete?

Elementi etikete:
 • Trgovački naziv proizvoda
 • Piktogrami opasnosti (ukoliko je potrebno)
 • Obavještenja o opasnosti (H i EUH oznake)
 • Obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake)
 • Riječ upozorenja "OPASNOST" ili "PAŽNJA"
 • Neto količina
 • Naziv, adresa i telefonski broj snabdjevača

Šta mogu da budu dodatni elementi etikete?

 • Upozorenje za aerosol, znak "3"
 • Posebno obilježavanje deterdženata
 • Dodatne informacije za biocidne proizvode
 • Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC kategorija i granična vrijednost)
 • Navođenje opasnih supstanci
 • Upozorenje da proizvod sadrži supstance koje mogu da izazovu alergijsku reakciju
 • Upozorenje da proizvod sadrži posebne opasne supstance (npr. izocijanate, MDI, epokside, olovo, cijanoakrilat, hrom (IV), kadmijum...)
 • Upozorenje da pri upotrebi mogu da se oslobađaju opasne supstance (npr. hlor)
 • Upozorenje za vosak u tečnom stanju čije gutanje je štetno za zdravlje
Primjer CLP etikete:

Trgovački naziv

1 l

Sadrži: etil-acetat; 2-butanon oksim.

Opasnost: H225 Lakozapaljiva tečnost i para. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H336 Može da izazove pospanost i nesvjesticu. EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

P102 Čuvati van dohvata djece. P210 Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. P305 + P351 + P338 AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savjet/mišljenje. P403 + P233 Skladištiti u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima - predati ovlaštenom licu.

Uvoznik/distributer: BENS Consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija

Tel:+386 41 979 800


Primjer višejezične etikete - navodi moraju biti na svim jezicima isti (iste oznake H i P):

Trgovački naziv

1 l

HR: Sadrži: etil-acetat; 2-butanon oksim.
Opasnost: H225 Lakozapaljiva tečnost i para. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H336 Može da izazove pospanost i nesvjesticu. EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
P102 Čuvati van dohvata djece. P210 Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. P305 + P351 + P338 AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savjet/mišljenje. P403 + P233 Skladištiti u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima - predati ovlaštenom licu.

EN: Contains: ethyl acetate; 2-butanone oxime.
Danger: H225 Highly flammable liquid and vapour. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Uvoznik / Supplier: BENS Consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Tel: / Phone: +386 41 979 800

Šta treba uzeti u obzir prilikom oglašavanja i internet prodaje hemikalija?

Pri oglašavanju supstance reklama mora da sadrži sljedeće elemente:

 • klasu opasnosti i/ili
 • kategoriju opasnosti

Primjer navođenja: akutna oralna toksičnost kategorije 3

Pri oglašavanju smješa reklama mora da sadrži sljedeće elemente:

 • piktograme opasnosti
 • riječ upozorenja
 • obavještenja o opasnosti (H oznake, EUH oznake)

Reklama mora da sadrži sve gorenavedene elemente.

Primjer reklame za iritirajuću hemikaliju:

OPASNOST
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Da li taktilno upozorenje mora da bude postavljeno na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži?

Tehnički zahtjevi za taktilno upozorenje navedeni su u standardu BAS ISO 11683. Ovaj standard zahtijeva da se taktilno upozorenje postavi na primarnoj/unutrašnjoj ambalaži.

Koji proizvodi moraju da imaju taktilno upozorenje i sigurnosni zatvarač?

Taktilno upozorenje i sigurnosni zatvarač moraju da imaju proizvodi koji su namijenjeni široj javnosti (opšta upotreba) i to s obzirom na vrstu opasnosti. To ne važi za aerosol koji je označen sa H222, odnosno H223, kao ni za prenosive cilindre za gas.

Koje opasnosti označavaju piktogrami?

Piktogrami koji označavaju opasna fizička svojstva:

Piktogram

Opasnost

 • Nestabilni eksplozivi
 • Samoreagirajuće tvari i smjese
 • Organski peroksidi
 • Zapaljivi plinovi
 • Aerosoli
 • Zapaljive tekućine
 • Zapaljive krutine
 • Samoreagirajuće tvari i smjese
 • Piroforne tekućine
 • Piroforne krutine
 • Samozagrijavajuće tvari i smjese
 • Tvari i smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
 • Organski peroksidi
 • Oksidirajući plinovi
 • Oksidirajuće tekućine
 • Oksidirajuće krutine

  Plinovi pod tlakom:

 • stlačeni plinovi,
 • ukapljeni plinovi,
 • ohlađeno ukapljeni plinovi,
 • otopljeni plinovi.
 • Nagrizajuće za metale

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna po zdravlje:

Piktogram

Opasnost

 • Akutna toksičnost (gutanje, putem kože, udisanje)
 • Nagrizanje kože
 • Teška ozljeda oka
 • Akutna toksičnost (gutanje, putem kože, udisanje)
 • Nadražujuće za kožu
 • Nadražujuće za oko
 • Preosjetljivost kože
 • Toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost
 • Nadraživanje dišnog sustava
 • Narkoza
 • Preosjetljivost ako se udiše
 • Mutageni učinak na zametne stanice
 • Karcinogenost
 • Reproduktivna toksičnost
 • Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje
 • Specifična toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje
 • Opasnost od aspiracije

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna po životnu sredinu:

Piktogram

Opasnost

  Opasno za vodeni okoliš:

 • Kategorija akutne opasnosti
 • Kategorije dugotrajne opasnosti
 • Opasno za ozonski sloj

Šta su deterdženti?

Deterdžent označava svaku supstancu ili smješu koja sadrži sapune, odnosno druge surfaktante (površinski aktivne materije) i koristi se za pranje i čišćenje. Deterdženti mogu da budu u bilo kojem obliku (tečnost, prašak, pasta, štapić, blok, oblikovani komad, itd.) i mogu da se stavljaju na tržište ili koriste u domaćinstvu, institucijama ili industriji.

Koje vrste deterdženata poznajemo?

 • Deterdženti za ručno ili mašinsko pranje posuđa
 • Deterdženti za pranje veša (prašak, gel)
 • Pomoćne smješe za pranje predviđeni za potapanje (pretpranje), ispiranje ili izbjeljivanje odjeće
 • Sredstva za omekšavanje tkanina, namijenjena za promjenu osjećaja tkanine pri dodiru koja se koriste u postupcima koji dopunjavaju pranje tkanina
 • Smješe za čišćenje namijenjene za univerzalna čišćenja u domaćinstvu i/ili druge vrste čišćenja površina (npr. materijali, proizvodi, mašine, mehnički uređaji, prevozna sredstva i prateća oprema, instrumenti, aparati)

Kada deterdžent može da se stavi na tržište?

 • Prije svega moraju da se poštuju propisi o hemikalijama (izrada bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista, izrada etikete, upis u Inventar hemikalija, izvještavanje o godišnjim količinama...).
 • Svi deterdženti (opasni i bezopasni) moraju da budu pravilno obilježeni. Na pakovanju deterdženata namijenjenih opštoj upotrebi moraju da budu navedeni svi sastojci sa spiska iz Prilogu 8 Pravilnika o deterdžentima, ako je njihova koncentracija veća od 0,2%.
 • Sadržaj enzima, optičkih bjelila, konzervanasa, mirisa i dezinficijenasa mora da bude naveden bez obzira na njihovu koncentraciju.
 • Posebna pravila važe i za navođenje mirisnih supstanci sa alergenim svojstvima. One moraju da budu navedene na ambalaži pod nazivima iz propisa o kozmetičkim proizvodima kada njihova koncentracija u proizvodu prelazi 0,01%.
 • Surfaktanti moraju da odgovaraju zahtjevima o biorazgradljivosti surfaktanata iz Pravilnika o deterdžentima.
 • Treba poštovati ograničenja u vezi sa upotrebom fosfata i drugih fosfornih jedinjenja u deterdžentima za veš i deterdžentima za mašinsko pranje posuđa za opštu upotrebu.
 • Da li postoji neko dodatno obilježavanje deterdženata?

  Potrošaču prilikom upotrebe deterdženta mogu da pomognu sličice za bezbjednu upotrebu, tzv. A.I.S.E simboli koji se navode na ambalaži. Ova informacija nije obavezna, ali omogućava da se deterdženti pravilno koriste. Pri tom treba pratiti smjernice i poštovati uputstva koja je izdalo Udruženje proizvođača sapuna i deterdženata A.I.S.E. – International Association for Soaps, Detergents and Maintenance.

  X
  Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
  www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.