Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbednosne listove ovde >>

Brzo i stručno izrađeni bezbednosni listovi sa 100% garancijom!

Trebate brzo, kvalitetno i stručno izrađene bezbednosne listove sa garancijom? Ili tražite pravi alat za izradu bezbednosnih listova? Ukoliko Vam nedostaju vreme ili potrebni resursi da sami kvalitetno i redovno uređujete dokumentaciju za hemikalije,onda Vam nudimo dve mogućnosti prilagođene Vašem načinu rada.

Izaberite uslugu
za sebe
Chemius.Classic

Prevod prema trenutno važećem zakonodavstvu — jednokratna usluga

Pripremite vlastitu ponudu

98,9% kupaca
izabralo je
Chemius.Expert

Izrada prevoda i održavanje bezbednosnih listova — kontinuirana usluga

Pripremite vlastitu ponudu

Stručni prevod originalnih bezbednosnih listova Da Da
Izrada bezbednosnih listova, nacrta etiketa i uputstava za bezbedan rad Da Da
Bezbedan pristup Vašoj dokumentaciji 24 časa na dan Da Da
Garancija za adekvatno izrađen bezbednosni list 12 meseci Neograničeno
Redovno ažuriranje sadržaja bezbednosnih listova i ažuriranje u skladu sa propisima Ne Da
Izaberite ovu uslugu ukoliko
imate dovoljno vremena za redovno praćenje hemijskog zakonodavstva Da Ne
imate dovoljno vremena za redovnu proveru bezbednosnih listova Da Ne
nemate dovoljno vremena, ljudi ili energije da to radite sami Da Ne
želite da uvek imate uređenu dokumentaciju Ne Da
želite da imate inspekcijske posete bez stresa Ne Da
Plaćanje?
U jednom iznosu Da Ne
Plaćanje u manjim mesečnim ratama, odn. plaćanje „na kredit“ Ne Da
Po obavljenoj usluzi Da Da
Kako da naručite?
Potpisivanje ugovora Ne Da
Na dragana@bens-consulting.com pošaljite originalne bezbednosne listove Da Da
Napišite na kojim jezicima su Vam potrebni bezbednosni listovi Da Da
Za manje od dva minuta možete da dobijete neobavezujuću ponudu! Počni sa izradom ponude Počni sa izradom ponude

Imate li pitanja? Pozovite +381 11 63 08 146 i porazgovarajte sa nama.
Pomoći ćemo Vam da pronađete rešenje za sebe.

Zbog čega biste nam poverili održavanje
svojih bezbednosnih listova?

Preduzećima i pojedincima pomažemo da se lakše usredsrede na svoje poslovne
izazove. Omogućavamo vam lični, profesionalni i brz pristup kritičnim
informacijama za celo područje hemijskog prava.


Uvek ispravni
bezbednosni listovi

Celokupnu dokumentaciju Vam svake godine ažuriramo. Tako Vam se neće dogoditi da Vaši bezbednosni listovi više ne odgovaraju originalnim, jer je neko zaboravio da Vas obavesti o izmenama ili da nisu u skladu sa poslednjim propisima. Vaši bezbednosni listovi su uvek spremni za inspekcijske posete. Garancija važi sve vreme trajanja usluge!


Individualna usluga
dostupna svakom

Uslugu plaćate mesečno u zavisnosti od broja bezbednosnih listova koje uključujete u uslugu. Količinski popusti su do 30%, dok sinonime dobijate besplatno! I to sve:

 • bez skrivenih troškova i plaćanja unapred!
 • bez instaliranja softvera na Vašem računaru.
 • bez licenci povezanih sa brojem korisnika.

Izaberite način distribucije koji Vam najviše odgovara

Kupcima ili partnerima omogućavate uvid u poslednju revidiranu dokumentaciju, jednostavno tako da:

 • ih pozovete da se registruju u web aplikaciju,
 • objavite bezbednosne listove na svojem internet sajtu preko linkova,
 • sami im šaljete bezbednosne listove direktno iz web aplikacije.

Jednostavno izaberite način koji Vam odgovara i upotrebite ga. Brzo, veoma jednostavno i po Vašem izboru!


Bilo gde i bilo kada do bezbednosnih listova

Za 24-časovni bezbedan pristup internet aplikaciji Chemius, u kojoj Vam je dostupna celokupna dokumentacija na svim izabranim jezicima, dobijate korisničko ime i lozinku. Pristupite svojoj dokumentaciji bilo gde i bilo kada – sve što Vam treba je pristup internetu.

Napravite ponudu za sebe!

Za manje od dva minuta možete da napravite neobavezujuću ponudu!

Često postavljana pitanja • Hemijska dokumentacija
 • Detergenti

Koje hemikalije su klasifikovane kao opasne?

Opasne hemikalije su supstance ili smese koje imaju najmanje jednu od opasnih svojstava. O vrsti opasnosti nas upozoravaju obaveštenja o opasnosti – H izjave (hazard statements).


S obzirom na vrstu opasnosti opasne hemikalije klasifikujemo u sledeće kategorije:
1. FIZIČKE OPASNOSTI:
 • Eksplozivi
 • Zapaljivi gasovi
 • Zapaljivi aerosoli
 • Oksidujuči gasovi
 • Gasovi pod pritiskom
 • Zapaljive tečnosti
 • Zapaljive čvrste supstance i smeše
 • Samoreaktivne supstance ili smeše
 • Samozapaljive tečnosti
 • Samozapaljive čvrste supstance i smeše
 • Samozagrevajuće supstance ili smeše
 • Supstance ili smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove
 • Oksidujuće tečnosti
 • Oksidujuće čvrste supstance i smeše
 • Organski peroksidi
 • Supstance i smeše korozivne za metale

2. OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE:
 • Akutna toksičnost
 • Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
 • Teško oštećenje oka/iritacija oka
 • Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože
 • Mutagenost germinativnih ćelija
 • Karcinogenost
 • Toksičnost po reprodukciju
 • Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost (STOT SE)
 • Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost (STOT SE)
 • Opasnost od aspiracije.

3. OPASNOSTI ZA OKOLINU:
 • Akutna toksičnost po vodenu životnu sredinu
 • Hronična toksičnost po vodenu životnu sredinu
 • Opasnost po ozonski omotač

Kako prepoznajemo opasnu hemikaliju?

Da li je neka hemikalija opasna ili ne možemo da utvrdimo na više načina:

 • po etiketi na ambalaži i/ili
 • po bezbednosnom listu.

Ako je na etiketi navedena barem jedna H izjava ili piktogram opasnosti, proizvod je klasifikovan kao opasan.

U bezbednosnom listu nalaze se podaci o opasnosti navedeni u poglavlju 2.1.

Opasne hemikalije su one koje na etiketi (na ambalaži) imaju barem jedan od standardnih piktograma. Ako simbol ili piktogram ne postoji, opasna hemikalija može da se identifikuje po upozorenjima, odnosno po poznatim "H izjavama". Oni moraju da budu na svakoj jedinici ambalaže. Po CLP klasifikaciji pored H izjava za označavanje opasnosti koriste se i specifične EUH izjave.

Šta je bezbednosni list?

Pri prometu hemikalija bezbednosni list je neizostavan izvor informacija. Bezbednosni list je lična karta hemikalije. Predstavlja važne informacije za lica koja imaju kontakt sa opasnom hemikalijom i za zdravstveno osoblje koje brine o pojedincu ukoliko je došlo do opasnih zdravstvenih stanja usled štetnih efekata opasnih supstanci.

Za koje proizvode treba izraditi bezbednosni list?

Bezbednosni list treba izraditi za sve hemikalije koje su klasifikovane kao opasne.

Dobavljač supstance ili smese mora primaocu supstance ili smese da dostavi bezbednosni list popunjen u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu 100-11 kada:
 • supstanca ili smesa ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao opasna u skladu sa Pravilonikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ili
 • je supstanca perzistentna, bioakumulativna i toksična(PBT) ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna(vPvB) u skladu sa kriterijumima iz Pravilnika o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB;
 • je supstanca iz drugih razloga koji nisu navedeni u tačkama (a) i (b) uključena na spisak supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Primalac od dobavljača može da zahteva bezbednosni list i kada smesa ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao opasna u skladu sa Pravilonikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, ali sadrži:
 • u pojedinačnoj koncentraciji ≥ 1 mas. % za negasovite smese i ≥ 2 vol. % za gasovite smese barem jednu supstancu koja je opasna za zdravlje ljudi ili okolinu, ili
 • u pojedinačnoj koncentraciji ≥ 0,1 mas. % za negasovite smese barem jednu supstancu koja je karcinogena iz kategorije 2, toksična po reprodukciju iz kategorija 1A, 1B i 2, uzrokuje senzibilizaciju kože iz kategorije 1, uzrokuje senzibilizaciju disajnih puteva iz kategorije 1 ili utiče na dojenje ili preko dojenja ili je perzistentna, bioakumulativna i toksična(PBT) ili je veoma perzistentna i veoma bioakumulativna(vPvB) u skladu sa kriterijumima iz Pravilnika o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB ili je iz drugih razloga koji nisu navedeni u tački (a) uključena na spisak supstanci koje izazivaju zabrinutost ili
 • supstanca za koju postoje propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama.

Dobavljač mora i u ovom slučaju na zahtev primaoca da dostavi bezbednosni list popunjen u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu 100-11.

Bezbednosni list ne treba dostavljati ako opasne supstance ili smese koje su u ponudi ili prodaji za javnost imaju dovoljno informacija (npr. etiketu) koje korisnicima omogućavaju preduzimanje svih potrebnih mera u vezi sa zaštitom zdravlja ljudi, bezbednošću i životnom sredinom, osim ako ih ne zahteva sledeći korisnik ili distributer.

Na kojem jeziku mora da bude napisan bezbednosni list?

Bezbednosni list mora da bude na raspolaganju na zvaničnom jeziku države u kojoj se opasna hemikalija stavlja u promet.

Prevodi bezbednosnih listova za bezopasne hemikalije nisu obavezni, ali se preporučuju. Takođe, prevodi bezbednosnih listova obavezni su kod većine javnih narudžbina.

Koji su uzroci za promene bezbednosnih listova?

Iskustva pokazuju da dobar bezbednosni list nije stariji od dve godine. Bezbednosni list treba redovno pregledati, odnosno pratiti i dopunjavati.

Uzroci za promene bezbednosnih listova mogu da budu:

 • promene u zakonodavstvu koje određuju sadržaj i oblik bezbednosnog lista,
 • promene recepture (novi sastav), što može da označava i promenu klasifikacije proizvoda,
 • promene klasifikacije pojedinačnih supstanci u proizvodu, što može da označava i promenu klasifikacije proizvoda,
 • nova znanja o postupanju sa opasnom supstancom,
 • novi rezultati testiranja na životinjama i u vodenom okruženju (toksikološki i ekološki podaci),
 • novo određivanje graničnih vrednosti maksimalno dozvoljenih koncentracija na radnom mestu,
 • novo određivanje odgovarajuće zaštitne opreme,
 • novosti ADR (transport opasne robe).

Na koji način su određeni sadržaj i oblik bezbednosnog lista?

Sadržaj i oblik bezbednosnog lista su tačno određeni, i to Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista. Bezbednosni list se sastoji iz 16 poglavlja:

Bezbednosni list se sastoji iz 16 poglavlja:

 • Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
 • Identifikacija opasnosti
 • Sastav/podaci o sastojcima
 • Mere prve pomoći
 • Mere za gašenje požara
 • Mere u slučaju udesa
 • Rukovanje i skladištenje
 • Kontrola izloženosti i lična zaštita
 • Fizička i hemijska svojstva
 • Stabilnost i reaktivnost
 • Toksikološki podaci
 • Ekotoksikološki podaci
 • Odlaganje
 • Podaci o transportu
 • Regulatorni podaci
 • Ostali podaci

Kako su bezbednosni list i etiketa povezani?

Elementi etikete određeni su u poglavlju 2. bezbednosnog lista. U praksi često dolazi do nepodudaranja između etikete i bezbednosnog lista. Najčešće greške su:

 • trgovačko ime na bezbednosnom listu ne podudara se sa trgovačkim imenom na etiketi,
 • na bezbednosnom listu su određene H i P izjave koje su drugačije od onih na etiketi,
 • na etiketi nisu navedena dodatna upozorenja (npr. za aerosol, izocijanate...).

Koja je svrha obeležavanja hemikalija?

U skladu sa hemijskim propisima, osnovna svrha obeležavanja, odnosno etikete je da korisnika (potrošača) obavesti o opasnostima hemikalije. Zato je etiketa onaj ključni element s kojim se svaki korisnik hemikalije prvo susretne. Upravo zato svaka opasna hemikalija mora biti obeležena odgovarajućom etiketom. Prodaja nepravilno ili neadekvatno obeleženih opasnih hemikalija predstavlja prekršaj.

Koji su osnovni elementi etikete?

Elementi etikete:
 • Trgovačko ime proizvoda
 • Piktogrami za opasnost (ukoliko je potrebno)
 • Obaveštenja o opasnosti (H i EUH izjave)
 • Obaveštenja o merama predostrožnosti (P izjave)
 • Reč upozorenja "OPASNOST" ili "PAŽNJA"
 • Neto količina
 • Naziv, adresa i telefonski broj dobavljača

Koji mogu da budu dodatni elementi etikete?

 • Upozorenje za aerosol, znak "3"
 • Posebno označavanje detergenata
 • Dodatne informacije za biocidne proizvode
 • Sadržaj gasovitih organskih jedinjenja (HOS kategorija i granična vrednost)
 • Navođenje opasnih supstanci
 • Upozorenje da proizvod sadrži supstance koje mogu da izazovu alergijsku reakciju
 • Upozorenje da proizvod sadrži posebne opasne supstance (npr. izocijanate, MDI, epokside, olovo, cijanoaktilat, hrom (IV), kadmijum...)
 • Upozorenje da pri upotrebi mogu da se oslobađaju opasne supstance (npr. hlor)
 • Upozorenje za vosak u tečnom stanju čije gutanje šteti zdravlju
Primer nove (CLP) etikete:

Trgovačko ime

1 l

Sadrži: etil acetat; 2-butanon oksim.

Opasnost: H225 Lako zapaljiva tečnost i para. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu. EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Uvoznik/distributer: BENS consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija

Tel: +386 41 979 800


Primer višejezične etikete – navođenja moraju da budu na svim jezicima ista (iste H i P izjave):

Trgovačko ime

1 l

SR: Sadrži: etil acetat; 2-butanon oksim.
Opasnost: H225 Lako zapaljiva tečnost i para. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu. EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. –Zabranjeno pušenje. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P403 + P233 Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

EN: Contains: ethyl acetate; 2-butanone oxime.
Danger: H225 Highly flammable liquid and vapour. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Uvoznik/distributer / Supplier: BENS consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija

Tel: / Phone: +386 41 979 800

Šta treba uzeti u obzir prilikom reklamiranja i internet prodaje hemikalija?

Pri reklamiranju supstance reklama mora da sadrži sledeće elemente:

 • klasu opasnosti i/ili
 • kategoriju opasnosti

Primer navođenja: akutna oralna toksičnost kategorije 3

Pri reklamiranju smesa reklama mora da sadrži sledeće elemente:

 • piktograme opasnosti
 • reč upozorenja
 • izjave o opasnosti (H izjave, EUH izjave))

Reklama mora da sadrži sve gorenavedene elemente.

Primer reklame za iritirajuću hemikaliju:

OPASNOST
H319 Dovodi do jake iritacije oka.

Da li taktilno upozorenje mora da bude postavljeno na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži?

Tehnički zahtevi za taktilno upozorenje navedeni su u standardu SRPS ISO 11683. Ovaj standard zahteva da je taktilno upozorenje namešteno na primarnoj/unutrašnjoj ambalaži.

Koji proizvodi moraju da imaju taktilno upozorenje i bezbedni zatvarač?

Taktilno upozorenje i bezbedan zatvarač moraju da imaju proizvodi koji su namenjeni široj javnosti (opšta upotreba), i to s obzirom na vrstu opasnosti. To ne važi za aerosol koji je označen sa H222, odnosno H223 ni za prenosive cilindre za gas.

Koje opasnosti označavaju piktogrami?

Piktogrami koji označavaju opasna fizička svojstva:

Piktogram

Opasnost

 • Nestabilni eksplozivi
 • Samoreaktivne supstance i smeše
 • Organski peroksidi
 • Zapaljivi gasovi
 • Zapaljivi aerosoli
 • Zapaljive tečnosti
 • Zapaljive čvrste supstance i smeše
 • Samoreaktivne supstance i smeše
 • Samozapaljive tečnosti
 • Samozapaljive čvrste supstance i smeše
 • Samozagrevajuće supstance i smeše
 • Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove
 • Organski peroksidi
 • Oksidujući gasovi
 • Oksidujuće tečnosti
 • Oksidujuće čvrste supstance i smeše

  Gasovi pod pritiskom:

 • Komprimovani gas
 • Tečni gas
 • Rashlađeni tečni gas
 • Rastvoreni gas
 • Korozivno za metale

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna po zdravlje:

Piktogram

Opasnost

 • Akutna toksičnost (peroralna, dermalna, inhalaciona)
 • Korozivno oštećenje kože
 • Teško oštećenje oka
 • Akutna toksičnost (peroralna, dermalna, inhalaciona)
 • Iritacija kože
 • Iritacija oka
 • Senzibilizacija kože
 • Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost
 • Iritacija respiratornih organa
 • Narkotičko dejstvo
 • Senzibilizacija respiratornih organa
 • Mutagenost germinativnih ćelija
 • Karcinogenost
 • Toksičnost po reprodukciju
 • Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost
 • Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost
 • Opasnost od aspiracije

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna po životnu sredinu:

Piktogram

Opasnost

  Opasno po vodenu životnu sredinu

 • Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu
 • Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu
 • Opasno po ozonski omotač

Šta su detergenti?

Detergent označava svaku supstancu ili preparat koji sadrži sapune i/ili druge površinski aktivne supstance namenjene za postupke pranja i čišćenja. Detergenti mogu da budu u bilo kojem obliku (tečnost, prašak, pasta, štapić, pogača, uliven ili oblikovan komad itd) i mogu da se puste u promet ili koriste u domaćinstvu, ustanovama ili industriji.

Koje vrste detergenata poznajemo?

 • Detergenti za ručno ili mašinsko pranje posuđa
 • Detergenti za pranje veša (prašak za pranje veša, gelovi)
 • Pomoćni preparati za pranje predviđeni za potapanje (pretpranje), ispiranje ili izbeljivanje odeće
 • Sredstva za umekšavanje tkanina, namenjena menjanju dodira tkanine u postupcima koji dopunjuju pranje tkanina
 • Preparati za čišćenje namenjeni za univerzalna sredstva za čišćenje u domaćinstvu i/ili druge vrste čišćenja površina (npr. materijali, proizvodi, mašine, mašinski uređaji, prevozna sredstva i pripadajuća oprema, instrumenti, aparati)

Kada detergent može da se stavi u promet?

Ako je detergent klasifikovan kao opasan, u prvom redu moraju da se poštuju propisi koji se odnose na promet sa opasnim hemikalijama ( izrada bezbednosnog lista, izrada etikete, slanje informacije o godišnjim količinama...).

Svi detergenti (opasni i bezopasni) moraju da budu pravilno označeni. Na ambalaži detergenata koji su namenjeni opštoj upotrebi moraju da budu navedeni svi sastojci sa spiska u prilogu 2 Pravilnika o detergentima 25/15, ako njihova koncentracija prelazi 0,2%.

Sadržaj enzima, optičkih belila, konzervanasa, mirisa i sastojaka namenjenih dezinfekciji mora da bude naveden bez obzira na njihovu koncentraciju.

Posebna pravila važe i za navođenje alergena koji su klasifikovani u skladu sa propisom kojim se uređuju kozmetički proizvodi. Alergeni moraju uvek da budu navedeni na ambalaži konkretnim nazivima iz propisa o kozmetičnim proizvodima kada njihova koncentracija u proizvodu prelazi 0,01%.

Površinski aktivne supstance moraju da odgovaraju zahtevima o biorazgradivosti površinsko aktivnih supstanci iz Pravilnika o detergentima.

Treba poštovati ograničenja u vezi sa upotrebom fosfata i drugih jedinjenja fosfata u detergentima za domaćinstvo za pranje veša i detergentima za mašinsko pranje posuđa.

Da li postoji neko dodatno označavanje detergenata?

Potrošaču prilikom upotrebe detergenta mogu da pomognu sličice za bezbednu upotrebu tzv. A.I.S.E simboli koji se navode na ambalaži. Ova informacija nije obavezna i omogućava da se detergenti pravilno koriste. Pri tom treba pratiti smernice i poštovati uputstva koja je izdalo udruženje proizvođača sapuna i detergenata A.I.S.E. – International Association for Soaps, Detergents and Maintenance.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.