Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbednosne listove ovde >>

Važenje i korišćenje opštih uslova

Ovi opšti uslovi važe za svako fizičko, pravno ili drugo lice ili udruženje (u daljem tekstu: korisnik) koje posećuje, odnosno koristi internet lokaciju Kemikalije.com, koja je dostupna na internet adresi www.bens-consulting.com (u daljem tekstu internet lokacija) i kojom upravlja kompanija BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje, d.o.o. (u daljem tekstu: snabdevač).

Ovi opšti uslovi važe za celokupnu internet lokaciju, za sve njene sastavne delove i podstranice. Osim ovih opštih uslova, za određene delove, podstranice ili određene korisnike mogu važiti i posebni uslovi ili ugovorne odredbe. Za korišćenje aplikacije Chemius.net, osim ovih opštih uslova, važe i uslovi korišćenja.

Korišćenjem internet lokacije korisnik potvrđuje da prihvata sve odredbe ovih opštih uslova i slaže se sa odredbama ovih opštih uslova, kao i da je upoznat sa politikom privatnosti zastite ličnih podataka.

Ovi opšti uslovi u bilo kom trenutku mogu biti promenjeni ili dopunjeni bez upozorenja ili obaveštenja. Korišćenjem internet lokacije pod izmenjenim uslovima korisnik potvrđuje da je saglasan sa izmenama.

II. Informacije o snabdevaču

Naziv i sedište: BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje, d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
E-adresa: info@bens-consulting.eu
Matični broj: 5483204000
PIB: SI75902699
Upis u sudski registar: Okružni sud u Ljubljani, 21.3.1991. godine

III. Korišćenje internet lokacije

Korisnik je dužan da internet lokaciju koristi na zakonit i uobičajen način, u skladu sa njenom namenom. Korisnik je dužan da se uzdrži od svih postupaka koji posežu u prava snabdevača, drugih korisnika ili trećih lica ili koji tim licima uzrokuju ili bi mogli da prouzrokuju štetu ili neugodnosti.

Ukoliko korisnik internet lokaciju koristi u suprotnosti sa prethodnim stavom ovog člana, snabdevač može onemogućiti pristup portalu tako što će blokirati IP adresu sa koje je korisnik pristupao internet lokaciji.

IV. Prava na intelektualnu svojinu

Celokupni sadržaj internet lokacije, bez obzira na oblik (tekstovi, slike, filmovi, zvuk itd.) uključujući i njen dizajn, zaštićen je autorskim pravima. Nosilac svih materijalnih autorskih prava koja se odnose na sadržaje objavljene na internet lokaciji je snabdevač.
Objavljivanjem sadržaja na internet lokaciji i omogućavanjem korišćenja internet lokacije snabdevač se ne odriče nijednog materijalnog autorskog prava koje ima na sadržaje internet lokacije.

Bez prethodnog i izričitog pismenog odobrenja snabdevača zabranjeno je bilo kakvo korišćenje bilo kog sadržaja objavljenog na internet lokaciji, u bilo koju svrhu, osim za lični uvid korisnika. Zloupotreba može značiti krivično delo i može imati za posledicu odštetnu odgovornost korisnika.

Kemikalije, Kemikalije.com i Chemius su registrovani zaštitni znaci snabdevača i zaštićeni su u skladu sa slovenačkim i međunarodnim zakonodavstvom. Objavljivanjem ovih zaštitnih znaka na internet lokaciji i omogućavanjem korišćenja internet lokacije snabdevač se ne odriče nijednog prava koje proističe iz ovih zaštitnih znakova. Zloupotreba zaštitnih znaka snabdevača može označavati krivično delo i može imati za posledicu odštetnu odgovornost korisnika.

V. Odricanje od odgovornosti

Snabdevač ne daje nikakvo jamstvo ili garanciju da su sadržaji objavljeni na internet lokaciji tačni, potpuni i pravilni i ne odgovara za eventualno štetu koja bi nastala kod korisnika usled oslanjanja na objavljene sadržaje.

Snabdevač ne preuzima nikakvo jamstvo u vezi sa funkcionisanjem ili dostupnošću internet lokacije i ne odgovara za eventualno štetu koja bi nastala kod korisnika usled nemogućnosti pristupa internet lokaciji ili usled njene nefunkcionalnosti ili nepravilnog funkcionisanja.

Snabdevač ne odgovara za štetu koja bi usled korišćenja internet lokacije mogla nastati na korisnikovom hardveru, softveru ili drugoj opremi. Korisnik je dužan da se sam postara za adekvatnu zaštitu (protiv virusa, itd.) opreme pomoću koje pristupa internet lokaciji.

VI. Završne odredbe

Nevaženje bilo koje odredbe ovih opštih uslova, bez obzira na razloge te nevaljanosti, ne znači nevaženje ovih opštih uslova kao celine. U takvom slučaju nevažeća odredba smatraće se nezapisanom, a ovi opšti uslovi nadalje će važiti bez te odredbe.

Za pravne odnose između korisnika i snabdevača koristi se pravo Republike Slovenije, bez pravila međunarodnog privatnog prava i postupka. Za rešavanje eventualnih sporova između korisnika i snabdevača nadležan je stvarno nadležni sud prema svakom pojedinačnom sedištu snabdevača.

Ovi opšti uslovi važe od 1. 9. 2013.


X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.