Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Opšti uslovi internet lokacije

I. Važenje i primjena opštih uslova

Ovi opšti uslovi odnose se na sva fizička, pravna ili druga lica ili udruženja (u nastavku: korisnik) koji posjete odnosno koriste internet lokaciju Kemikalije.com koja je dostupna na adresi www.bens-consulting.com (u nastavku: internet lokacija) i kojom upravlja kompanija BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje d.o.o. (u nastavku: ponuđač).

Ovi opšti uslovi važe za cjelokupnu internet lokaciju, za sve njene sastavne dijelove i podstranice. Osim ovih opštih uslova, za određene dijelove, podstranice ili određene korisnike mogu važiti i posebni uslovi ili odredbe. Za upotrebu aplikacije Chemius.net osim ovih opštih uslova važe i uslovi upotrebe.

Upotrebom internet lokacije korisnik potvrđuje da prihvata i da je saglasan sa svim odredbama ovih opštih uslova, te da je upoznat sa Politikom privatnosti i zaštite ličnih podataka.

Ovi opšti uslovi u svakom trenutku mogu biti izmijenjeni ili dopunjeni bez upozorenja ili obavještenja. Upotrebom internet lokacije pod izmijenjenim uslovima korisnik potvrđuje da je saglasan sa izmjenama.

II. Informacije o ponuđaču

Naziv i sjedište: BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Adresa e-pošte: info@bens-consulting.eu
Matični broj: 5483204000
ID obveznika PDV-a: SI75902699
Upis u sudski registar: Okružni sud u Ljubljani, 21.3.1991.

III. Upotreba internet lokacije

Korisnik je dužan koristiti internet lokaciju zakonito i na uobičajen način, u skladu sa njenom namjenom. Korisnik ne smije postupati ni na koji način kojim bi zadirao u prava ponuđača, drugih korisnika ili trećih lica ili kojim bi se tim licima uzrokovala ili mogla uzrokovati šteta ili neugodnost.

Ako korisnik koristi internet lokaciju u suprotnosti sa prethodnim stavom ovog člana, ponuđač može onemogućiti pristup portalu blokiranjem IP adrese sa koje je korisnik pristupao internet lokaciji.

IV. Prava na intelektualnu svojinu

Cjelokupni sadržaj internet lokacije, bez obzira na oblik (tekstovi, slike, filmovi, zvukovi itd.), uključujući i njen dizajn, zaštićen je autorskim pravima. Ponuđač je nosilac svih materijalnih autorskih prava na sadržaje objavljene na internet lokaciji.

Ponuđač se objavljivanjem sadržaja na internet lokaciji i omogućavanjem upotrebe internet lokacije ne odriče nijednog materijalnog autorskog prava koje ima na sadržaj internet lokacije.
Bez izričite prethodne pismene saglasnosti ponuđača zabranjena je bilo kakva upotreba bilo kog sadržaja objavljenog na internet lokaciji u bilo koju svrhu, osim za ličnu upotrebu od strane korisnika. Zloupotreba može predstavljati krivično djelo i za posljedicu može imati odštetnu odgovornost korisnika.

Kemikalije, Kemikalije.com i Chemius registrovane su robne marke ponuđača i zaštićene su u skladu sa slovenačkim i međunarodnim zakonodavstvom. Ponuđač se objavljivanjem tih robnih marki na internet lokaciji i omogućavanjem upotrebe internet lokacije ne odriče nijednog prava koje proizlazi iz tih robnih marki. Zloupotreba robnih marki ponuđača može predstavljati krivično djelo i za posljedicu može imati odštetnu odgovornost korisnika.

V. Odricanje od odgovornosti

Ponuđač ne daje nikakvo jemstvo ili garanciju da su sadržaji objavljeni na internet lokaciji tačni, potpuni i pravilni i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer se pouzdao u objavljeni sadržaj.

Ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa radom ili dostupnošću internet lokacije i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer internet lokacija nije bila dostupna ili nije radila ili nije ispravno radila.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi zbog upotrebe internet lokacije mogla nastati na hardveru, softveru ili nekoj drugoj opremi korisnika. Korisnik mora sam osigurati adekvatnu zaštitu (antivirusni program i sl.) opreme pomoću koje pristupa internet lokaciji.

VI. Završne odredbe

Nevaženje bilo koje odredbe ovih opštih uslova, bez obzira na razloge nevažnosti, ne znači nevaženje opštih uslova u cjelini. U tom slučaju se nevažeća odredba smatra nenavedenom, a opšti uslovi važe i dalje bez te odredbe.

Na pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Slovenije bez pravila međunarodnog privatnog prava i postupka. Za rješavanje eventualnih sporova između korisnika i ponuđača nadležan je stvarno nadležni sud u mjestu sjedišta ponuđača.


X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.