Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbednosne listove ovde >>

Politika privatnosti i zaštite ličnih podataka

I. Važenje i upotreba ove politike

Ova politika privatnosti i zaštite ličnih podataka važi za internet lokacije www.bens-consulting.com i chemius.net (u daljem tekstu: internet lokacija), kojima upravlja kompanija BENS CONSULTING d.o.o., Bakovniška ulica 7, Kamnik, Slovenija (u daljem tekstu: snabdevač). Ova politika važi za sve korisnike internet lokacije.

Korišćenjem internet lokacije korisnik potvrđuje da razume, prihvata i da se slaže sa svim odredbama ove politike privatnosti i zaštite ličnih podataka i privatnosti.

Ova politika može biti promenjena ili dopunjena bez upozorenja ili napomene u bilo kom trenutku. Korišćenjem internet lokacije nakon promene ove politike korisnik potvrđuje da je saglasan sa promenama.

II. Koje podatke o korisnicima prikuplja snabdevač

Lični i drugi podaci koje o korisnicima koji su fizička lica (osim samostalnih preduzetnika) prikuplja snabdevač preko internet lokacije, odnosno pomoću nje, kao i svrha obrade (korišćenja) tih podataka, navedeni su u tabeli ispod:

Tip podataka Gde/kada se podaci prikupljaju Svrha obrade podataka Vreme čuvanja podataka
- Adresa e-pošte
- Izbor jezika

Oba podatka su obavezna.

Prilikom prijavljivanja za e-bilten (newsletter).

Izbor jezika se određuje automatski, u skladu sa tim koji jezik je korisnik izabrao kao jezik na kojem će mu biti prikazan sadržaj internet lokacije.

- Slanje e-biltena, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi sa internet lokacijom na navedenu adresu e-pošte
- Priznavanje povlastica, popusta, itd. u vezi sa proizvodima snabdevača i uslugama za pretplatnke na e-bilten
- Evidentiranje potencijalnih klijenata

Do opoziva (odjave) od strane korisnika..
- Ime
- Prezime
- Adresa e-pošte
- Preduzeće
- Kontakt telefon (nije obavezno)
- Izbor jezika

Svi podaci su obavezni, osim ako za pojedini podatak nije drugačije naznačeno.

Prilikom korisnikovog popunjavanja zahteva za ponudu.

Izbor jezika se određuje automatski, u skladu sa tim koji jezik je korisnik izabrao kao jezik na kojem će mu biti prikazan sadržaj internet lokacije.

- Priprema ponude i slanje ponude na navedenu adresu e-pošte
- Slanje e-biltena, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi sa internet lokacijom na navedenu adresu e-pošte
- Priznavanje povlastica, popusta, itd. u vezi sa proizvodima snabdevača i uslugama za pretplatnke na e-bilten
- Evidentiranje potencijalnih klijenata i kontaktiranje e-poštom, telefonom ili na drugi način, u svrhu sklapanja pretplatničkog odnos

Do opoziva (odjave) od strane korisnika..
- Ime
- Prezime
- Adresa e-pošte
- Preduzeće
- Kontakt telefon (nije obavezno)
- Izbor jezika

Svi podaci su obavezni, osim ako za pojedini podatak nije drugačije naznačeno.

Prilikom korisnikovog popunjavanja obrasca za kontakt. Popunjavanjem obrasca korisnik daje saglasnost snabdevaču da ga kontaktira.

Izbor jezika se određuje automatski, u skladu sa tim koji jezik je korisnik izabrao kao jezik na kojem će mu biti prikazan sadržaj internet lokacije.

- Priprema ponude i slanje ponude na navedenu adresu e-pošte
- Slanje e-biltena, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi sa internet lokacijom na navedenu adresu e-pošte
- Priznavanje povlastica, popusta, itd. u vezi sa proizvodima snabdevača i uslugama za pretplatnke na e-bilten
- Evidentiranje potencijalnih klijenata

Do korisnikovog opoziva.
- Ime
- Prezime
- Adresa e-pošte

Svi podaci su obavezni.

Prilikom popunjavanja kontaktnog obrasca za potencijalne nosioce franšize snabdevača. - Slanje franšiznog upitnika, na osnovu kojeg snabdevač odlučuje da li je kandidat prikladan za dalje pregovore o dodeli franšize.
- Evidentiranje potencijalnih nosilaca franšize snabdevača.

Do korisnikovog opoziva.

III. Obrada podataka

Snabdevač će upotrebljavati prikupljene podatke o korisnicima isključivo u svrhu koja je navedena u tabeli u tački II ove politike. Pre korišćenja prikupljenih podataka u druge svrhe, snabdevač će dobiti saglasnost korisnika.

Snabdevač neće prosleđivati prikupljene podatke trećim licima, osim ako za to ne postoji zakonska osnova (npr. zahtevi sudova ili drugih organa, itd.).

Korisnik je upoznat i saglasan sa time da snabdevač može poveriti određene radnje u vezi sa prikupljenim podacima trećim licima (vršioci obrade po ugovoru). Treća lica mogu obrađivati poverene podatke isključivo u granicama ovlašćenja dobijenog od snabdevača i u skladu sa namenama određenim u tabeli u tački II ove politike.

IV. Zaštita podataka i vreme čuvanja

Snabdevač štiti sve podatke o korisnicima u skladu sa ovom politikom i zahtevima za zaštitu ličnih podataka koje propisuje zakonodavstvo Republike Slovenije i propisi Evropske unije.

Podaci se prosleđuju snabdevaču u aplikaciji chemius.net preko bezbedne veze (https). Snabdevač redovno vrši bezbednosno kopiranje podataka.

Korisnik je upoznat i saglasan sa time da snabdevač čuva podatke koje mu je prosledio onoliko dugo koliko je navedeno u tabeli u tački II. ove politike. Ostale podatke može čuvati sve dok su mu potrebni za postizanje cilja zbog kojeg su podaci prikupljeni, a potom ih mora trajno izbrisati ili na efikasan način učiniti anonimnim, tako da određeni podatak više ne može biti doveden u vezu sa određenim korisnikom.

V. Prava korisnika

Snabdevač će korisniku koji je, prilikom registracije ili kasnije, izrazio želju da dobija elektronske poruke snabdevača omogućiti da se odjavi sa primanja poruka na razumljiv i jednostavan način u bilo kojem trenutku.

Korisnik u bilo kom trenutku može izmeniti ili dopuniti svoje lične podatke slanjem e-poruke snabdevaču na info@bens-consulting.eu.

Zahtevom, koji šalje na info@bens-consulting.eu, korisnik od snabdevača može zahtevati da dopuni ili ispravi podatke koji se odnose na njega i koji su nepotpuni ili pogrešni.

Zahtevom, koji šalje na info@bens-consulting.eu, korisnik može zahtevati da mu snabdevač potvrdi da li prikuplja ili obrađuje podatke koji se odnose na korisnika, kao i koje podatke prikuplja i obrađuje. Zahtev može biti upućen jednom u 3 meseca.

Zahtevom, koji šalje na info@bens-consulting.eu, korisnik može zahtevati da mu snabdevač pošalje elektronsku kopiju podataka koji se odnose na korisnika. Zahtev može biti upućen jednom u 3 meseca. Pre prosleđivanja kopije podataka, snabdevač ima pravo da od korisnika zahteva da na odgovarajući način dokaže svoj identitet. Ukoliko snabdevač i posle toga ima sumnje u pogledu identiteta korisnika, njegov zahtev može odbiti.

Zahtevom, koji šalje na info@bens-consulting.eu, korisnik može zahtevati da snabdevač trajno izbriše sve podatke koji na njega se odnose. Pre brisanja podataka, snabdevač ima pravo da od korisnika zahteva da na odgovarajući način dokaže svoj identitet. Ukoliko snabdevač i posle toga ima sumnje u pogledu identiteta korisnika, njegov zahtev može odbiti.

VI. Odricanje od odgovornosti

Snabdevač ne odgovara za štetu koja kod korisnika nastane usled toga što je snabdevaču prosledio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na korisnika.

Snabdevač ne odgovara za štetu koja kod korisnika nastane usled toga što su sa njegovim podacima, bez izričite saglasnosti ili dozvole snabdevača, i uprkos uobičajenoj brižljivosti snabdevača, neovlašćena treća lica postala upoznata ili do njih došla, izmenila ih ili na drugi način obradila.

Snabdevač ni u kom slučaju, čak i ukoliko nije postupao sa uobičajenom brižljivošću, ne odgovara za štetu koja kod korisnika nastane u slučajevima iz prethodnog paragrafa ove tačke ukoliko je takav slučaj posledica činjenice da korisnik nije brižljivo štitio podatke koji su potrebni za pristup određenim delovima internet lokacije (korisničko ime i lozinka). Korisnik je isključivo sam odgovoran za zaštitu podataka koji su potrebni za pristup određenim delovima internet lokacije (korisničko ime i lozinka).

O svakoj sumnji na zloupotrebu svojih ličnih podataka ili podataka koji su potrebni za pristup određenim delovima internet lokacije (korisničko ime i lozinka), ili sumnji na neovlašćeno deljenje podataka, korisnik je dužan da bez odlaganja obavesti snabdevača.

Kada je između snabdevača i korisnika uspostavljen ugovorni odnos, u svakom slučaju odredbe koje uređuju taj odnos (ugovor, opšti uslovi, itd.) važe u pogledu odricanja od, kao i ograničavanja odgovornosti snabdevača.

VII. Završne odredbe

Nevaženje bilo koje odredbe ovih opštih uslova, bez obzira na razloge te nevaljanosti, ne znači nevaženje ovih opštih uslova kao celine. U takvom slučaju nevažeća odredba smatraće se nezapisanom, a ovi opšti uslovi nadalje će važiti bez te odredbe.

Za pravne odnose između korisnika i snabdevača koristi se pravo Republike Slovenije i pravo Evropske unije. Za rešavanje eventualnih sporova nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani, Republika Slovenija.

Ova politika važi od 1. 9. 2013.


X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.