Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Politika privatnosti i zaštite ličnih podataka

I. Važenje i primjena ove politike

Ova politika privatnosti i zaštite ličnih podataka odnosi se na internet lokacije www.bens-consulting.com i chemius.net (u nastavku: internet lokacija) kojima upravlja kompanija BENS CONSULTING d.o.o., Bakovniška ulica 7, Kamnik, Slovenija (u nastavku: ponuđač). Politika se odnosi na sve korisnike internet lokacije.

Upotrebom internet lokacije korisnik potvrđuje da razumije, prihvata i da je saglasan sa svim odredbama ove politike privatnosti i zaštite ličnih podataka.

Ova politika u svakom trenutku može biti izmijenjena ili dopunjena bez upozorenja ili obavještenja. Upotrebom internet lokacije nakon promjene ove politike korisnik potvrđuje da je saglasan sa izmjenama.

II. Koje podatke o korisnicima prikuplja ponuđač

Lični i drugi podaci koje o korisnicima – fizičkim licima (osim samostalnih preduzetnika) ponuđač prikuplja preko internet lokacije, odnosno pomoću nje, kao i svrha obrade (upotrebe) tih podataka navedeni su u tabeli u nastavku:

Tip podataka Gdje/kada se prikupljaju podaci Svrha obrade podataka Vrijeme čuvanja podataka

– adresa e-pošte
– odabir jezika

Oba podatka su obavezna.

Prilikom prijave na e-novosti (newsletter).

Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja internet lokacije.

- slanje e-novosti, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi sa internet lokacijom na unesenu adresu e-pošte

- priznavanje pogodnosti, popusta i sl. u vezi sa proizvodima i uslugama ponuđača za pretplatnike na e-novosti

- evidentiranje potencijalnih pretplatnika

Do opoziva (odjave) od strane korisnika.

- ime
- prezime
- adresa e-pošte
- kompanija
- kontakt telefon (nije obavezno)
- odabir jezika

Svi podaci su obavezni, osim ako za neki podatak nije određeno drugačije.

Prilikom ispunjavanja kontaktnog obrasca od strane korisnika. Popunjavanjem obrasca korisnik daje ponuđaču saglasnost za kontakt. Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja internet lokacije.

- priprema ponude i slanje ponude na unesenu adresu e-pošte
- slanje e-novosti, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi sa internet lokacijom na unesenu adresu e-pošte
- priznavanje pogodnosti, popusta i sl. u vezi sa proizvodima i uslugama ponuđača za pretplatnike na e-novosti
- evidentiranje potencijalnih pretplatnika

Do opoziva (odjave) od strane korisnika.

< - ime
- prezime
- adresa e-pošte

Svi podaci su obavezni.

Prilikom popunjavanja kontaktnog obrasca za potencijalne nosioce franšize ponuđača. Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja web-mjesta.

- priprema ponude i slanje ponude na unesenu adresu e-pošte
- slanje franšiznog upitnika na osnovu kojeg ponuđač odlučuje da li je kandidat prikladan za dalje pregovore o dodjeli franšize
- priznavanje pogodnosti, popusta i sl. u vezi s proizvodima i uslugama ponuđača za pretplatnike na e-novosti
- evidentiranje potencijalnih nosilaca franšize ponuđača

Do opoziva od strane korisnika.

– ime
– prezime
– adresa e-pošte Svi podaci su obavezni

Prilikom popunjavanja kontaktnog obrasca za potencijalne nositelje franšize ponuđača.

- slanje franšiznog upitnika na temelju kojega ponuđač odlučuje je li kandidat prikladan za daljnje pregovore u vezi s dodjelom franšize
- evidentiranje potencijalnih nositelja franšize ponuđača

Do opoziva od strane korisnika.

III. Obrada podataka

Ponuđač će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u namjene navedene u tabeli u tački II ove politike. Prije upotrebe prikupljenih podataka u neke druge svrhe ponuđač će obezbijediti saglasnost korisnika.

Ponuđač neće dostavljati prikupljene podatke trećim licima, osim ako za to ne bude postojala zakonska osnova (npr. zahtjev suda, drugih organa i sl.).

Korisnik je upoznat i saglasan sa tim da ponuđač može povjeriti pojedine zadatke u vezi sa prikupljenim podacima trećim licima (ugovorni obrađivači podataka). Treća lica povjerene podatke obrađivaće isključivo u granicama ovlaštenja ponuđača i u skladu sa namjenama definisanim u tabeli u tački II ove politike.

IV. Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Ponuđač će sve podatke o korisnicima čuvati u skladu sa ovom politikom i zahtjevima za zaštitu ličnih podataka koje određuju zakonodavstvo Republike Slovenije i propisi Evropske unije.

Podaci se ponuđaču u aplikaciji chemius.net dostavljaju putem bezbjedne veze (https). Ponuđač će redovno vršiti sigurnosno kopiranje podataka.

Korisnik je upoznat i saglasan sa tim da ponuđač njegove podatke, koje mu je dostavio, čuva onoliko vremena koliko je navedeno u tabeli u tački II ove politike. Ostale podatke može čuvati onoliko koliko je nužno potrebno za ostvarenje namjene zbog koje su podaci prikupljeni, a zatim ih mora trajno izbrisati ili na efikasan način učiniti anonimnim tako da određeni podatak više ne može biti doveden u vezu sa određenim korisnikom.

V. Prava korisnika

Ponuđač će korisniku koji je prilikom registracije ili kasnije izrazio želju da prima elektronske poruke ponuđača omogućiti da se u bilo kojem trenutku na razumljiv i jednostavan način odjavi sa njihovog primanja.

Korisnik može u svakom trenutku promijeniti ili dopuniti svoje lične podatke slanjem e-poruke ponuđaču na info@bens-consulting.eu.

Korisnik može od ponuđača zahtijevati dopunu ili ispravku podataka koji se odnose na njega i koji su nepotpuni ili pogrešni slanjem zahtjeva na info@bens-consulting.eu.

Zahtjevom poslanim na info@bens-consulting.eu korisnik može zahtijevati da mu ponuđač potvrdi da li prikuplja ili obrađuje podatke koji se odnose na korisnika, kao i koje podatke prikuplja i obrađuje. Zahtjev se može poslati jednom u tri mjeseca.

Zahtjevom poslanim na info@bens-consulting.eu korisnik može zahtijevati da mu ponuđač pošalje elektronsku kopiju podataka koji se odnose na korisnika. Zahtjev se može poslati jednom u tri mjeseca. Prije dostavljanja kopije podataka ponuđač ima pravo zahtijevati od korisnika da na odgovarajući način dokaže svoj identitet. Ako ponuđač i nakon toga ima sumnje u pogledu identiteta korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

Zahtjevom poslanim na info@bens-consulting.eu korisnik može zahtijevati da ponuđač trajno izbriše podatke koji se odnose na njega. Prije brisanja podataka ponuđač ima pravo zahtijevati od korisnika da na odgovarajući način dokaže svoj identitet. Ako ponuđač i nakon toga ima sumnje u pogledu identiteta korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

VI. Odricanje od odgovornosti

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer je ponuđaču dostavio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na korisnika.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer su se sa njegovim podacima bez izričite saglasnosti ili dozvole ponuđača i usprkos uobičajenoj pažnji ponuđača upoznala ili ih dobila ili promijenila ili na neki drugi način obradila neovlaštena treća lica.

Ponuđač ni u jednom slučaju, čak i ako nije postupao sa uobičajenom pažnjom, ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika zbog slučajeva iz prethodnog stava ove tačke ako je takav slučaj posljedica činjenice da korisnik nije pažljivo čuvao podatke koji su potrebni za pristup određenim dijelovima internet lokacije (korisničko ime i lozinka). Korisnik je isključivo sam odgovoran za čuvanje podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima internet lokacije (korisničko ime i lozinka).

O svakoj sumnji na zloupotrebu svojih ličnih podataka ili podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima internet lokacije (korisničko ime i lozinka) ili u slučaju sumnje da su neovlaštena lica upoznata sa tim podacima, korisnik je dužan odmah obavijestiti ponuđača.

Kada je između ponuđača i korisnika uspostavljen ugovorni odnos, u svakom slučaju za odricanje i ograničavanje odgovornosti ponuđača vrijede odredbe koje regulišu taj odnos (ugovor, opšti uslovi i sl.).

VII. Završne odredbe

Nevaženje bilo koje odredbe ove politike, bez obzira na razloge te nevažnosti, ne znači nevaženje politike u cjelini. U tom slučaju se nevažeća odredba smatra nenavedenom, a politika važi i dalje bez te odredbe.

Na pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Slovenije i pravo Evropske unije. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani, Republika Slovenija.


X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.