Zatražite svoju individualnu ponudu za sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Brzo i stručno pripremljeni Sigurnosno-tehnički listovi uz 100% jamstvo

Ako nemate vremena ili potrebne resurse da sami kvalitetno i redovito uređujete dokumentaciju za kemikalije, nudimo vam dvije mogućnosti prilagođene vašem načinu rada.

Odaberite svoju uslugu
Chemius.Classic

Prijevod po trenutno važećem zakonodavstvu — jednokratna usluga

Pripremite vlastitu ponudu

98.9% of our
clients picked
Chemius.Expert

Izrada, prijevod i održavanje vaših Sigurnosno-tehničkih listova — kontinuirana usluga

Pripremite vlastitu ponudu

Stručni prijevod originalnih Sigurnosno-tehničkih listova Da/i> Da
Izrada Sigurnosno-tehničkog lista, nacrta za etiketu i upute za siguran rad Da Da
Siguran pristup dokumentaciji 24 sata dnevno Da Da
Jamstvo za odgovarajuće izrađen Sigurnosno-tehnički list 12 mjeseca Neograničeno
Sigurnosno-tehnički listovi se ažuriraju sadržajem i prema zakonu Ne Da
Usluga je primjerena za vas ako
Imate dovoljno vremena za redovito praćenje zakonodavstva na području kemije Da Ne
Imate dovoljno vremena za redovito provjeravanje sadržaja originalnih Sigurnosno-tehničkih listova Da Ne
Nemate dovoljno vremena, zaposlenika ili energije da to činite sami Da Ne
Uvijek želite imati uređenu dokumentaciju Ne Da
Želite osigurati inspekcijske nadzore bez stresa Ne Da
Plaćanje?
Jednokratno Da Ne
plaćanje u manjim mjesečnim ratama tj. plaćanje „na kredit” Ne Da
Nakon izvršene usluge Da Da
Kako naručiti?
Potpis ugovora Ne Da
Na adresu e-pošte dragica@bens-consulting.com pošaljite originalne Sigurnosno-tehničke listove Da Da
Napišite na kojim jezicima su vam potrebni Sigurnosno-tehnički listovi Da Da
U manje od dvije minute do neobvezujuće ponude! Počni s izradom ponude Počni s izradom ponude

Imate još koje pitanje? Nazovite +385 98 909 98 99 i razgovarajte s nama.
Mi ćemo vam pomoći pronaći rješenje za vas.

Zašto biste nam povjerili održavanje
svojih Sigurnosno-tehničkih listova?

Tvrtkama i pojedincima pomažemo da se lakše usredotoče na svoje poslovne izazove.
Omogućavamo vam osoban, profesionalan i brz pristup kritičnim informacijama
za cijelo područje kemijskog prava.


Uvijek „svježi“ Sigurnosno-tehnički listovi

Kompletna se dokumentacija ažurira svake godine. Tako se neće dogoditi da vaši Sigurnosno-tehnički listovi više ne odgovaraju originalnima jer vas je netko zaboravio obavijestiti o promjenama ili da ne odgovaraju zadnjim propisima. Vaši Sigurnosno-tehnički listovi sada su uvijek spremni za inspekcijski nadzor. Kvalitetu jamčimo neograničenim jamstvom tijekom cijelog trajanja usluge!


Individualna usluga
dostupna svima

Uslugu plaćate mjesečno ovisno o broju Sigurnosno-tehničkih listova koje uključujete u uslugu. Popusti na količinu iznose do 30%, dok sinonime dobivate besplatno! A to nije sve:

 • Bez skrivenih troškova ili plaćanja unaprijed!
 • Bez instalacije dodatnih softvera na vašem računalu.
 • Bez licenci vezanih za broj korisnika.

Odaberite način distribucije
koji vam najviše odgovara

Kupcima ili partnerima omogućite uvid u „najsvježiju“ dokumentaciju jednostavno tako da:

 • ih pozovete u sustav,
 • objavite Sigurnosno-tehničke listove na svojoj internetskoj stranici putem poveznica,
 • im sami pošaljete Sigurnosno-tehničke listove izravno iz aplikacije.

Jednostavno odaberite način koji vam odgovara te ga primijenite. Brzo, jednostavno i po vašem izboru!


Bilo gdje i bilo kada do Sigurnosno-tehničkih listova

Za siguran i stalan pristup internetskoj aplikaciji Chemius, gdje vam je na raspolaganju kompletna dokumentacija na svim odabranim jezicima, dobit ćete korisničko ime i lozinku. Pristupite svojoj dokumentaciji bilo gdje i bilo kada – sve što trebate je pristup internetu.

Pripremite si svoju ponudu!

U manje od dvije minute do neobvezujuće ponude

Često postavljana pitanja • Kemijska dokumentacija
 • Deterdženti

Koje kemikalije su razvrstane kao opasne?

Opasne kemikalije su tvari ili smjese koje imaju najmanje jedno od opasnih svojstava. O vrsti opasnosti nas upozoravaju oznake upozorenja - oznake H (Hazard statements).


S obzirom na vrstu opasnosti, opasne kemikalije razvrstavamo u sljedeće kategorije:
1. FIZIKALNE OPASNOSTI
 • Eksplozivi
 • Zapaljivi plinovi
 • Aerosoli
 • Oksidirajući plinovi
 • Plinovi pod tlakom
 • Zapaljive tekućine
 • Zapaljive krutine
 • Samoreagirajuće tvari/smjese
 • Piroforne tekućine
 • Piroforne krutine
 • Samozagrijavajuće tvari/smjese
 • Tvari/smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
 • Oksidirajuće tekućine
 • Oksidirajuće krutine
 • Organski peroksidi
 • Kemikalije nagrizajuće za metale

2. OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE:
 • Akutna toksičnost
 • Nagrizanje/nadraživanje kože
 • Teške ozljede oka/nadraživanje oka
 • Preosjetljivost dišnog sustava ili kože
 • Mutageni učinak na zametne stanice
 • Karcinogenost
 • Reproduktivna toksičnost
 • Specifična otrovnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje (STOT SE)
 • Specifična otrovnost za ciljane organe – ponovljeno izlaganje (STOT RE)
 • Aspiracijska toksičnost

3. OPASNOSTI ZA OKOLIŠ:
 • Akutna vodena toksičnost
 • Kronična vodena toksičnost
 • Opasno za ozonski sloj

Kako prepoznajemo opasnu kemikaliju?

Je li neka kemikalija opasna ili ne, možemo utvrditi na više načina:

 • po naljepnici na pakiranju i/ili
 • po sigurnosno-tehničkom listu.

Ako je na naljepnici navedena najmanje jedna H-oznaka ili piktogram opasnosti, proizvod je razvrstan kao opasan.

U sigurnosno-tehničkom listu podaci o opasnosti su navedeni u odjeljku 2.1.

Opasne kemikalije su one koje na naljepnici (na pakiranju) imaju najmanje jedan od standardnih piktograma. Ako piktograma nema, opasna kemikalija se može identificirati prema oznakama upozorenja, odnosno po poznatim "H-oznakama". Iste se moraju nalaziti na svakoj pakirnoj jedinici. Prema Uredbi CLP se uz H-oznake za označivanje opasnosti upotrebljavaju i specifične dopunske oznake upozorenja, odnosno dopunski elementi označivanja.

Što je sigurnosno-tehnički list?

U prometu kemikalijama sigurnosno-tehnički list je nepogrešiv izvor informacija. Sigurnosno-tehnički list je osobna iskaznica kemikalije. Predstavlja važne informacije za osobe koje dolaze u dodir s opasnom kemikalijom i za medicinsko osoblje koje njeguje pojedinca, ako je došlo do opasnih zdravstvenih stanja zbog štetnih učinaka opasnih tvari.

Za koje proizvode je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list?

Sigurnosno-tehnički list je potrebno izraditi za sve kemikalije koje su razvrstane kao opasne.

Dobavljač tvari ili smjese je dužan primatelju tvari ili smjese dostaviti sigurnosno-tehnički list, ispunjen u skladu s Prilogom II Uredbe REACH kada:
 • tvar ili smjesa ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasne u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 ili
 • je tvar postojana, bioakumulativna i otrovna ili je vrlo postojana ili vrlo bioakumulativna u skladu s kriterijima iz Priloga XIII; ili
 • je tvar zbog drugih razloga kao onih iz točaka (a) i (b) uključena na popis, sastavljen u skladu sa čl.59(1) Uredbe REACH.

Primatelj pak od dobavljača može zatražiti sigurnosno-tehnički list i kada tvar ili smjesa ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasne u skladu s naslovima I i II Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a sadrži:
 • u određenoj koncentraciji ≥ 1 mas. % za neplinovite smjese i ≥ 0,2 vol. % za plinovite smjese najmanje jednu tvar koja je opasna za zdravlje ljudi ili okoliš ili
 • u određenoj koncentraciji ≥ 0,1 mas. % za neplinovite smjese najmanje jednu tvar koja je karcinogena iz kategorije 2, reproduktivno toksična iz kategorija 1A, 1B i 2, uzrokuje preosjetljivost kože iz kategorije 1, uzrokuje preosjetljivost dišnog sustava iz kategorije 1 ili ima učinke na dojenje ili preko dojenja ili je postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT) u skladu s kriterijima iz Priloga XIII ili je vrlo postojana, vrlo bioakumulativna (vPvB) u skladu s kriterijima iz Priloga XIII ili je iz drugih razloga kao onih iz točke (a) uključena na popis, sastavljen u skladu sa čl. 59(1) ili
 • tvar za koju postoje ograničenja izlaganja na radnom mjestu na razini EU.

Dobavljač je dužan u tom slučaju na zahtjev primatelja, istome izručiti sigurnosno-tehnički list, ispunjen u skladu s Prilogom II Uredbe REACH kada:

Sigurnosno-tehnički list nije potrebno dostaviti ako su opasne tvari ili smjese koje su u ponudi ili prodaji za javnost, opremljene dostatnim informacijama (npr. naljepnicom-deklaracijom) koje korisnicima omogućavaju poduzimanje svih mjera u pogledu zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti i okoliša, osim ako ih ne traži daljnji korisnik ili distributer.

Na kojem jeziku mora biti napisan sigurnosno-tehnički list?

Sigurnosno-tehnički list mora biti na raspolaganju na službenom jeziku države u kojoj se opasna kemikalija stavlja u promet.

Prijevodi sigurnosno-tehničkih listova za bezopasne kemikalije nisu obvezni, ali su preporučljivi. Npr. kod nas veća poduzeća zahtijevaju sigurnosno-tehničke listove bez obzira na opasnost. Također, prijevodi sigurnosno-tehničkih listova su potrebni za većinu natječaja.

Koji su razlozi za izmjene sigurnosno-tehničkih listova?

Iskustva pokazuju da dobar sigurnosno-tehnički list nije starije od dvije godine. Sigurnosno-tehnički list je potrebno redovito revidirati, odnosno mijenjati i dopunjavati.

Razlozi za izmjene sigurnosno-tehničkih listova mogu biti:

 • izmjene u zakonodavstvu koje određuju sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista,
 • izmjene recepture (novi sastav), što može značiti promjenu razvrstavanja proizvoda,
 • promjene razvrstavanja određenih tvari u proizvodu, što može značiti promjenu razvrstavanja proizvoda,
 • novo saznanje o postupanju s opasnom tvari,
 • novi rezultati testiranja na životinjama i u vodenom okolišu (toksikološki i ekološki podaci),
 • određivanje novih graničnih vrijednosti izlaganja na radnom mjestu,
 • novo određivanje odgovarajuće zaštitne opreme,
 • novosti ADR (prijevoz opasnih tvari).

Na koji način su određeni sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista?

Sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista su točno određeni europskom Uredbom br 830/2015.

Sigurnosno-tehnički list ima 16 odjeljaka:

 • Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću
 • Identifikacija opasnosti
 • Sastav/informacije o sastojcima
 • Mjere prve pomoći
 • Mjere gašenja požara
 • Mjere kod slučajnog ispuštanja
 • Rukovanje i skladištenje
 • Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita
 • Fizikalna i kemijska svojstva
 • Stabilnost i reaktivnost
 • Toksikološke informacije
 • Ekološke informacije
 • Zbrinjavanje
 • Informacije o prijevozu
 • Informacije o propisima
 • Ostale informacije

Na koji način su povezani sigurnosno-tehnički list i etiketa?

Elementi etikete su određeni u odjeljku. 2. sigurnosno-tehničkog lista. U praksi mnogo puta dođe do nepodudaranja između etikete i sigurnosno-tehničkog lista. Najčešće greške su:

 • trgovački naziv na sigurnosno-tehničkom listu se ne podudara s trgovačkim nazivom na etiketi,
 • u sigurnosno-tehničkom listu su određene druge oznake H i P nego na etiketi,
 • na etiketi nisu navedena dodatna upozorenja (npr. za aerosole, izocianate...).

Koja je svrha označavanja kemikalija?

U skladu s kemijskim propisima osnovna svrha označivanja, odnosno etikete je da korisnika (potrošača) obavijesti o opasnostima kemikalije. Zato je etiketa onaj ključni element s kojim se svaki korisnik najprije susretne. Upravo zbog toga, svaka opasna kemikalija mora biti označena odgovarajućom etiketom. Prodaja nepravilno ili neodgovarajuće označenih opasnih kemikalije predstavlja prekršaj.

Koji su osnovni elementi etikete?

Elementi etikete:
 • Trgovački naziv proizvoda
 • Piktogrami opasnosti (ako je potrebno)
 • Oznake upozorenja (oznake H i EUH).
 • Oznake obavijesti-postupanje (oznake P)
 • Riječ upozorenja "OPASNOST" ili "UPOZORENJE"
 • Neto količina
 • Naziv, adresa i telefonski broj dobavljača

Koji mogu biti dodatni elementi etikete?

 • Upozorenje za aerosole, znak "3"
 • Posebno označivanje deterdženata
 • Dodatne informacije za biocidne proizvode
 • Sadržaj hlapivih organskih spojeva (kategorija HOS i granična vrijednost)
 • Navođenje opasnih tvari
 • Upozorenje da proizvod sadrži tvari koje mogu izazvati alergijsku reakciju.
 • Upozorenje da proizvod sadrži posebne opasne tvari (npr. izocijanate, MDI, epokside, olovo, cijanoakrilat, krom (IV), kadmij...)
 • Upozorenje da se prilikom uporabe mogu oslobađati opasne tvari (npr. klor)
 • Upozorenje za tekuće voskove čija je konzumacija štetna za zdravlje
Primjer nove (CLP) etikete:

Trgovački naziv

1 l

Sadrži: etil-acetat; 2-butanon oksim.

Opasnost:H225 Lako zapaljiva tekućina i para. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

Uvoznik/distributer: BENS Consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija

Tel:+386 41 979 800


Primjer višejezične etikete - navodi moraju biti na svim jezicima isti (iste oznake H i P):

Trgovački naziv

1 l

HR: Sadrži: etil-acetat; 2-butanon oksim.
Opasnost: H225 Lako zapaljiva tekućina i para. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

EN: Contains: ethyl acetate; 2-butanone oxime.
Danger: H225 Highly flammable liquid and vapour. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Dobavljač / Supplier: BENS consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Tel: / Phone: +386 41 979 800

Što je potrebno uzeti u obzir prilikom oglašavanja i internetske prodaje kemikalija?

Prilikom oglašavanja tvari, oglas mora sadržavati sljedeće elemente:

 • razred opasnosti i/ili
 • kategoriju opasnosti

Primjer navoda: akutna oralna toksičnost, kategorija opasnosti 3

Prilikom oglašavanja smjese, oglas mora sadržavati sljedeće elemente:

 • piktograme opasnosti
 • riječ upozorenja
 • oznake upozorenja (oznake H i EUH)

Oglas mora sadržavati sve gore navedene elemente. Oznake P nije potrebno navoditi.

Primjer oglasa za nadražujuću kemikaliju:

OPASNOST
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Mora li taktilno upozorenje biti smješteno na unutarnjem ili vanjskom pakiranju?

Tehnički zahtjevi za taktilno upozorenje su navedeni u standardu EN ISO 11683. Isti zahtijeva da se taktilno upozorenje nalazi na primarnoj/unutarjnoj ambalaži.

Koji proizvodi moraju biti opremljeni taktilnim upozorenjem i sigurnosnim zatvaračem?

Taktilnim upozorenjem i sigurnosnim zatvaračem moraju biti opremljeni proizvodi koji su namijenjeni široj javnosti (opća uporaba) i to u odnosu na vrstu opasnosti. Isto ne vrijedi za aerosole koji su označeni s H222, odnosno H223.

Koje opasnosti označavaju piktogrami?

Piktogrami koji označavaju opasna fizikalna svojstva:

Piktogram

Opasnost

 • Nestabilni eksplozivi
 • Samoreagirajuće tvari i smjese
 • Organski peroksidi
 • Zapaljivi plinovi
 • Aerosoli
 • Zapaljive tekućine
 • Zapaljive krutine
 • Samoreagirajuće tvari i smjese
 • Piroforne tekućine
 • Piroforne krutine
 • Samozagrijavajuće tvari i smjese
 • Tvari i smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
 • Organski peroksidi
 • Oksidirajući plinovi
 • Oksidirajuće tekućine
 • Oksidirajuće krutine

  Plinovi pod tlakom:

 • stlačeni plinovi,
 • ukapljeni plinovi,
 • ohlađeno ukapljeni plinovi,
 • otopljeni plinovi.
 • Nagrizajuće za metale

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna za zdravlje:

Piktogram

Opasnost

 • Akutna toksičnost (gutanje, putem kože, udisanje)
 • Nagrizanje kože
 • Teška ozljeda oka
 • Akutna toksičnost (gutanje, putem kože, udisanje)
 • Nadražujuće za kožu
 • Nadražujuće za oko
 • Preosjetljivost kože
 • Toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost
 • Nadraživanje dišnog sustava
 • Narkoza
 • Preosjetljivost ako se udiše
 • Mutageni učinak na zametne stanice
 • Karcinogenost
 • Reproduktivna toksičnost
 • Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje
 • Specifična toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje
 • Opasnost od aspiracije

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna za okoliš:

Piktogram

Opasnost

  Opasno za vodeni okoliš:

 • Kategorija akutne opasnosti
 • Kategorije dugotrajne opasnosti
 • Opasno za ozonski sloj

Što su deterdženti?

Deterdžent znači svaka tvar ili pripravak koji sadrži sapune i/ili druge površinski aktivne tvari namijenjene postupcima pranja i čišćenja. Deterdženti mogu biti u bilo kojem obliku (tekućina, prašak, pasta, stick, čvrsti (sapun), lijevani ili oblikovani komad, itd.) i mogu se stavljati u promet ili upotrebljavati u domaćinstvu, institucijama ili industriji.

Koje vrste deterdženata poznajemo?

 • Deterdženti za ručno ili strojno pranje posuđa
 • Deterdženti za pranje rublja (prašci za pranje, gelovi)
 • Pomoćni pripravci za pranje, predviđeni za namakanje (pretpranje), ispiranje ili izbjeljivanje odjeće
 • Sredstva za omekšavanje tkanina, namijenjena mijenjanju osjeta tkanina u postupcima koji dopunjavaju pranje tkanina
 • Pripravci za čišćenje, namijenjeni univerzalnim kućanskim sredstvima za čišćenje i/ili druge vrste čišćenja površina (npr. materijali, proizvodi, strojevi, strojni uređaji, prijevozna sredstva i pripadajuća oprema, instrumenti, aparati)

Kada se deterdžent može staviti u promet?

Ako je deterdžent razvrstan kao opasan, u prvom redu se moraju uzeti u obzir propisi koji se odnose na promet opasnim kemikalijama (ishođenje odobrenja za promet opasnim kemikalijama, izrada sigurnosno-tehničkog lista, izrada etikete, upis u Registar kemikalija HZTA, izvještavanje o godišnjim količinama...).

Svi deterdženti (opasni i bezopasni) moraju biti pravilno označeni. Na pakiranju deterdženata koji su namijenjeni općoj uporabi, moraju biti navedeni svi sastojci s popisa u prilogu VII Uredbe (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima, ako je njihova koncentracija viša od 0,2 %.

Sadržaj enzima, optičkih bjelila, mirisa i sastojaka namijenjenih dezinfekciji, mora biti naveden bez obzira na njihovu koncentraciju.

Posebna pravila vrijede i za navođenje alergenih mirisa koji su uvršteni u Prilog III Uredbe EZ 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima. Isti uvijek moraju biti na pakiranju navedeni s konkretnim nazivima iz Uredbe o kozmetičkim proizvodima, kada je njihova koncentracija u proizvodu viša od 0,01 %.

Površinski aktivne tvari moraju odgovarati zahtjevima o biorazgradivosti površinski aktivnih tvari u odnosu na Uredbu (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima.

Potrebno je poštivati ograničenja u vezi s uporabom fosfata i drugih spojeva fosfora u kućanskim deterdžentima za pranje rublja i deterdžentima za strojno pranje posuđa.

Postoji li kakvo dodatno označivanje deterdženata?

Potrošaču prilikom uporabe deterdženata mogu pomoći sličice za sigurnu uporabu, tzv. simboli A.I.S.E koji se navode na pakiranju. Ova informacija je poželjna i omogućava da se deterdženti pravilno upotrebljavaju. Pri tom je potrebno pratiti smjernice i uzimati u obzir upute koje je izdalo udruženje proizvođača sapuna i deterdženata A.I.S.E. – International Association for Soaps, Detergents and Maintenance.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/hr/ slažete se s korištenjem kolačića.