Zatražite svoju individualnu ponudu za sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Pretvorite zahtjeve zakonodavstva u području kemikalija u svoju
konkurentsku prednost

Usluge prilagođene vama i jednostavan sustav za upravljanje Sigurnosno-tehničkim listovima
omogućuju da se bez brige posvetite svojem poslovanju.

Osvojite tržišta JI Europe

Svladajte sve zahtjeve lokalnih tržišta brzo i jednostavno putem jednoga partnera. Uživajte u prednostima savjetovanja prilagođenog vama.
Svoje dragocjeno vrijeme i energiju usmjerite
u dostizanje svojih poslovnih ciljeva.

Više o tome

Često postavljana pitanja • Kemijska dokumentacija
 • ADR
 • Biocidi
 • Deterdženti

Koje kemikalije su razvrstane kao opasne?

Opasne kemikalije su tvari ili smjese koje imaju najmanje jedno od opasnih svojstava. O vrsti opasnosti nas upozoravaju oznake upozorenja - oznake H (Hazard statements).


S obzirom na vrstu opasnosti, opasne kemikalije razvrstavamo u sljedeće kategorije:
1. FIZIKALNE OPASNOSTI
 • Eksplozivi
 • Zapaljivi plinovi
 • Aerosoli
 • Oksidirajući plinovi
 • Plinovi pod tlakom
 • Zapaljive tekućine
 • Zapaljive krutine
 • Samoreagirajuće tvari/smjese
 • Piroforne tekućine
 • Piroforne krutine
 • Samozagrijavajuće tvari/smjese
 • Tvari/smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
 • Oksidirajuće tekućine
 • Oksidirajuće krutine
 • Organski peroksidi
 • Kemikalije nagrizajuće za metale

2. OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE:
 • Akutna toksičnost
 • Nagrizanje/nadraživanje kože
 • Teške ozljede oka/nadraživanje oka
 • Preosjetljivost dišnog sustava ili kože
 • Mutageni učinak na zametne stanice
 • Karcinogenost
 • Reproduktivna toksičnost
 • Specifična otrovnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje (STOT SE)
 • Specifična otrovnost za ciljane organe – ponovljeno izlaganje (STOT RE)
 • Aspiracijska toksičnost

3. OPASNOSTI ZA OKOLIŠ:
 • Akutna vodena toksičnost
 • Kronična vodena toksičnost
 • Opasno za ozonski sloj

Kako prepoznajemo opasnu kemikaliju?

Je li neka kemikalija opasna ili ne, možemo utvrditi na više načina:

 • po naljepnici na pakiranju i/ili
 • po sigurnosno-tehničkom listu.

Ako je na naljepnici navedena najmanje jedna H-oznaka ili piktogram opasnosti, proizvod je razvrstan kao opasan.

U sigurnosno-tehničkom listu podaci o opasnosti su navedeni u odjeljku 2.1.

Opasne kemikalije su one koje na naljepnici (na pakiranju) imaju najmanje jedan od standardnih piktograma. Ako piktograma nema, opasna kemikalija se može identificirati prema oznakama upozorenja, odnosno po poznatim "H-oznakama". Iste se moraju nalaziti na svakoj pakirnoj jedinici. Prema Uredbi CLP se uz H-oznake za označivanje opasnosti upotrebljavaju i specifične dopunske oznake upozorenja, odnosno dopunski elementi označivanja.

Što je sigurnosno-tehnički list?

U prometu kemikalijama sigurnosno-tehnički list je nepogrešiv izvor informacija. Sigurnosno-tehnički list je osobna iskaznica kemikalije. Predstavlja važne informacije za osobe koje dolaze u dodir s opasnom kemikalijom i za medicinsko osoblje koje njeguje pojedinca, ako je došlo do opasnih zdravstvenih stanja zbog štetnih učinaka opasnih tvari.

Za koje proizvode je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list?

Sigurnosno-tehnički list je potrebno izraditi za sve kemikalije koje su razvrstane kao opasne.

Dobavljač tvari ili smjese je dužan primatelju tvari ili smjese dostaviti sigurnosno-tehnički list, ispunjen u skladu s Prilogom II Uredbe REACH kada:
 • tvar ili smjesa ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasne u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 ili
 • je tvar postojana, bioakumulativna i otrovna ili je vrlo postojana ili vrlo bioakumulativna u skladu s kriterijima iz Priloga XIII; ili
 • je tvar zbog drugih razloga kao onih iz točaka (a) i (b) uključena na popis, sastavljen u skladu sa čl.59(1) Uredbe REACH.

Primatelj pak od dobavljača može zatražiti sigurnosno-tehnički list i kada tvar ili smjesa ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasne u skladu s naslovima I i II Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a sadrži:
 • u određenoj koncentraciji ≥ 1 mas. % za neplinovite smjese i ≥ 0,2 vol. % za plinovite smjese najmanje jednu tvar koja je opasna za zdravlje ljudi ili okoliš ili
 • u određenoj koncentraciji ≥ 0,1 mas. % za neplinovite smjese najmanje jednu tvar koja je karcinogena iz kategorije 2, reproduktivno toksična iz kategorija 1A, 1B i 2, uzrokuje preosjetljivost kože iz kategorije 1, uzrokuje preosjetljivost dišnog sustava iz kategorije 1 ili ima učinke na dojenje ili preko dojenja ili je postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT) u skladu s kriterijima iz Priloga XIII ili je vrlo postojana, vrlo bioakumulativna (vPvB) u skladu s kriterijima iz Priloga XIII ili je iz drugih razloga kao onih iz točke (a) uključena na popis, sastavljen u skladu sa čl. 59(1) ili
 • tvar za koju postoje ograničenja izlaganja na radnom mjestu na razini EU.

Dobavljač je dužan u tom slučaju na zahtjev primatelja, istome izručiti sigurnosno-tehnički list, ispunjen u skladu s Prilogom II Uredbe REACH kada:

Sigurnosno-tehnički list nije potrebno dostaviti ako su opasne tvari ili smjese koje su u ponudi ili prodaji za javnost, opremljene dostatnim informacijama (npr. naljepnicom-deklaracijom) koje korisnicima omogućavaju poduzimanje svih mjera u pogledu zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti i okoliša, osim ako ih ne traži daljnji korisnik ili distributer.

Na kojem jeziku mora biti napisan sigurnosno-tehnički list?

Sigurnosno-tehnički list mora biti na raspolaganju na službenom jeziku države u kojoj se opasna kemikalija stavlja u promet.

Prijevodi sigurnosno-tehničkih listova za bezopasne kemikalije nisu obvezni, ali su preporučljivi. Npr. kod nas veća poduzeća zahtijevaju sigurnosno-tehničke listove bez obzira na opasnost. Također, prijevodi sigurnosno-tehničkih listova su potrebni za većinu natječaja.

Koji su razlozi za izmjene sigurnosno-tehničkih listova?

Iskustva pokazuju da dobar sigurnosno-tehnički list nije starije od dvije godine. Sigurnosno-tehnički list je potrebno redovito revidirati, odnosno mijenjati i dopunjavati.

Razlozi za izmjene sigurnosno-tehničkih listova mogu biti:

 • izmjene u zakonodavstvu koje određuju sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista,
 • izmjene recepture (novi sastav), što može značiti promjenu razvrstavanja proizvoda,
 • promjene razvrstavanja određenih tvari u proizvodu, što može značiti promjenu razvrstavanja proizvoda,
 • novo saznanje o postupanju s opasnom tvari,
 • novi rezultati testiranja na životinjama i u vodenom okolišu (toksikološki i ekološki podaci),
 • određivanje novih graničnih vrijednosti izlaganja na radnom mjestu,
 • novo određivanje odgovarajuće zaštitne opreme,
 • novosti ADR (prijevoz opasnih tvari).

Na koji način su određeni sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista?

Sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista su točno određeni europskom Uredbom br 830/2015.

Sigurnosno-tehnički list ima 16 odjeljaka:

 • Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću
 • Identifikacija opasnosti
 • Sastav/informacije o sastojcima
 • Mjere prve pomoći
 • Mjere gašenja požara
 • Mjere kod slučajnog ispuštanja
 • Rukovanje i skladištenje
 • Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita
 • Fizikalna i kemijska svojstva
 • Stabilnost i reaktivnost
 • Toksikološke informacije
 • Ekološke informacije
 • Zbrinjavanje
 • Informacije o prijevozu
 • Informacije o propisima
 • Ostale informacije

Na koji način su povezani sigurnosno-tehnički list i etiketa?

Elementi etikete su određeni u odjeljku. 2. sigurnosno-tehničkog lista. U praksi mnogo puta dođe do nepodudaranja između etikete i sigurnosno-tehničkog lista. Najčešće greške su:

 • trgovački naziv na sigurnosno-tehničkom listu se ne podudara s trgovačkim nazivom na etiketi,
 • u sigurnosno-tehničkom listu su određene druge oznake H i P nego na etiketi,
 • na etiketi nisu navedena dodatna upozorenja (npr. za aerosole, izocianate...).

Koja je svrha označavanja kemikalija?

U skladu s kemijskim propisima osnovna svrha označivanja, odnosno etikete je da korisnika (potrošača) obavijesti o opasnostima kemikalije. Zato je etiketa onaj ključni element s kojim se svaki korisnik najprije susretne. Upravo zbog toga, svaka opasna kemikalija mora biti označena odgovarajućom etiketom. Prodaja nepravilno ili neodgovarajuće označenih opasnih kemikalije predstavlja prekršaj.

Koji su osnovni elementi etikete?

Elementi etikete:
 • Trgovački naziv proizvoda
 • Piktogrami opasnosti (ako je potrebno)
 • Oznake upozorenja (oznake H i EUH).
 • Oznake obavijesti-postupanje (oznake P)
 • Riječ upozorenja "OPASNOST" ili "UPOZORENJE"
 • Neto količina
 • Naziv, adresa i telefonski broj dobavljača

Koji mogu biti dodatni elementi etikete?

 • Upozorenje za aerosole, znak "3"
 • Posebno označivanje deterdženata
 • Dodatne informacije za biocidne proizvode
 • Sadržaj hlapivih organskih spojeva (kategorija HOS i granična vrijednost)
 • Navođenje opasnih tvari
 • Upozorenje da proizvod sadrži tvari koje mogu izazvati alergijsku reakciju.
 • Upozorenje da proizvod sadrži posebne opasne tvari (npr. izocijanate, MDI, epokside, olovo, cijanoakrilat, krom (IV), kadmij...)
 • Upozorenje da se prilikom uporabe mogu oslobađati opasne tvari (npr. klor)
 • Upozorenje za tekuće voskove čija je konzumacija štetna za zdravlje
Primjer nove (CLP) etikete:

Trgovački naziv

1 l

Sadrži: etil-acetat; 2-butanon oksim.

Opasnost:H225 Lako zapaljiva tekućina i para. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

Uvoznik/distributer: BENS Consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija

Tel:+386 41 979 800


Primjer višejezične etikete - navodi moraju biti na svim jezicima isti (iste oznake H i P):

Trgovački naziv

1 l

HR: Sadrži: etil-acetat; 2-butanon oksim.
Opasnost: H225 Lako zapaljiva tekućina i para. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

EN: Contains: ethyl acetate; 2-butanone oxime.
Danger: H225 Highly flammable liquid and vapour. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Dobavljač / Supplier: BENS consulting d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Tel: / Phone: +386 41 979 800

Što je potrebno uzeti u obzir prilikom oglašavanja i internetske prodaje kemikalija?

Prilikom oglašavanja tvari, oglas mora sadržavati sljedeće elemente:

 • razred opasnosti i/ili
 • kategoriju opasnosti

Primjer navoda: akutna oralna toksičnost, kategorija opasnosti 3

Prilikom oglašavanja smjese, oglas mora sadržavati sljedeće elemente:

 • piktograme opasnosti
 • riječ upozorenja
 • oznake upozorenja (oznake H i EUH)

Oglas mora sadržavati sve gore navedene elemente. Oznake P nije potrebno navoditi.

Primjer oglasa za nadražujuću kemikaliju:

OPASNOST
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Mora li taktilno upozorenje biti smješteno na unutarnjem ili vanjskom pakiranju?

Tehnički zahtjevi za taktilno upozorenje su navedeni u standardu EN ISO 11683. Isti zahtijeva da se taktilno upozorenje nalazi na primarnoj/unutarjnoj ambalaži.

Koji proizvodi moraju biti opremljeni taktilnim upozorenjem i sigurnosnim zatvaračem?

Taktilnim upozorenjem i sigurnosnim zatvaračem moraju biti opremljeni proizvodi koji su namijenjeni široj javnosti (opća uporaba) i to u odnosu na vrstu opasnosti. Isto ne vrijedi za aerosole koji su označeni s H222, odnosno H223.

Koje opasnosti označavaju piktogrami?

Piktogrami koji označavaju opasna fizikalna svojstva:

Piktogram

Opasnost

 • Nestabilni eksplozivi
 • Samoreagirajuće tvari i smjese
 • Organski peroksidi
 • Zapaljivi plinovi
 • Aerosoli
 • Zapaljive tekućine
 • Zapaljive krutine
 • Samoreagirajuće tvari i smjese
 • Piroforne tekućine
 • Piroforne krutine
 • Samozagrijavajuće tvari i smjese
 • Tvari i smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
 • Organski peroksidi
 • Oksidirajući plinovi
 • Oksidirajuće tekućine
 • Oksidirajuće krutine

  Plinovi pod tlakom:

 • stlačeni plinovi,
 • ukapljeni plinovi,
 • ohlađeno ukapljeni plinovi,
 • otopljeni plinovi.
 • Nagrizajuće za metale

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna za zdravlje:

Piktogram

Opasnost

 • Akutna toksičnost (gutanje, putem kože, udisanje)
 • Nagrizanje kože
 • Teška ozljeda oka
 • Akutna toksičnost (gutanje, putem kože, udisanje)
 • Nadražujuće za kožu
 • Nadražujuće za oko
 • Preosjetljivost kože
 • Toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost
 • Nadraživanje dišnog sustava
 • Narkoza
 • Preosjetljivost ako se udiše
 • Mutageni učinak na zametne stanice
 • Karcinogenost
 • Reproduktivna toksičnost
 • Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje
 • Specifična toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje
 • Opasnost od aspiracije

Piktogrami koji označavaju svojstva opasna za okoliš:

Piktogram

Opasnost

  Opasno za vodeni okoliš:

 • Kategorija akutne opasnosti
 • Kategorije dugotrajne opasnosti
 • Opasno za ozonski sloj

Što znači ADR?

Kratica ADR proizlazi iz engleskog naziva Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

ADR se mora primjenjivati u svim državama potpisnicama ovog sporazuma. Tvar je razvrstana kao opasna za transport ako joj je dodijeljen UN broj. Transportni podaci (npr. UN broj, listica opasnosti, pakirna skupina,...) su navedeni u točki 14. sigurnosno-tehničkog lista.

Što znači prijevoz opasnih tvari po olakšicama?

 • Opasne tvari, pakirane u ograničenim količinama (manje pakirne jedinice), poglavlje 3.4 ADR.
 • Olakšice, povezane s količinom po prijevoznoj jedinici, poglavlje 1.1.3.6 ADR.

Kada je proizvod razvrstan kao opasna tvar u smislu propisa o prijevozu?

Podaci o prijevozu se nalaze u točki 14. sigurnosno-tehničkog lista. Opasna tvar ima određen UN broj (npr. boja s plamištem ispod 60 °C ima određen UN 1263). U točki 14. sigurnosno-tehničkog lista su uz UN broj navedeni i ostali podaci o prijevozu koji su potrebi za pravilno označivanje pakiranja i pripremu odgovarajuće prijevozne dokumentacije.

Je li potreban prijevoz ADR za otpremu 1 kartona boje koja je pakirana u 2,5 litarsko pakiranje s plamištem 56 °C?

Boja je po ADR-u razvrstana kao opasna tvar, i to s UN 1263. Zbog toga što ima plamište 56 °C, spada u pakirnu skupinu III. Za taj UN broj je količina ograničena na 5 l (kolona 7a tablice 3.2 ADR-a). Zbog toga što je boja pakirana u ambalažu koja je manja od 5 l, može se koristiti olakšica i to prema poglavlju 3.4 ADR-a. Važno je da se karton opremi naljepnicom opasnosti za ograničene količine (LQ) i da bruto masa kartona ne premašuje 30 kg. Za otpremu, dakle, nije potreban prijevoz ADR.

Naljepnica LQ:

Naljepnica LQ:

Kako se izračunavaju bodovi po poglavlju 1.1.3.6 ADR-a?

Želimo izvršiti prijevoz za:

 • 5 bodova po 10 l boje s UN 1263, prijevozna skupina 3 (količinu je potrebno pomnožiti faktorom 1)
 • 4 boda po 10 l boje s UN 1993, prijevozna skupina 2 (količinu je potrebno pomnožiti faktorom 3)

Izračun bodova: 5×10×1 + 4×20×3 = 290

Kada broj bodova ne premašuje vrijednost 1000, može se koristiti olakšica za prijevoz manjih količina opasnih tvari i prijevoz ADR nije potreban.

Primjer pisanih uputa za poduzimanje mjera u slučaju nesreće

Što su biocidni proizvodi?

Biocidni proizvodi znači bilo koja tvar ili smjesa u obliku u kojem se isporučuje korisniku, koja se sastoji od aktivnih tvari, sadrži iste ili se upotrebljava za dobivanje jedne ili više aktivnih tvari i namijenjena je uništavanju, sprječavanju ili neutralizaciji štetnih organizama, sprječavanju njihovog djelovanja ili uklanjanju tih organizama na bilo koji način, a da nije isključivo fizičko ili mehaničko djelovanje.

Postoje dva kriterija za uvrštavanje proizvoda u biocidne proizvode:

 • Proizvod mora sadržavati aktivnu tvar koja je dozvoljena za jednu ili više biocidnih namjena. Aktivna tvar kontrolirano djeluje na štetne organizme biološkim ili kemijskim načinom djelovanja.
 • Proizvod se uistinu mora upotrebljavati za određenu namjenu, npr. za uništavanje bakterija, odbijanje komaraca. Kod biocidnih proizvoda, sadržaj etikete je od ključnog značaja. Samo jedna riječ na etiketi može činiti razliku.

Koje vrste biocidnih proizvoda poznajemo?

Poznajemo 22 različite vrste biocidnih proizvoda. Najčešći biocidni proizvodi su:

 • Insekticidi: proizvodi, namijenjeni uništavanju muha, komaraca i drugih insekata;
 • Konzervansi: kemikalije koje se upotrebljavaju kao konzervansi u proizvodima i materijalima (npr. boje i lakovi, deterdženti, omekšivači,...);
 • Dezinfekcijska sredstva: sredstva za čišćenje i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za raskuživanje (dezinfekciju) površina, materijala i opreme te sredstva za dezinfekciju ruku i slični proizvodi za ljudsku osobnu higijenu;
 • Atraktanti, repelenti: proizvodi koji se upotrebljavaju za odbijanje ili privlačenje štetočina (npr. insekata).

Koji dokumenti se upotrebljavaju za sljedivost aktivnih tvari?

Obrazac izjave o potvrdi snabdijevanja aktivnom tvari koju upotrebljavaju tvrtki s popisa iz čl. 95. BPR-a:

Obrazac izjava za tvrtke koje biocidne proizvode stavljaju u promet:

Koji su postupci nakon uključivanja aktivne tvari na popis odobrenih aktivnih tvari EU?

 1. Nacionalno odobrenje (autorizacija)
  Nacionalno odobrenje je upravni akt koji nadležno tijelo države članice odobrava dostupnost na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda ili obitelji biocidnih proizvoda na svom teritoriju ili dijelu svog teritorija.
 2. Međusobno priznavanje – sekvencijalno
  Sekvencijalno međusobno priznavanje nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod je aktivnost kada podnositelj zahtjeva želi u jednoj ili više država članica zatražiti odobrenje za koji je druga država članica već izdala odobrenje u skladu sa čl. 17. Uredbe (EU) br. 528/2012
 3. Međusobno priznavanje – usporedno
  Usporedno međusobno priznavanje nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod je aktivnost kada podnositelj zahtjeva želi zatražiti odobrenje za koji još nije bilo izdano odobrenje u skladu sa čl. 17. Uredbe (EU) br. 528/2012
 4. Odobrenje za iste biocidne proizvode
  Odobrenje za isti biocidni proizvod ili obitelj proizvoda se izdaje za iste/identične proizvode iste ili druge tvrtke pod jednakim odredbama i uvjetima već izdanog odobrenja.
 5. Paralelna trgovina
  Odobrenje za paralelnu trgovinu se izdaje u državi članici za biocidni proizvod za koji je bilo izdano odobrenje u drugoj državi članici (država članica porijekla) i taj biocidni proizvod je identičan proizvodu koji je već odobren u državi članici (referentni proizvod).

  Zahtjevi za identičnost su:

  • proizvelo ih je isto trgovačko društvo, povezana tvrtka ili su pak bili proizvedeni po licenci u skladu s istim proizvodnim postupkom
  • identični su po specifikaciji i sadržaju u odnosu na aktivne tvari te po vrsti formulacije
  • isti su u odnosu na sadržaj neaktivnih tvari
  • isti su ili jednakovrijedni u odnosu na veličinu, materijal ili oblik pakiranja u smislu potencijalnog negativnog utjecaja na sigurnost proizvoda, u pogledu ljudskog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša.
 6. Odobrenje EU
  Odobrenje EU je upravni akt kojim Europska komisija odobrava dostupnost na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda ili obitelji biocidnih proizvoda na teritoriju EU ili dijelu teritorija EU.
 7. Pojednostavljeni postupak

  Odobrenje za pojednostavljeni postupak se može izdati za biocidne proizvode koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • sve aktivne tvari u biocidnom proizvodu nalaze se na popisu iz Priloga I Uredbe (EU) br. 528/2012 i ispunjavaju sva ograničenja navedena u navedenom prilogu
  • biocidni proizvod ne sadrži nikakvu opasnu tvar
  • biocidni proizvod ne sadrži nikakve nanomaterijale
  • bicidni proizvod je dovoljno učinkovit
  • za rukovanje biocidnim proizvodom i njegovom predviđenom uporabom, nije potrebna osobna zaštitna oprema.

Kako se mogu oglašavati biocidni proizvodi?

Oglašavati, preporučivati i savjetovati se smije samo uporaba biocidnih proizvoda koji imaju odgovarajuće odobrenje za promet.

Kada se biocidni proizvodi oglašavaju, svaki oglas mora sadržavati sljedeći tekst:
"Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu." Navedeni tekst mora biti jasno vidljiv i čitljiv u odnosu na cjelokupni oglas.

Oglašivači mogu u propisanom tekstu riječ "biocidni proizvod" zamijeniti jasnim pozivanjem na vrstu proizvoda koji se oglašava.

Oglasi za biocidne proizvode ne smiju predstavljati proizvode na način koji je obmanjujući u pogledu rizika koji proizvod predstavlja za ljudsko zdravlje, zdravlje životinja ili okoliš ili u pogledu njegove učinkovitosti.

Ni u kojem slučaju oglasi za biocidni proizvod ne smiju sadržavati navode "biocidni proizvod niskog rizika", "neotrovno", "bezopasno", "prirodno", "ekološki prihvatljivo", "prihvatljivo za životinje" ili neku drugu sličnu oznaku.

Što su tretirani proizvodi?

"Tretirani proizvod" znači bilo koju tvar, smjesu ili proizvod koji je bio tretiran jednim ili više biocidnih proizvoda, odnosno koji ih namjerno sadrži. Tretirani proizvod, čija je primarna funkcija biocidna, smatra se biocidnim proizvodom.

Tretirani proizvod se ne smije stavljati na tržište, osim ako su sve aktivne tvari u biocidnom proizvodu koje se upotrebljavaju za tretiranje proizvoda ili ih tretirani proizvod sadrži, uključene na popis odobrenih aktivnih tvari za tu vrstu proizvoda i ako su nabavljene od dobavljača koji se nalaze na popisu iz čl. 95. BPR-a.

Osoba koja je odgovorna za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište dužna je na etiketi osigurati:

 • izjavu da tretirani proizvod sadrži biocidne proizvode;
 • biocidno svojstvo tretiranog proizvoda, ako je osnovana;
 • bez zadiranja u čl. 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP), imena svih aktivnih tvari koje sadrže biocidni proizvodi;
 • nazive svih nanomaterijala koje sadrži biocidni proizvod kojima slijedi riječ "nano" u zagradama;
 • sve relevantne upute za uporabu, uključujući sve mjere opreza koje je potrebno poduzeti zbog biocidnih proizvoda kojima je tretirani proizvod bio tretiran ili koje tretirani proizvod sadrži.

Što su deterdženti?

Deterdžent znači svaka tvar ili pripravak koji sadrži sapune i/ili druge površinski aktivne tvari namijenjene postupcima pranja i čišćenja. Deterdženti mogu biti u bilo kojem obliku (tekućina, prašak, pasta, stick, čvrsti (sapun), lijevani ili oblikovani komad, itd.) i mogu se stavljati u promet ili upotrebljavati u domaćinstvu, institucijama ili industriji.

Koje vrste deterdženata poznajemo?

 • Deterdženti za ručno ili strojno pranje posuđa
 • Deterdženti za pranje rublja (prašci za pranje, gelovi)
 • Pomoćni pripravci za pranje, predviđeni za namakanje (pretpranje), ispiranje ili izbjeljivanje odjeće
 • Sredstva za omekšavanje tkanina, namijenjena mijenjanju osjeta tkanina u postupcima koji dopunjavaju pranje tkanina
 • Pripravci za čišćenje, namijenjeni univerzalnim kućanskim sredstvima za čišćenje i/ili druge vrste čišćenja površina (npr. materijali, proizvodi, strojevi, strojni uređaji, prijevozna sredstva i pripadajuća oprema, instrumenti, aparati)

Kada se deterdžent može staviti u promet?

Ako je deterdžent razvrstan kao opasan, u prvom redu se moraju uzeti u obzir propisi koji se odnose na promet opasnim kemikalijama (ishođenje odobrenja za promet opasnim kemikalijama, izrada sigurnosno-tehničkog lista, izrada etikete, upis u Registar kemikalija HZTA, izvještavanje o godišnjim količinama...).

Svi deterdženti (opasni i bezopasni) moraju biti pravilno označeni. Na pakiranju deterdženata koji su namijenjeni općoj uporabi, moraju biti navedeni svi sastojci s popisa u prilogu VII Uredbe (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima, ako je njihova koncentracija viša od 0,2 %.

Sadržaj enzima, optičkih bjelila, mirisa i sastojaka namijenjenih dezinfekciji, mora biti naveden bez obzira na njihovu koncentraciju.

Posebna pravila vrijede i za navođenje alergenih mirisa koji su uvršteni u Prilog III Uredbe EZ 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima. Isti uvijek moraju biti na pakiranju navedeni s konkretnim nazivima iz Uredbe o kozmetičkim proizvodima, kada je njihova koncentracija u proizvodu viša od 0,01 %.

Površinski aktivne tvari moraju odgovarati zahtjevima o biorazgradivosti površinski aktivnih tvari u odnosu na Uredbu (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima.

Potrebno je poštivati ograničenja u vezi s uporabom fosfata i drugih spojeva fosfora u kućanskim deterdžentima za pranje rublja i deterdžentima za strojno pranje posuđa.

Postoji li kakvo dodatno označivanje deterdženata?

Potrošaču prilikom uporabe deterdženata mogu pomoći sličice za sigurnu uporabu, tzv. simboli A.I.S.E koji se navode na pakiranju. Ova informacija je poželjna i omogućava da se deterdženti pravilno upotrebljavaju. Pri tom je potrebno pratiti smjernice i uzimati u obzir upute koje je izdalo udruženje proizvođača sapuna i deterdženata A.I.S.E. – International Association for Soaps, Detergents and Maintenance.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/hr/ slažete se s korištenjem kolačića.