Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Šta donose izmjene propisa o hemikalijama u Republici Srpskoj?

Hemijsko zakonodavstvo je veoma dinamično. Propisi se često mijenjaju – potrebno je uložiti veliki trud da biste bili u toku sa svim izmjenama.

Danas vam donosim pregled predviđenih izmjena podzakonskih akata Republike Srpske o hemikalijama.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je u svrhu usklađivanja sa propisima Evropske unije pripremilo nacrte izmjena nekih podzakonskih akata. U nastavku pogledajte o kojim podzakonskim aktima je riječ.

1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija

Pravilnik o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija usklađuje se sa CLP uredbom Evropske unije. Predviđene izmjene imaju za cilj usklađivanje sa izmjenama CLP uredbe do kojih je došlo nakon donošenja aktuelnog pravilnika (2020. godina).

Najvažnije izmjene odnose se na dodavanje novih klasa opasnosti, i to:

 • desenzibilizovani eksplozivi (H206, H207, H208),
 • endokrini disruptori za zdravlje ljudi (EUH380, EUH381),
 • endokrini disruptori životnu sredinu (EUH430, EUH431),
 • perzistentna, bioakumulativna i toksična ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna svojstva (EUH440, EUH441),
 • perzistentna, mobilna i toksična ili veoma perzistentna i veoma mobilna svojstva (EUH450, EUH451).

Ono što je novina je da nove EUH oznake imaju istu snagu kao obavještenja o opasnosti (H oznake). To znači da će se hemikalije kojima su dodijeljene navedene EUH oznake takođe smatrati opasnim hemikalijama.

Primjena novih klasa opasnosti biće obavezna nakon 1. maja 2025. godine za supstance, a nakon 1. maja 2026. godine za smješe.

Izmjenama je predviđeno i dodavanje ili brisanje nekih obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake), ali i izmjena nekih kriterijuma za klasifikaciju.

2) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama hemikalija

U svrhu usklađivanja sa Aneksom XVII REACH uredbe, ali i novom uredbom o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama – POPs uredba, predviđene su izmjene i Pravilnika o ograničenjima i zabranama hemikalija koji je na snazi od 2019. godine.

Predviđenim izmjenama na Listu zabrana i ograničenja (Prilog 1 Pravilnika) dodaju se četiri nove supstance, uključujući i diizocijanate o kojima sam nedavno pisala.

Za neke supstance koje su od ranije ograničene predviđene su izmjene ili dopune u skladu sa izmjenama u Evropskoj uniji. Npr. za olovo su definisana dodatna ograničenja u pogledu korištenja sačme koja sadrži olovo u močvarnim područjima.

U Listu zabrana i ograničenja uvrštene su i dodatne CMR supstance (karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične).

Za primjenu novih ograničenja predviđen je prelazni rok od šest do 18 mjeseci, u zavisnosti od supstance.

Kako se ovim pravilnikom definišu i dugotrajne organske zagađujuće supstance – POPs supstance, ažurirana je i Lista zabranjenih POPs supstanci (Prilog 2 Pravilnika) u skladu sa novom uredbom Evropske unije.

3) Spisak izmjene spiska posebno zabrinjavajućih supstanci

Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci usklađuje se sa Aneksom XIV REACH uredbe. Predviđenim izmjenama na aktuelni spisak koji je u Republici Srpskoj na snazi od 2019. godine dodaje se 16 novih supstanci. Na taj način ovaj spisak biće usklađen sa ekvivalentnim EU spiskom koji sadrži ukupno 59 SVHC supstanci (engl. Substances of Very High Concern).

Pogledajte da li je supstanca koju vi koristite uvrštena na ovaj spisak jer to znači i dodatne obaveze prilikom njihove proizvodnje ili uvoza.

Svi akti su formi nacrta i na iste možete dostaviti komentare Ministarstvu. Dokumenta možete pronaći na internet stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u sekciji Nacrti.

Ako imate dodatna pitanja o aktuelnim izmjenama propisa, javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Gerd Altmann portal Pixabay


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STLDrugo | 11. Sep 2023

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.