Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Koji izuzeci se primjenjuju za obilježavanje malih pakovanja hemikalija

Kao što sam i najavila prošle sedmice, danas ću vam pisati o specifičnim izuzecima koji se primjenjuju na obilježavanje malih pakovanja hemikalija. Pogledaćemo slučajeve kada je sa etikete hemikalija moguće izostaviti neke elemente obilježavanja.

Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija Republike Srpske definisani su izuzeci od uslova za obilježavanje i pakovanje hemikalija. Izuzeci se posebno odnose na hemikalije čija je ambalaža takvog oblika ili veličine da je nemoguće navesti sve propisane elemente obilježavanja.

Tako je definisano da neki elementi mogu biti izostavljeni sa etikete za mala pakovanja, odnosno sa ambalaže čiji sadržaj ne prelazi 125 mL.

U takvim slučajevima, sa pakovanja se mogu izostaviti obavještenja o opasnosti (H oznake) i obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake) koja se odnose na sljedeće klase i kategorije opasnosti:

 • oksidirajući gasovi, kategorija 1,
 • gasovi pod pritiskom,
 • zapaljive tečnosti, kategorija 2 ili 3,
 • zapaljive čvrste supstance i smješe, kategorija 1 ili 2,
 • samoreaktivne supstance ili smješe, tip C, D, E ili F,
 • samozagrijavajuće supstance i smješe, kategorija 2,
 • supstance koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 1, 2 ili 3,
 • oksidirajuće tečnosti, kategorija 2,
 • oksidirajuće čvrste supstance ili smješe, kategorija 2 ili 3,
 • organske peroksida, tipa C, D, E ili F,
 • akutna toksičnost, kategorija 4, pod uslovom da supstance ili smješe nisu namijenjene za opštu upotrebu,
 • iritacija kože, kategorija 2,
 • iritacija oka, kategorija 2,
 • specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, kategorija 2 ili 3, pod uslovom da supstanca ili smješa nije namijenjena za opštu upotrebu,
 • specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost, kategorija 2, pod uslovom da supstanca ili smješa nije namijenjena za opštu upotrebu,
 • opasno po vodenu životnu sredinu – akutno, kategorija 1,
 • opasno po vodenu životnu sredinu – hronično, kategorija 1 ili 2.

Dodatno, sa pakovanja se mogu izostaviti obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake) koja se odnose na sljedeće klase i kategorije opasnosti:

 • zapaljivi gasovi, kategorija 2,
 • toksičnost po reprodukciju: efekti na laktaciju ili preko laktacije,
 • opasno po vodenu životnu sredinu – hronično, kategorija 3 ili 4.

Kada je hemikalija klasifikovana kao korozivna za metale, sa pakovanja se mogu izostaviti piktogrami opasnosti, riječ upozorenja, obavještenja o opasnosti (H oznake) i obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake).

Elementi obilježavanja koji su vezani za klase ili kategorija opasnosti koje nisu definisane pod izuzecima moraju biti navedeni na etiketi bez obzira na veličinu pakovanja.

Ako se neka hemikalija stavlja na tržište u različitim pakovanjima, za pakovanja koja su veća od 125 mL ne primjenjuju se izuzeci. To znači da se etikete za različite veličine pakovanja neke hemikalije mogu razlikovati.

Ako vam sve ovo zvuči previše komplikovano, možda vam je potrebna pomoć. Pišite mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Monika iz Pixabay


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 02. Jun 2023

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.