Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

U kojim slučajevima morate dostaviti bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list?

Jedna od čestih dilema koje kompanije imaju je kada moraju dostaviti bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove. Zato ću vam danas pisati o tome.  

Uslove propisuju Zakon o hemikalijama Republike Srpske i Zakon o hemikalijama Federacije Bosne i Hercegovine, a identični su uslovima u Evropskoj uniji. 

Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list morate dostaviti za: 

  • hemikaliju (supstancu ili smješu) koja je klasifikovana kao opasna u skladu sa propisima o klasifikaciji i obilježavanju hemikalija, ili 
  • supstancu koja je perzistentna, bioakumulativna i toksična (PBT) ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna (vPvB), ili 
  • supstancu koja se nalazi na spisku supstanci koje su kandidati za uključivanje u Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci iz razloga koji nisu iznad navedeni. 

Za smješe koje nisu klasifikovane kao opasne ali sadrže određene opasne supstance u definisanim koncentracijama, na zahtjev primaoca je takođe potrebno dostaviti bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list. Ovo se odnosi i na supstance za koje su propisane granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu. 

Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list ne morate dostaviti za opasnu hemikaliju koja je namijenjena za opštu upotrebu ako je korisnicima na drugi način pruženo dovoljno informacija za preuzimanje adekvatnih zaštitnih mjera. Npr. putem uputstva za upotrebu i navođenja mjera predostrožnosti na etiketi. Ipak, ukoliko dalji korisnik ili distributer zatraži bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list za ovakvu hemikaliju, dužni ste da ga dostavite. 

Važno je napomenuti da bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list primaocima hemikalije u Bosni i Hercegovini morate dostaviti na jednom od službenih jezika. Definisani su neki izuzeci kada dokument može biti dostavljen na nekom od stranih jezika. 

Takođe, ovaj dokument dostavlja se bez naknade, a možete ga dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi. 

Ako ste korisnik hemikalije, radnicima koji njome rukuju ili joj mogu biti izloženi, dužni ste obezbijediti bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list kako bi se upoznali za propisanim mjerama zaštite. Takođe, poslodavac mora da obezbijedi primjenu ovih mjera. 

Ukoliko dođete do novih saznanja o hemikaliji, dužni ste bez odlaganja da izvršite izmjene i dopune bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista. Ažuriran dokument dužni ste dostaviti svakom primaocu hemikalije kojem ste hemikaliju isporučili u prethodnih 12 mjeseci. Naravno, u dokumentu je potrebno označiti da se radi o revidiranom dokumentu uz navođenje datuma revizije. 

Ako je prošlo više od 12 mjeseci od zadnje isporuke hemikalije nekom primaocu, niste dužni da mu dostavite revidiran dokument. 

Imajte na umu: nije dovoljno da kupca obavijestite da je ažurirana verzija bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista dostupna na vašoj internet stranici. Potrebno je da mu dostavite dokument u pisanoj ili elektronskoj formi (dostavljanjem fajla ili direktnog linka na fajl). 

Kako su navedena pravila zasnovana na pravilima Evropske unije, a primjenjuju ih i druge zemlje, iste obaveze se odnose i na vaše ino snabdjevače. Ako ste uvoznik, vaš snabdjevač dužan je da vam dostavi bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list, i to bez naknade. Ovo se odnosi i na revidiran dokument u gorenavedenim slučajevima. 

Ako želite da provjerite da li vaš dokument sadrži sve bitne elemente, pogledajte kontrolnu listu za provjeru bezbjednosno-tehničkih listova koju sam ranije pripremila.    

Ako imate pitanja u vezi sa bezbjednosno/sigurnosno-tehničkim listovima, pišite mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu 

 

 

Može li bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list biti povjerljiv dokument? 

 

Često čujemo mit da je bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list povjerljiv dokument, odnosno da su povjerljive neke informacije koje su u njemu navedene. 

Primjenjuje se osnovno pravilo: podaci koji se traže u bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu ne mogu biti povjerljivi.  

Postoji samo jedna stvar koja se u bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu može „sakriti“: hemijski naziv.  

Ako proizvod sadrži opasne supstance iznad određene koncentracije (obično 0,1% ili 1%), one moraju biti navedene u naslovu 3 bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista. Ne možemo ih jednostavno prećutati 

Ali možemo ih prikriti korištenjem alternativnog hemijskog naziva. Na primjer, ne navede se tačno o kojoj se supstanci radi, već se navede samo osnovna funkcionalna grupa kao što je alkohol. 

Ali i prikrivanje možemo vršiti samo do određene mjere. Što je hemikalija ili sastojak opasniji, to ga je teže (ili nemoguće) prikriti. Na primjer, formaldehid se ne može sakriti pod drugim imenom ili čak izostaviti kod navođenja informacija. 

Ovdje treba napomenuti da to ne možemo učiniti proizvoljno. Upotrebu alternativnog hemijskog naziva neke supstance treba da odobri Evropska agenciji za hemikalije. 

Kompanija koja traži ovo odobrenje mora dokazati da bi otkrivanje hemijskog identiteta supstance na etiketi ili u bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu moglo ugroziti povjerljivost njenog poslovanja. To se posebno odnosi na prava intelektualnog vlasništva. 

Sada znamo da bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list ne može biti povjerljiv dokument. Zašto onda neke kompanije nerado „otkrivaju“ svoje bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove? 

Neke kompanije bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove šalju samo kupcima, dok druge kompanije ova dokumenta objavljuju na svojoj internet stranici. 

Prednost slobodnog objavljivanja bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova na internetu je da kupci, partneri ili distributeri mogu sami preuzeti ili provjeriti bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove vaših proizvoda – bilo kada i bilo gdje. 

Dodatna je prednost i to da kupci mogu detaljno proučiti vaše proizvode prije nego što ih kupe. 

Međutim, mana je to što su u ovom slučaju bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi dostupni svakome, pa i vašoj konkurenciji. Ne možete kontrolisati ko im pristupa.  

Kada kompanija na sebe preuzima obavezu dostavljanja bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listova kupcima ili potencijalnim kupcima, zaposleni imaju obavezu više. Takođe, kupci ne mogu sami da istražuju i prouče proizvode koji ih zanimaju. 

Ipak, na ovaj način kontrolišete ko ima pristup vašim dokumentima. 

Kako ćete vi postupati sa vašim bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovima zavisi od vas samih, od vaših interesa i interne organizacije. 

Ali uvijek imajte na uma da profesionalnom kupcu ne smijete, ni u jednom slučaju, odbiti dostavu bezbjednosno/sigurnosno-tehničkog lista. 

Ako imate dileme u kojim slučajevima morate dostaviti bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list, pogledajte tekst koji sam pisala na tu temu. 

I dalje imate pitanja o zakonskim zahtjevima za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove? Javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu. 


Autor fotografije JESHOOTS.com od pexels.com.


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STL | 07. Nov 2022

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.