Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Novosti ADR 2023

S 1.1.2023 je stopil v veljavo nov Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR 2023. Do 31.6.2023 velja prehodno obdobje, ko se lahko uporabljata oba sporazuma, ADR 2021 in ADR 2023.

Pripravila sem kratek pregled nad novostmi, ki jih bo obvezno potrebno začeti uporabljati s 1.7.2023.

Novosti niso navedene v celoti, ampak  sem navedla le najpomembnejše in največkrat uporabljene v praksi. V celoti so spremembe ADR 2023 objavljene v UL RS 9/2023 z dne 24.1.2023 ali na tem naslovu:

Kratek pregled novosti ADR po posameznih poglavjih oz. razdelkih ADR sporazuma:

Poglavje 1.1.4 Veljavnost drugih predpisov

1.1.4.7: Tlačne posode za ponovno polnjenje, ki jih je odobrilo Ministrstvo za promet Združenih držav Amerike

1.1.4.7.1 Uvoz plinov

Tlačne posode za ponovno polnjenje, ki jih je odobrilo Ministrstvo za promet Združenih držav Amerike in so bile izdelane in preizkušene v skladu s standardi, navedenimi v delu 178, Specifikacije za embalažo dokumenta 49, Prevoz, Zakonika zveznih predpisov Združenih držav, sprejete v prevoz v transportno verigo v skladu z 1.1.4.2, se smejo prevažati z lokacije začasnega skladiščenja na končno točko transportne verige do končnega uporabnika.

1.1.4.7.2 Izvoz plinov in praznih neočiščenih tlačnih posod

Tlačne posode za ponovno polnjenje, ki jih je odobrilo Ministrstvo za promet Združenih držav Amerike in so bile izdelane v skladu s standardi, navedenimi v delu 178, Specifikacije za embalažo dokumenta 49, Prevoz, Zakonika zveznih predpisov Združenih držav, se smejo polniti in prevažati zaradi izvoza v države, ki niso pogodbenice ADR, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)polnjenje tlačne posode je v skladu z ustreznimi zahtevami Zakonika zveznih predpisov Združenih držav,

(b)tlačne posode so označene in opremljene z nalepkami nevarnosti v skladu s poglavjem 5.2,

(c)za tlačne posode veljajo določbe 4.1.6.12 in 4.1.6.13. Tlačnih posod ni dovoljeno znova polniti po preteku roka za redni pregled, lahko pa se po preteku tega roka prevažajo zaradi ponovnega pregleda, vključno z vmesnimi prevoznimi postopki. 

Poglavje 1.2

Naslov poglavja 1.2 se spremeni tako, da se glasi: »POMEN IZRAZOV, MERSKE ENOTE IN KRATICE«.

Dodane oz. spremenjeni so številni izrazi, npr.: reciklirana plastika.

Dodan je abecedni Seznam kratic v poglavju 1.2.3, npr. "ADN" je Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po notranjih plovnih poteh. 

Poglavje 1.6

Dodane oz. črtane so številne prehodne določbe, npr.:

1.6.1.52 Notranje posode sestavljenih IBC, izdelane pred 1. julijem 2021 v skladu z zahtevami iz 6.5.2.2.4, veljavnimi do 31. decembra 2020, ki niso v skladu z zahtevami iz 6.5.2.2.4 glede lahke dostopnosti oznak na notranjih posodah za pregled zaradi zasnove zunanjega ohišja, veljavnimi od 1. januarja 2021, se lahko uporabljajo do konca obdobja njihove uporabe, določenega v 4.1.1.15.

1.6.1.53 Nevarno blago razreda 1 z možnimi hudimi posledicami, ki se prevaža v tovorkih na prevozni enoti v količinah, ki ne presegajo količine iz 1.1.3.6 v skladu s prvo alinejo iz 1.1.3.6.2, veljavno do 31. decembra 2022, se lahko še do 31. decembra 2024 prevaža brez izpolnjevanja zahtev iz poglavja 1.10.

Poglavji 1.8.6 in 1.8.7  sta v celoti spremenjeni

1.8.6   Upravni nadzor nad dejavnostmi, opisanimi v 1.8.7 in 1.8.8

OPOMBA 1: V tem razdelku izrazi pomenijo:

 • "odobreni kontrolni organ" je kontrolni organ, ki ga je odobril organ, pristojen za izvajanje različnih dejavnosti v skladu z 1.8.6.1, in
 • "priznani kontrolni organ" je odobreni kontrolni organ, ki ga je priznal drug pristojen organ.

OPOMBA 2: Pristojni organ lahko imenuje kontrolni organ, da deluje kot pristojni organ (glej pomen izraza pristojni organ v 1.2.1).

Poglavje 1.10 

V poglavju 1.10 se besedi »s potencialnimi« nadomestita z besedama »z možnimi«. Ne uporablja se več izraz »nevarno blago s potencialno hudimi posledicami«, temveč izraz »z možnimi hudimi posledicami«.
 

Poglavje 2.2

V 2.2.3.3 se v tabeli pri drugem vpisu za UN št. 1210 beseda »sestavine« nadomesti z besedo »topila«, črta se vpis za UN št. 1169, besedilo »EKSTRAKTI, ZA ZAČIMBE, TEKOČI« pa se nadomesti z besedilom »EKSTRAKTI, TEKOČI, za začimbe ali arome«.

Poglavje 3.2

Na ustrezno mesto po naraščajočih UN številkah se doda nov vpis:

Novosti ADR 2023 Poglavje 3.2 - Na ustrezno mesto po naraščajočih UN številkah se doda nov vpis:


Poglavje 3.3

Dodane oz. spremenjene so bile številne posebne določbe, npr.:

397 Pod tem vpisom se lahko prevažajo zmesi dušika in kisika, ki vsebujejo več kot 19,5 prostorninskega odstotka in ne več kot 23,5 prostorninskega odstotka kisika, če ne vsebujejo nobenih drugih oksidirajočih plinov. Za koncentracije znotraj te omejitve označevanje z nalepko za dodatno nevarnost za razred 5.1 (vzorec št. 5.1, glej 5.2.2.2.2) ni potrebno.

Poglavje 4.1

V 4.1.1.15 se za dosedanjim besedilom doda opomba, ki se glasi:

»OPOMBA: Za sestavljene IBC se obdobje uporabe nanaša na datum izdelave notranje posode.«.

4.1.6.15 Za UN tlačne posode se uporabljajo standardi ISO in standardi EN ISO, navedeni v tabeli 4.1.6.15.1, razen EN ISO 14245 in EN ISO 15995. Za informacije o tem, kateri standard se uporablja v času proizvodnje opreme, glej 6.2.2.3.

Za druge tlačne posode velja, da so izpolnjene zahteve iz razdelka 4.1.6, če so uporabljeni ustrezni standardi iz tabele 4.1.6.15.1. Za informacije o tem, kateri standardi se uporabljajo v času izdelave ventilov z lastno zaščito, glej 6.2.4.1. Za informacije o uporabi standardov za proizvodnjo zaščitnih pokrovov ventilov in varoval ventilov, glej tabelo 4.1.6.15.2.

Poglavje 5.2

Spremenjena oznaka za litijeve baterije (ni več mesta za telefonsko številko):Novosti ADR 2023 Poglavje 5.2 - Spremenjena oznaka za litijeve baterije

Poglavje 5.4 – Prevoz odpadkov

5.4.1.1.3.2 Če natančne količine odpadkov na kraju nakladanja ni mogoče izmeriti, se količina v skladu s 5.4.1.1.1 (f) za navedene primere lahko oceni pod naslednjimi pogoji:

(a) za embalažo: prevozni listini se doda seznam embalaže, vključno z vrsto in nazivno prostornino,

(b) za zabojnike: ocena temelji na njihovi nazivni prostornini in drugih razpoložljivih podatkih (npr. vrsti odpadkov, povprečni gostoti, stopnji polnjenja),

(c) za sesalno-tlačne cisterne za odpadke: ocena se utemelji (npr. z oceno, ki jo zagotovi pošiljatelj ali glede na opremo vozila).

 Taka ocena količine ni dovoljena za:

 • izjeme, za katere je bistvena natančna količina (npr. 1.1.3.6),
 • odpadke, ki vsebujejo snovi iz 2.1.3.5.3 ali snovi razreda 4.3,
 • cisterne, razen za sesalno-tlačne cisterne za odpadke.

 V prevozno listino mora biti vključena navedba:

"KOLIČINA OCENJENA V SKLADU S 5.4.1.1.3.2".«.  

Poglavje 5.4.2 – Potrdilo o pakiranju v zabojnik/vozilo 

ADR 2021: Če se prevoz nevarnega blaga v zabojniku nadaljuje po morju, mora biti prevozni listini priloženo potrdilo o pakiranju v zabojnik/vozilo v skladu z razdelkom 5.4.2 IMDG Code.
 

ADR 2023: Če se prevoz nevarnega blaga v zabojniku nadaljuje po morju, mora odgovorni za pakiranje v zabojnik pomorskemu prevozniku zagotoviti potrdilo o pakiranju v zabojnik/vozilo v skladu z razdelkom 5.4.2 IMDG Code.
 

Poglavje 6.8 – Prevoz vnetljivih utekočinjenih plinov

6.8.3.2.9.6  Oznaka za varnostni ventil

6.8.3.2.9.6.3    Oznaka mora imeti obliko kvadrata, bele barve, z najmanjšimi dimenzijami 250 mm × 250 mm. Znotraj roba mora biti črna črta, ki poteka vzporedno z njim in je približno 12,5 mm od zunanjega roba oznake. Črki "SV" morata biti črne barve, visoki najmanj 120 mm in z debelino črte najmanj 12 mm.

Novosti ADR 2023 Poglavje 6.8 – Prevoz vnetljivih utekočinjenih plinov

Poglavje 9.2 – Vozila na električni pogon

Na električni pogon so dovoljena vozila vrste AT.

9.2.4.6 Električni pogonski sistem 

OPOMBA: 9.2.4.6 velja tudi za hibridna vozila, ki vključujejo električni pogonski sistem v mehanskem pogonu motorja z notranjim zgorevanjem. Električni pogonski sistem se ne sme uporabljati za EX in FL vozila.

Električni pogonski sistem mora izpolnjevati zahteve Pravilnika UN št. 1001, kakor je bil spremenjen vsaj s serijo sprememb 03. Sprejeti je treba ukrepe za preprečitev kakršne koli nevarnosti za tovor zaradi segrevanja ali vžiga.« in nova opomba pod črto številka 1, ki se glasi:

»1 Pravilnik UN št. 100 (Enotne določbe za homologacijo vozil v zvezi s posebnimi zahtevami za električni pogonski sistem).«. 

Če se vam je pri prebiranju novosti ADR 2023 pojavilo kakršnokoli vprašanje glede prevoza nevarnega blaga, sem vam na voljo na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike roman_babakin iz Freepik


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
ADR | 02. Mar 2023

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.