Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Na kratko o bistvenih spremembah v novih varnostnih listih po Uredbi komisije (EU) 2020/878

Najprej bistveno – po 1.1.2023 morate imeti vse vaše varnostne liste usklajene z novostmi, ki jih prinaša Uredba komisije (EU) 2020/878.

O teh spremembah sem že pisala tukaj in tukaj.

Danes pa gremo še malce bolj v »globino« in zato na tem mestu opozorilo, ker se tehničnemu žargonu ne morem izogniti.

Torej, v nadaljevanju bom podrobno popisala spremembe po poglavjih, ki jih prinaša nov varnostni list, skladen z Uredbo komisije (EU) 2020/878:

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

 • Identifikator izdelka
 • Če se varnostni list nanaša na eno ali več nanooblik ali snovi, ki vključujejo nanooblike, se to navede z besedo »nanooblika«.
 • Če ima zmes Unikatni identifikator formulacije (UFI) in je ta UFI naveden v varnostnem listu, se UFI navede v tem pododdelku. 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.3. Druge nevarnosti
Zagotovijo se informacije o tem,

 • ali snov izpolnjuje merila za obstojno, bioakumulativno in strupeno ali zelo obstojno in zelo bioakumulativno v skladu s Prilogo XIII,
 • ali je bila snov vključena na seznam, določen v skladu s členom 59(1), za snovi z lastnostmi endokrinih motilcev in
 • ali je snov identificirana kot snov, za katero je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

V primeru zmesi se navedejo informacije za vsako tako snov, ki je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 masnega %. 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

 • Če je snov registrirana in zajema nanoobliko, se navedejo lastnosti delcev, ki določajo nanoobliko, kot je opisano v Prilogi VI.
 • Če snov ni registrirana, varnostni list pa zajema nanooblike, katerih lastnosti delcev vplivajo na varnost snovi, se te lastnosti navedejo. 

3.2. Zmesi
3.2.1 Za zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, se navedejo naslednje snovi , skupaj z njihovo koncentracijo ali območjem koncentracije v zmesi:

(c) pod pogojem, da je koncentracija posamezne snovi enaka ali večja od 0,1 % ter če snovi izpolnjujejo katero koli od naslednjih meril:

 • so snovi, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene ali zelo obstojne in zelo bioakumulativne v skladu z merili iz Priloge XIII,
 • so snovi, ki so vključene na seznam, vzpostavljen v skladu s členom 59(1), iz razlogov, ki niso nevarnosti iz točke (a) tega pododdelka, kot so lastnosti endokrinih motilcev,
 • so snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 ali Uredbe (EU) 2018/605.

3.2.2. Za zmes, ki ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, se navedejo snovi,  skupaj z njihovo koncentracijo ali območjem koncentracije:

(b) pod pogojem, da je koncentracija posamezne snovi enaka ali večja 0,1 masnega %ter če snovi izpolnjujejo katero koli od naslednjih meril:

 • so snovi, vključene na seznam, vzpostavljen v skladu s členom 59(1), iz razlogov, ki niso nevarnosti iz točke (a) tega pododdelka, kot so lastnosti endokrinih motilcev;
 • so identificirane kot snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 ali Uredbe (EU) 2018/605.

3.2.3. Za snovi, navedene v pododdelku 3.2:

 • Če je snov, uporabljena v zmesi, v nanoobliki in je kot taka registrirana ali obravnavana v poročilu nadaljnjega uporabnika o kemijski varnosti, se navedejo značilnosti delcev, ki določajo nanoobliko, kot je opisano v Prilogi VI.
 • Če je snov, uporabljena v zmesi, v nanoobliki, vendar ni registrirana ali obravnavana v poročilu o kemijski varnosti nadaljnjega uporabnika, se navedejo značilnosti delcev, ki vplivajo na varnost zmesi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

 • Vsaka lastnost, ki jo je treba omeniti v tem pododdelku, mora biti podrobneje pojasnjena. Na primer, namesto besede »videz« (ang. Appearance«) se uporablja izraz »Agregatno stanje« (an. Physical state«). Podatki za »barvo« in »vonj/prag vonja« so navedeni ločeno.

9.2. Druge informacije
Poleg lastnosti, navedenih v pododdelku 9.1, se navedejo drugi fizikalni in kemijski parametri, kot so lastnosti, navedene v pododdelkih 9.2.1 in 9.2.2, če je njihova navedba pomembna za varno uporabo snovi ali zmesi.

9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

 • Ta pododdelek navaja lastnosti, varnostne značilnosti in rezultate preskusov, ki so lahko uporabni za vključitev v varnostni list, kadar je snov ali zmes razvrščena v ustrezen razred fizikalnih nevarnosti. Po potrebi se lahko navedejo tudi podatki, ki se štejejo za pomembne glede določene fizikalne nevarnosti, ne privedejo pa do razvrstitve (npr. negativni rezultati preskusov, ki so blizu meje merila). Skupaj s podatki se lahko navede ime razreda nevarnosti, na katerega se podatki nanašajo.

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Navedejo se drugi fizikalni in kemijski parametri, če je njihova navedba pomembna za varno uporabo snovi ali zmesi (npr. mehanska občutljivost, prevodnost, korozivnost, redoks potencial,…)
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev
Pri snoveh, ki so bile v skladu s pododdelkom 2.3 identificirane kot snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, se navedejo podatki o škodljivih učinkih endokrinih motilcev na zdravje, če so na voljo.

Ti podatki so sestavljeni iz kratkih povzetkov podatkov, pridobljenih iz uporabe meril za ocenjevanje, določenih v ustreznih uredbah ((ES) št. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), ki so pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi.
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev
Pri snoveh, ki so bile v skladu s pododdelkom 2.3 identificirane kot snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, se navedejo podatki o škodljivih učinkih endokrinih motilcev na okolje, če so na voljo.

Ti podatki so sestavljeni iz kratkih povzetkov podatkov, pridobljenih iz uporabe meril za ocenjevanje, določenih v ustreznih uredbah ((ES) št. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), ki so pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za okolje. 

12.7. Drugi škodljivi učinki

Če so na voljo, so vključeni tudi podatki o drugih škodljivih vplivih na okolje, kot so obnašanje v okolju (izpostavljenost), možnost fotokemijskega nastajanja ozona, možnost tanjšanja ozonskega plašča ali možnost globalnega segrevanja ozračja.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Sprememba se nanaša na pododdelek 14.7. Prišlo je do spremembe naslova in vsebine pododdelka: Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO.

Ta pododdelek se uporablja samo, če se tovor prevaža v razsutem stanju v skladu z instrumenti Mednarodne pomorske organizacije (IMO).

V zvezi s tekočim tovorom se navede ime izdelka (če se razlikuje od tistega, navedenega v pododdelku 1.1) v skladu z dokumentom za dostavo in imenom, uporabljenim v seznamih imen izdelkov, navedenih v poglavju 17 oziroma 18 Kodeksa IBC ali zadnji izdaji Odbora za varstvo morskega okolja IMO (MEPC).2/Okrožnica ( 19). V skladu s točko (3)B(a) Priloge I k Direktivi 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 20) je treba navesti vrsto ladje in kategorijo onesnaževanja ter razred nevarnosti IMO.

V zvezi z razsutim tovorom v trdnem stanju se navede odpremno ime razsutega tovora. Navede se, ali je tovor škodljiv za morsko okolje v skladu s Prilogo V MARPOL, ali gre za material, ki je v skladu s Kodeksom IMSBC nevaren samo v razsutem stanju ( 21), ter v katero skupino tovora se šteje v skladu z IMSBC.

V zvezi z utekočinjenim plinom v razsutem stanju se navede ime izdelka, vrsta ladje, ki se zahteva v skladu s kodeksom IGC ali njegovimi predhodnimi različicami, zlasti Kodeksom EGC ali Kodeksom GC.

In če za vse te prilagoditve nimate časa, smo tukaj mi – pišite mi in morda lahko tudi vam pomagamo tako učinkovito, kot tem podjetjem.


Dodelana fotografija: Avtor izvorne slike cottonbro studio, portal pexels.com


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi | 25. Nov 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.