Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Pred kratkim sem že pisala o H-stavkih oziroma stavkih o nevarnostih.

Danes pa bom pisala še o drugi skupini stavkov, ki se običajno pojavljajo skupaj s H-stavki in piktogrami na etiketah ali v varnostnih listih. To so previdnosti ali P-stavki.

Če H-stavki opisujejo vrsto nevarnosti,  je naloga previdnostih stavkov, da nas informirajo o priporočenih ukrepih pri ravnanju s kemikalijo. „Previdnostni stavek“ pomeni besedilo, ki opisuje priporočene ukrepe za zmanjšanje ali preprečevanje negativnih učinkov. Ti so posledica izpostavljenosti nevarni snovi ali zmesi zaradi njene uporabe ali odstranjevanja. Uporabniku torej  omogočajo, da se izogne tveganjem pri delu s kemikalijami. Obenem pa so v P-stavkih strnjena tudi priporočila za nudenje prve pomoči v primeru nezgode

Črka »P« je sicer okrajšava za angleško besedo »Precautionary«, kar v prevodu dejansko pomeni previdnost. P-stavki in kombinacije le-teh so navedene v uredbi CLP (Uredba ES št. 1272/2008).

V skladu z uredbo CLP morajo biti P-stavki izbrani glede na razvrstitev kemikalije in uporabljeni za njeno označevanje. Podobno kot H-stavki so tudi P-stavki sestavljeni iz črke P in treh številk (npr. P102: Hraniti zunaj dosega otrok).

Pri označevanju kemikalij z več s P-stavki so le-ti med seboj lahko povezani s simbolom »plus«, na primer: P308 + P313 (Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo).

Naj na koncu še enkrat poudarim, da zgolj vsi trije elementi skupaj – piktogrami, H in P-stavki – zagotavljajo ustrezno obveščenost uporabnikov kemikalij. Zato so ti elementi pomemben del navodil za pravilno uporabo kemikalij in jih je potrebno upoštevati pri svojem delu.

Če potrebujete ustreznega vodnika po kemijski zakonodaji, mi pišite na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.

Za konec pa z vami delim še seznam P-stavkov:

PREVIDNOSTNI STAVKI ( "P" STAVKI)

P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 – Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P201 – Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202 – Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 – Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P212 – Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

P220 – Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.

P222 – Preprečiti stik z zrakom.

P223 – Preprečiti stik z vodo.

P230 – Hraniti prepojeno z …

P231 – Ravnati z vsebino in jo hraniti v inertnem plinu/…

P232 – Zaščititi pred vlago.

P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi.

P234 – Hraniti samo v originalni embalaži.

P235 – Hraniti na hladnem.

P240 – Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.

P241 – Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo/…], odporno proti eksplozijam.

P242 – Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.

P243 – Preprečiti statično naelektrenje.

P244 – Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

P250 – Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/trenju/… .

P251 – Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.

P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.

P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P263 – Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem.

P264 – Po uporabi temeljito umiti …

P270 – Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P272 – Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…

P282 – Nositi izolirne rokavice za zaščito pred mrazom in zaščito za obraz oziroma zaščito za oči.

P283 – Nositi negorljiva oblačila ali oblačila, odporna proti ognju.

P284 – [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

P231 + P232 – Ravnati z vsebino in jo hraniti v ustreznem inertnem plinu/…. Zaščititi pred vlago.

P301 – PRI ZAUŽITJU:

P302 – PRI STIKU S KOŽO:

P303 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

P304 – PRI VDIHAVANJU:

P305 – PRI STIKU Z OČMI:

P306 – PRI STIKU Z OBLAČILI:

P308 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/…

P311 – Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

P313 – Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P314 – Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P315 – Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P320 – Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi).

P321 – Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).

P330 – Izprati usta.

P331 – NE izzvati bruhanja.

P332 – Če nastopi draženje kože:

P333 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:

P334 – Potopiti v hladno vodo [ali zaviti v mokre povoje].

P335 – S krtačo odstraniti razsute delce s kože.

P336 – Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

P337 – Če draženje oči ne preneha:

P338 – Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P340 – Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P342 – Pri respiratornih simptomih:

P351 – Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

P352 – Umiti z veliko vode/…

P353 – Kožo izprati z vodo [ali prho].

P360 – Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P361 – Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

P362 – Sleči kontaminirana oblačila.

P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

P364 – In jih oprati pred ponovno uporabo.

P370 – Ob požaru:

P371 – Ob velikem požaru in velikih količinah:

P372 – Nevarnost eksplozije.

P373 – NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

P375 – Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P376 – Zaustaviti puščanje, če je varno.

P377 – Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.

P378 – Za gašenje se uporabi…

P380 – Izprazniti območje.

P381 – V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga.

P390 – Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

P391 – Prestreči razlito tekočino.

P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… .

P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.

P302 + P334 – PRI STIKU S KOŽO: Potopiti v hladno vodo ali zaviti v mokre povoje.

P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…

P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].

P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P306 + P360 – PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P308 + P311 – Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P308 + P313 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P342 + P311 – Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P361 + P364 – Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P362 + P364 – Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P370 + P376 – Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.

P370 + P378 – Ob požaru: Za gašenje se uporabi …

P370 + P380 + P375 – Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 + P375 – Ob velikem požaru in velikih količinah: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije

P401 – Hraniti v skladu s/z… .

P402 – Hraniti na suhem.

P403 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P404 – Hraniti v zaprti posodi.

P405 – Hraniti zaklenjeno.

P406 – Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo.

P407 – Ohraniti zračno režo med skladi ali paletami.

P410 – Zaščititi pred sončno svetlobo.

P411 – Hraniti pri temperaturi do … °C/…  °F.

P412 – Ne izpostavljati temperaturam nad 50 ° C/ 122 °F.

P 413 – Razsute količine, večje od … kg/… lbs, hraniti pri temperaturi do … ° C/… ° F.

P420 – Hraniti ločeno.

P402 + P404 – Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

P403 + P233 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P410 + P403 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 – Odstraniti vsebino/posodo …

P502 – Za podatke glede predelave ali reciklaže se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

P503 – Za podatke glede odstranitve/obnovitve/reciklaže se obrnite na proizvajalca/dobavitelja/…

 

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi | 11. Nov 2022

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.