Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij je namenjeno obveščanju uporabnikov po vsej EU. Gre za obveščanje o nevarnih lastnostih kemikalij s standardnimi simboli in stavki. Ko govorimo o simbolih, imamo v mislih piktograme.

Piktogrami nas sicer vizualno opozorijo na neko vrsto nevarnosti, ne povedo pa nam, kako s  kemikalijami ustrezno rokovati. Zato so ob piktogramu zapisani še ustrezni stavki:

 • H-stavki ali stavki o nevarnostih in
 • P-stavki ali previdnostni stavki.

H-stavki ali stavki o nevarnostih opozarjajo na posebna tveganja, ki lahko nastanejo pri ravnanju z nevarnimi snovmi ali formulacijami. Črka »H« je okrajšava za angleško besedo »hazard« in od tod tudi slovensko ime »Stavek o nevarnosti«.

H-stavki in kombinacije H-stavkov so navedene v Uredbi ES št. 1272/2008 - CLP. Sestavljeni so iz črke H in tremi številkami (npr. H318: Povzroča hude poškodbe oči). Seznam vseh stavkov najdete v Prilogi III k uredbi CLP in tudi na koncu tega prispevka.

Morda ste pri svojem delu opazili tudi EUH stavke. V tem primeru gre za t.i. evropske stavke o nevarnosti (imenovane tudi EUH-fraze).

Naj na koncu poudarim, da zgolj vsi trije elementi skupaj – piktogrami, H in P-stavki – zagotavljajo ustrezno obveščenost uporabnikov. Zato so ti H in P-stavki pomembni del navodil za uporabo kemikalij in jih je treba upoštevati.

Naslednjič pa bomo podrobneje predstavili še P-stavke.

Spodaj je naveden že obljubljeni seznam H-stavkov:

STAVKI O NEVARNOSTI ( "H" STAVKI)

 1. STAVKI O NEVARNOSTI ZA FIZIKALNE NEVARNOSTI

H200   Nestabilni eksplozivi.

H201   Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

H202   Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev.

H203   Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.

H204   Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

H205    Pri požaru lahko eksplodira v masi.

H206 Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H207 Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H208 Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H220   Zelo lahko vnetljiv plin.

H221   Vnetljiv plin.

H222   Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H223   Vnetljiv aerosol.

H224   Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H225   Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226   Vnetljiva tekočina in hlapi.

H228   Vnetljiva trdna snov.

H229   Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H230   Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

H231   Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperaturi.

H232   V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

H240   Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H241   Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

H242   Segrevanje lahko povzroči požar.

H250   Samodejno se vžge na zraku.

H251   Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

H252   Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

H260   V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.

H261   V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

H270   Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

H271   Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

H272   Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H280   Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H281   Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

H290   Lahko je jedko za kovine.

 

1.1 DODATNI STAVKI O NEVARNOSTI NA ETIKETI ( EUH stavki)

EUH001  Eksplozivno v suhem stanju.

EUH014  Burno reagira z vodo.

EUH018  Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

EUH019  Lahko tvori eksplozivne perokside.

EUH044  Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

 

 1. STAVKI O NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE

H300   Smrtno pri zaužitju.

H301   Strupeno pri zaužitju.

H302   Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304   Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H310   Smrtno v stiku s kožo.

H311   Strupeno v stiku s kožo.

H312   Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H314   Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315   Povzroča draženje kože.

H317   Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318   Povzroča hude poškodbe oči.

H319   Povzroča hudo draženje oči.

H330   Smrtno pri vdihavanju.

H331   Strupeno pri vdihavanju.

H332   Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334   Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H335   Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336   Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H340   Lahko povzroči genetske okvare (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H341   Sum povzročitve genetskih okvar (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H350   Lahko povzroči raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H351   Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H360   Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku (navesti posebni učinek, če je znan) (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H361   Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka (navesti posebni učinek, če je znan) (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H362   Lahko škoduje dojenim otrokom.

H370   Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H371   Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano)(navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H372   Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

H373   Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

2.1 STAVKI O NEVARNOSTI, DODELJENI V SKLADU S ČLENOM 13(B)  CLP UREDBE

H350i   Lahko povzroči raka pri vdihavanju.

H360F  Lahko škoduje plodnosti.

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H361f  Sum škodljivosti za plodnost.

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H361fd   Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360Fd  Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360Df  Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost.

 

2.2 SESTAVLJENI STAVKI O NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE

H300+H310     Smrtno pri zaužitju ali v stiku s kožo.

H300+H330     Smrtno pri zaužitju  ali  pri vdihavanju.

H300+H310+H330      Smrtno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H310+H330     Smrtno v stiku s kožo ali pri vdihavanju 

H301+H311     Strupeno pri zaužitju ali v stiku s kožo.

H311+H331     Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H301+H311+H331      Strupeno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H302+H312     Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo.

H302+H332     Zdravju škodljivo pri zaužitju  ali vdihavanju.

H302+H312+H332      Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

 

2.3 DODATNI STAVKI O NEVARNOSTI NA ETIKETI ( EUH stavki)

EUH029           V stiku z vodo se sprošča strupen plin.                                             

EUH031           V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

EUH032           V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

EUH066           Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH070           Strupeno ob stiku z očmi.

EUH071           Jedko za dihalne poti.

 

 1. STAVKI O NEVARNOSTI ZA OKOLJE

H400   Zelo strupeno za vodne organizme.              

H410   Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.            

H411   Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                    

H412   Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                     

H413   Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

 

3.1 DODATNI STAVKI O NEVARNOSTI NA ETIKETI ( EUH stavki)

EUH 401   Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

 

 1. STAVKI O NEVARNOSTI ZA OZON

H420   Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi 

                                 

 1. DODATNI STAVKI O NEVARNOSTI NA ETIKETI ( EUH stavki)

EUH 201    Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci.

EUH 201A  Pozor! Vsebuje svinec.

EUH 202    Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

EUH 203    Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 204    Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 205    Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 206    Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

EUH 207   Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

EUH 208   Vsebuje (ime snovi, ki povzroča preobčutljivost). Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 209   Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo.

EUH 209A Med uporabo utegne postati vnetljivo.

EUH 210   Varnostni list na voljo na zahtevo.

EUH211 Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

EUH212 Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Ostalo | 29. Oct 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.