Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/52112. ATP«) o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 (»Uredba CLP«) z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku, ki je bila objavljena 28. 3. 2019 v Uradnem listu Evropske unije, bo s 17. 10. 2020 prišla v polno veljavo in se bo neposredno uporabljala v vseh državah članicah.

Katere bistvene spremembe prinaša omenjena uredba?

 1. Spremembe splošnih mejnih vrednosti za upoštevanje prisotnosti snovi pri razvrščanju snovi ali zmesi:

  Iz omenjenih splošnih mejnih vrednosti je razvidno, kdaj je treba prisotnost snovi upoštevati pri razvrščanju snovi ali zmesi (kdaj je snov »relevantna« za razvrščanje), ki vsebuje to nevarno snov, in sicer v obliki ugotovljene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine. Za nekatere razrede nevarnosti (strupenost pri vdihavanju oz. aspiracijska toksičnost (H304), specifična strupenost za ciljne organe, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 (H335, H336)) so se znižale splošne mejne vrednosti, in sicer iz 10 % oz. 20 % na 1 %. To lahko neposredno vpliva na razvrstitve proizvodov, ki vsebujejo snovi z omenjeno razvrstitvijo. Npr. če je zmes vsebovala 2 snovi, ki sta bili razvrščeni s H304, vsako v konc. 5 %, se zmes do 12. ATP ni razvrstila s H304, ker mejna vrednost za posamezno snov (10 %) ni bila dosežena in se torej posamezna snov ni upoštevala pri razvrščanju zmesi za H304. Po novem pa je mejna vrednost za upoštevanje snovi s H304 1 %, kar pomeni, da se mora v zgornjem primeru obe snovi upoštevati pri razvrščanju za H304 in tudi zmes razvrstiti s H304. 

tabela1

2. Nova merila za kategorizacijo vnetljivih plinov:

 

Določene so nove kategorije vnetljivih plinov:

 

tabela1

In posledično je novo tudi označevanje za vnetljive pline:

tabela1

3. Popolnoma nov razred nevarnosti -  Desenzibilizirani eksplozivi (H206, H207, H208)


Uredba uvaja nov razred nevarnosti, desenzibilizirani eksplozivi, in nove H stavke: H206, H207, H208.

Desenzibilizirani eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi, ki so flegmatizirane za zmanjšanje njihove eksplozivnosti, tako da ne morejo eksplodirati v masi in zgoreti prehitro, in jih je zato mogoče izvzeti iz razreda nevarnosti „eksplozivi“.

Razred nevarnosti desenzibiliziranih eksplozivov zajema:

(a) Trdne desenzibilizirane eksplozive: eksplozivne snovi ali zmesi, prepojene z vodo ali alkoholi ali razredčene z drugimi snovmi, s katerimi tvorijo homogeno zmes, da se prepreči njihova eksplozivnost. OPOMBA: To vključuje desenzibiliziranje, ki se doseže s tvorjenjem hidratov snovi.

(b) Tekoče desenzibilizirane eksplozive: eksplozivne snovi ali zmesi, raztopljene ali suspendirane v vodi ali drugih tekočinah, s katerimi tvorijo tekočo zmes, da se prepreči njihova eksplozivnost.

 

tabela1

 1. Označevanje z EUH208:
  Pri snoveh, ki so razvrščene kot povzročitelj preobčutljivosti kože (H317) ali povzročitelj preobčutljivosti dihal (H334) s posebno mejno koncentracijo, bo veljalo, da jih je potrebno v EUH208 stavek navesti pri desetini posebne mejne koncentracije (ne glede na to, ali je posebna mejna koncentracija nižja ali višja od splošne mejne koncentracije).
  5. P stavki:
  Sprememba Uredbe CLP (12. ATP) uveljavlja, da lahko besedilo previdnostnih stavkov (P stavki) malenkostno odstopa od besedila, ki je predpisano:
  »Ne glede na člen 22 lahko besedilo previdnostnih stavkov, navedenih na etiketah ali v varnostnih listih, malenkostno odstopa od besedila, določenega v tej prilogi, kadar takšna odstopanja pripomorejo k boljšemu posredovanju varnostnih informacij in to ne omeji ali okrni nasvetov v zvezi z varnostjo. Takšna odstopanja lahko vključujejo uporabo različnih črkovanj, sopomenk ali drugih enakovrednih izrazov, kot se uporabljajo v regiji, kjer se proizvod dobavlja in uporablja.«

  V praksi to pomeni, da bo kemijski inšpektor sam presodil, če je uporaba odstopanja besedila P stavkov sprejemljiva. Naše priporočilo je zato sledeče – uporabljajte točno takšna besedila P stavkov, kot so predpisana v Uredbi CLP, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov z inšpekcijo in stroškov pri tiskanju popravljenih etiket. Na tem mestu naj poudarim, da se odstopanje nanaša le na previdnostne stavke (P stavki) in ne na stavke o nevarnosti (H stavki).

Predpisani sta tudi novi obliki P103 in P280 stavkov, na novo sta dodana stavka P212 in P503.

P103: Pozorno preberite in upo­števajte vsa navodila.

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/...

P212: Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

P503: Za podatke glede odstranitve/obnovit­ve/reciklaže se obrnite na proizvajalca/dobavit­elja/...

Kaj sprememba Uredbe CLP (12. ATP) pomeni v praksi?

Če ste dobavitelji zmesi ali snovi, zahtevajte nove varnostne liste od svojih dobaviteljev oziroma proizvajalcev in preverite, če se je kaj spremenilo od zadnje različice (razvrstitev oziroma označitev).

Od 17. oktobra 2020 morajo namreč vsi proizvodi, za katere je to zahtevano, biti označeni in razvrščeni v skladu s kriteriji CLP, ki jih posodablja 12. ATP.

Če ste formulator zmesi, ravno tako zahtevajte varnostne liste za vaše surovine, ki morajo biti razvrščene v skladu z 12. ATP-jem.

Če so varnostni listi posodobljeni, preverite razvrstitve vaših proizvodov.

V kolikor se razvrstitev proizvodov spremeni, morate posodobiti varnostne liste za te proizvode in jih tudi ustrezno na novo označiti.

Če imate varnostne liste v našem sistemu Chemius Expert, bomo za uskladitev vaših varnostnih listov z 12. ATP poskrbeli mi.

V kolikor potrebujete pomoč pri razumevanju zahtev, ki jih prinaša 12. ATP, smo vam kot po navadi z veseljem na voljo za svetovanje.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 16. Oct 2020

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.