Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Kemijska zakonodaja je živa in se neprestano dopolnjuje ter posodablja.

Tokrat se bom osredotočil na zadnjo večjo spremembo v slovenski zakonodaji - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (povezava do objave v Uradnem listu).

Pravilnik začne veljati že 10. januarja 2020 in prinaša predvsem spremembe mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem – nova Priloga iii. 

Bistvo celotnega pravilnika je v spreminjanju ali novem določanju mejnih vrednosti. Tako se nekaterim snovem mejne vrednosti bistveno znižajo, spet druge pa jih dobijo na novo.  

Datum uveljavitve mejnih vrednosti je posebej opredeljen za nekatere snovi v novi prilogi III. Če datum ni posebej naveden, je to takoj z uveljavitvijo pravilnika.

Ta sprememba vpliva tako na na proizvajalce kot tudi dobavitelje snovi oziroma zmesi.

Katere so torej vaše obveznosti, če ste dobavitelj?

Če ste dobavitelj, preverite, katere rakotvorne ali mutagene snovi vsebujejo vaši proizvodi (varnostni listi), in preverite, če so se mejne vrednosti za te snovi spremenile.

Če so se mejne vrednosti spremenile, morate čim prej posodobiti varnostne liste. V skladu z odstavkom 9, člena 31 Uredbe REACH jih morate nato:

 • posredovati vašim kupcem
 • zagotoviti tudi predhodnim prejemnikom, katerim ste snov ali zmes dobavili v preteklih 12 mesecih.

Sedaj pa še k vašim obveznostim, če ste proizvajalec.

V tem primeru ste dolžni zagotoviti izpostavljenost snovem v proizvodnem procesu, ki je nižja od mejnih vrednosti, navedenih v novi prilogi III.

Še vedno velja, da morate izvajati zdravstveni nadzor za vse delavce, za katere v skladu z oceno tveganja ostaja tveganje za njihovo varnost in zdravje.

Vseeno pa pravilnik prinaša tri novosti.

Prvič, tudi za rakotvorne ali mutagene snovi je potrebno zagotoviti spremljanje v zraku v skladu s standardom SIST EN 689.

Drugič, nadzor se po oceni izvajalca medicine dela lahko podaljša tudi po koncu izpostavljenosti, tako dolgo, kot je potrebno za varovanje zdravja delavcev.

In tretjič, biološki monitoring je potrebno izvajati za rakotvorne ali mutagene snovi, ki imajo določeno zavezujočo biološko mejno vrednost (priloga III).

Kako vam lahko mi pomagamo pri tej spremembi pravilnika?

ChemiusExpert  storitev vam zagotavlja, da so spremembe mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem avtomatično upoštevane.

Zato jih bomo sistemsko implementirali v vse vaše varnostne liste, ki so že vključeni v ChemiusExpert storitev. To je vključeno v storitev brez kakršnihkoli dodatnih stroškov.

Preden se poslovim, naj vam podam še povzetek glavnih sprememb, ki vam bo prihranil branje celotnega pravilnika:

 1. Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III – posodobljene mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem,
 2. priloga I se nadomesti z novo Prilogo Iposodobljen seznam rakotvornih ali mutagenih snovi, zmesi in procesov,
 3. predpisuje uporabo standarda SIST EN 689 za merjenje koncentracij rakotvornih ali mutagenih snovi v zraku na delovnem mestu,
 4. V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Delodajalec mora izvajati zdravstveni nadzor delavcev za vse delavce, za katere iz rezultatov ocene tveganja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika izhaja, da obstaja tveganje za njihovo varnost in zdravje. Izvajalec medicine dela oceni, ali je treba zdravstveni nadzor izvajati tudi po koncu izpostavljenosti, in sicer tako dolgo kot presodi, da je potrebno za varovanje zdravja delavcev.«.
 5. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
  »(2) Kadar so delavci izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem, za katere je uvedena zavezujoča biološka mejna vrednost, se izvaja tudi biološki monitoring delavcev. Biološki monitoring se izvaja, kadar je prepoznavno bolezen ali škodljiv vpliv na zdravje mogoče povezati z izpostavljenostjo in obstaja velika verjetnost, da se bolezen ali učinek lahko pojavi pod konkretnimi pogoji dela ter obstajajo veljavne tehnike zaznavanja indikacije bolezni ali škodljivega vpliva. Izvajalec medicine dela rezultate biološkega monitoringa, ki je pokazatelj ustreznosti, zadostnosti in učinkovitosti uvedenih ukrepov za varovanje zdravja delavcev, posreduje delodajalcu.«.

Kot rečeno, kemijska zakonodaja je živa in zahteva veliko časa za spremljanje. Če tega nimate, vam lahko pri tem pomagamo. Oddaljeni smo samo en klic ali e-mail.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi Ostalo | 09. Jan 2020

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.